20 ก.ย. 2022

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักจัดการทรัพย์สิน