20 ก.ย. 2022

มรส. ร่วมงานสัมมนาเรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ”

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 14.30 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมประชุมและนำผลงานวิจัยของ มรส. ร่วมนิทรรศการในงานสัมมนา เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” ณ ห้องประชุมอัศวิน แกรนด์ บอลรูม A โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดโดย “คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา”

ในการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายสังคม และทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. ได้นำผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องคั่วและกะเทาะเมล็ดโกโก้” ของ ดร.ณัฐธิดา ศรีราชยา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. เข้าร่วมจัดนิทรรศการ