17 พ.ย. 2022

สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ร้านค้า