President News

ข่าวสารนักศึกษา

ศิลปะและวัฒนธรรม

2023-05-22

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเปิดแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่นเกาะสมุย ณ วัดสำเร็จ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2023-05-22

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเปิดนิทรรศการ “ผ้ายกพัตราภรณ์ล้ำค่า ภูษาสองแผ่นดิน” และประทานรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

2023-05-22

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. มอบธงสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยแก่ มรภ.สุรินทร์ เจ้าภาพการจัดงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสารรับสมัครงาน

2023-05-29

แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์

2023-05-29

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

2023-05-29

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตรา

2023-05-26

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2023-05-16

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

อ่านข่าวทั้งหมด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2023-05-25

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์พัฒนาและยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

2023-05-15

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2023-05-10

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุเสมือนจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด)

2023-05-10

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Microsoft) เพื่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฯ 300 ลิขสิทธิ์)

2023-05-10

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำลองฯ 1 ชุด)

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2023-05-29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ของงานภูมิทัศน์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-26

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์แบบบูรณาการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๗๘๐ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-05-26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรม Coaching การพัฬนา Soft skills ด้วยกระบวนการทางวิศวกรสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวทั้งหมด

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี