ข่าวบริการวิชาการ/สังคม

มรส. จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนและผังแม่บท โครงการพัฒนาแก้มลิงทุ่งปักขอตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี … นำองค์ความรู้บูรณาการสู่ชุมชนท้องถิ่นส่งมอบอุปกรณ์ 5 นวัตกรรม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ (อพ.สธ.)​หวังให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด​

มรส. ร่วมยกระดับท้องถิ่น…สร้างแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเลี้ยงชีพเพิ่มรายได้ครัวเรือน พื้นที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ข่าวสารรับสมัครงาน

2021-12-03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตรา

2021-11-29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2021-11-26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2021-11-24

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดที่พักอาศัย สำนักจัดการทรัพย์สิน

2021-11-23

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2021-12-03

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-12-03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 3 ธันวาคม 2564

2021-12-03

ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-12-03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันของนักกีฬามหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 ธันวาคม 2564

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2021-08-18

ประกาศรายชื่อบริษัทผู้ชนะราคาทำประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษา (บางส่วน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-08-09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบคำของบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-29

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับใช้งาน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับใช้งาน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2021-09-06

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเตียงพร้อมเครื่องนอน จำนวน 80 ชุด

2021-08-31

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำหรับทำความสะอาด จำนวน 15 รายการ

2021-08-30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารปฏิบัติการสัตวบาล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-18

ประกาศรายชื่อบริษัทผู้ชนะราคาทำประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษา (บางส่วน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-07-30

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Life-Long Learning Center : LLC

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยากรที่มีความรู้
%
ผู้อบรมมากกว่า
%
หลักสูตรมากกว่า
%

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี