ข่าวสารนักศึกษา

ข่าวบริการวิชาการ/สังคม

มรส. จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนและผังแม่บท โครงการพัฒนาแก้มลิงทุ่งปักขอตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี … นำองค์ความรู้บูรณาการสู่ชุมชนท้องถิ่นส่งมอบอุปกรณ์ 5 นวัตกรรม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ (อพ.สธ.)​หวังให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด​

มรส. ร่วมยกระดับท้องถิ่น…สร้างแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเลี้ยงชีพเพิ่มรายได้ครัวเรือน พื้นที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ข่าวสารรับสมัครงาน

2021-09-30

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5

2021-09-30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2021-09-27

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

2021-09-27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

2021-09-23

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ครั้งที่ 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2021-10-15

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน ๗ รายการ

2021-10-15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-10-15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-10-14

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาระบบการเข้าชมนิทรรศการแบบเสมือนจริง 3 มิติ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (regional Research Expo 2021) และวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ภูมิภาค

2021-10-14

ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo 2021) และวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ภูมิภาค

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2021-08-18

ประกาศรายชื่อบริษัทผู้ชนะราคาทำประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษา (บางส่วน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-08-09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบคำของบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-29

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับใช้งาน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับใช้งาน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2021-09-06

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเตียงพร้อมเครื่องนอน จำนวน 80 ชุด

2021-08-31

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำหรับทำความสะอาด จำนวน 15 รายการ

2021-08-30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารปฏิบัติการสัตวบาล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-18

ประกาศรายชื่อบริษัทผู้ชนะราคาทำประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษา (บางส่วน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-07-30

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Life-Long Learning Center : LLC

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยากรที่มีความรู้
%
ผู้อบรมมากกว่า
%
หลักสูตรมากกว่า
%

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี