President News

ข่าวสารนักศึกษา

ข่าวสารรับสมัครงาน

2024-07-15

แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์

2024-07-15

แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

2024-07-11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

2024-07-10

ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

2024-07-05

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย จำนวน 1 อัตรา

อ่านข่าวทั้งหมด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2024-07-17

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ (ห้องราชาวดี) เพื่อการจัดการเรียนการสอนนิติศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ จำนวน 1 รายการ

2024-07-15

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567งานปรับปรุงพื้นสนามฟุตซอลโพลีพร็อพโพลี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ

2024-07-15

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานความเป็นเลิศด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษร์ธานี 1 รายการ

2024-07-10

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2024-07-10

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครุภัณฑ์พัฒนามหาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลฯ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2024-07-19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-19

 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมหลังคาและอุปกรณ์อาคารปฏิบัติการเซรามิก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและซ่อมแซมม่านปรับแสง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-19

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

อ่านข่าวทั้งหมด

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2024-07-06

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓  (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗)

2024-04-30

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

2024-04-19

016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

2024-04-03

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

2024-03-01

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567

อ่านข่าวทั้งหมด

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี