President News

ข่าวสารนักศึกษา

ข่าวสารรับสมัครงาน

2023-09-25

แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์

2023-09-22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์

2023-09-15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2023-09-15

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

2023-09-07

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2023-09-25

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้น แบบตั้งพื้น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์แบบไม่มีเท้าแขน จำนวน ๙๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-21

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

2023-09-21

รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน

2023-09-21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหอสมุดกลางและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวทั้งหมด

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี