President News

ข่าวสารนักศึกษา

ข่าวสารรับสมัครงาน

2024-02-21

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์

2024-02-21

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

2024-02-21

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2024-02-16

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานช่างซ่อมบำรุง สังกัดหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สิน

2024-02-13

แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2024-02-22

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดหน้าคู่มือนักศึกษาเป็นไฟล์ E-Book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวทั้งหมด

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2024-01-25

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1

2024-01-15

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๖)

2023-12-01

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปี 2566

2023-11-01

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปี 2566

2023-10-24

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔  (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

อ่านข่าวทั้งหมด

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี