เงื่อนไขในการประชาสัมพันธ์ข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

1.1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ส่งมายังศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (www.sru.ac.th) จะถูกลงในเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
1.2. เนื่องจากผู้ดูแลเว็บไซต์และงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นคนละหน่วยงานกัน จึงไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่เขียนข่าว ดังนั้นในกรณีที่หน่วยงานใดมีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมภายในหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานทางสื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ สามารถส่งข้อมูลที่ชัดเจนตามแบบฟอร์มมาที่ อีเมล์ info@sru.ac.th หรือ e-document ของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ โดยต้องระบุเนื้อหา ที่พร้อมจะให้ลงประกาศได้เลย (หากมีไฟล์รายละเอียดสามารถแนบไฟล์ดังกล่าวมาได้)
1.3. ในกรณีที่หน่วยงาน ส่งรายละเอียดของข่าวที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มาไม่ครบถ้วนหรือเพียงพอ ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาไม่ลง ข่าว/ประกาศนั้นๆ

แนวทางปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์ข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

2.1. หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ครบถ้วน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถเผยแพร่ได้ทันที
2.2. หากมีเอกสาร รูปภาพ ไฟล์ต่างๆ ในแนบข้อมูลดังกล่าวมาด้วย
2.3. ช่องทางการส่งข้อมูล อีเมล์ info@sru.ac.th หรือ e-document ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
2.4. ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวภายใน 1 วัน (หลังจากได้รับข้อมูล) สามารถตรวจสอบข่าวประชาสัมพันธ์ และความถูกต้องของเนื้อหาได้ที่ www.sru.ac.th
2.5. หากมีข้อผิดพลาดในการประชาสัมพันธ์ที่เกิดจากหน่วยงานผู้ให้ข้อมูล สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อแก้ไขตามขั้นที่ 2.1 และจะดำเนินการตามลำดับที่ได้กล่าวมาข้างต้น
2.6. หากมีข้อผิดพลาดในการประชาสัมพันธ์ที่เกิดจากศูนย์คอมพิวเตอร์ฯเอง สามารถติดต่อเพื่อแก้ไขข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 5103

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [PDF]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
โทรศัพท์ภายใน 5103
อีเมล์ cci@sru.ac.th หรือ info@sru.ac.th