เว็บลิงก์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในองค์กรแก่ มหาวิทยาลัย ชุมชน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ จึงได้จัดทำแบนเนอร์เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดตามขนาดของแบนเนอร์ได้ ดังนี้

ขนาดแบนเนอร์ ตัวอย่าง code
240 x 100 px
200 x 90 px
420 x 84 px

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
โทรศัพท์/โทรสาร. 077-913-333 หรือหมายเลขภายใน 5103 อีเมล์ cci@sru.ac.th หรือ info@sru.ac.th

รวมเว็บลิงก์

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏ