มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ 077 913333 โทรสาร 077913348

กรณีติดต่อหน่วยงานภายใน โปรดกดเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. อธิการบดี 9999
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 9998 077 913398
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 9997 077 913397
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 9996 077 913396
5. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 9995 077 913395
6. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 9994 077 913394
7. รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ 9993 077 913393
8. เลขานุการอธิการบดี 3499 077 913391 077 913390

หน่วยงานภายใน คณะครุศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1099 077 913362
2. รองคณบดี 1098
3. หัวหน้าสำนักงาน 1091 077 913360 077 913361
4. งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1010
5. งานธุรการ 1094
6. ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (ชั้น 3) 1011
7. หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1020
8. ห้องพักสาขาการศึกษาปฐมวัย (ห้องที่ 2) 1014
9. หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1023
10. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 1030
11. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1033
12. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1036
13. หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา 1040
14. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 1043
15. กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 1046
16. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1050
17. กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1056
18. กลุ่มวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล 1060
19. กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1063
20. สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1089 077 91315

หน่วยงานภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1199 077 913365
2. สำนังานคณบดี 1100 077 913363 077 913364
3. หัวหน้าสำนักงาน 1191
4. งานงบประมาณ 1192
5. สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 1120
6. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 1123
7. สาขาวิชาจิตรกรรม 1126
8. สาขาวิชาดนตรีสากล 1130
9. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 1133
10. สาขาวิชาภาษาจีน 1136
11. สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ 1143
12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1140
13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1146
14. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1150
15. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 1153
16. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 1156
17. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 1160
18. ห้องรองคณบดี 1 1198
19. ห้องรองคณบดี 2 1197
20. ห้องรองคณบดี 3 1196
21. ห้องวิจัยและบริการวิชาการ 1161
22. ห้องฝึกภาษา (Language Lounge) 1162
23. ห้องวารสาร 1163
24. ห้องพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ 1164
25. ห้องหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์(ปริญญาโท) 1165
26. ห้องหลักสูตรยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา(ปริญญาโท) 1166
27. ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1167
28. ห้องประชุมลีลาวดี 1168
29. สำนักงานคณบดี (งานวิชาการ) 1193
30. สำนักงานคณบดี (งานพัสดุ) 1194

หน่วยงานภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1299 077 913368
2. สำนักงานคณบดี 1200 077 913366 077 913367
3. หัวหน้าสำนักงาน 1291
4. งานกิจการนักศึกษา 1295
5. สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ(ศูนย์วิทย์ชั้น2) 1220
6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1223
7. สาขาวิชาเคมี 1226
8. สาขาวิชาชีววิทยา 1230
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1233
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1236
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1240
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1243
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1246
14. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 1250
15. สาขาวิชาฟิสิกส์ 1253
16. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1256
17. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1260
18. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ศูนย์วิทย์ชั้น4) 1263
19. สาขาวิชาสัตวศาสตร์(อาคารสัตวบาล) 1266
20. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 1270
21. สาขาวิชาเซรามิกส์ 1273
22. สาขาเทคโนโลยีวัสดุ(อาคารการจัดการอุตสาหกรรม) 1276
23. ศูนย์วิทยาศาสตร์ (สำนักงาน) 5500

หน่วยงานภายใน คณะวิทยาการจัดการ

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1399 077 913371
2. งานธุรการ 1300 077 913369 077 913370
3. หัวหน้าสำนักงาน 1399
4. งานแผนและงบประมาณ 1392
5. งานกิจการนักศึกษา (วจก.2) 1395 077 913303
6. งานวิชาการ 1310
7. ห้องวารสารคณะวิทยาการจัดการ 1313
8. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 1320
9. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1326
10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1330
11. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1333
12. สาขาวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาการจัดการทั่วไป 1340
13. สาขาวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 1343
14. สาขาวิชาบัญชี 1350
15. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1353
16. สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 1360

หน่วยงานภายใน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1499 077 913374
2. งานธุรการ 1494 077 913372 077 913373
3. อาจารย์ชาวต่างชาติ 1410
4. อาคารวิทยาลัยนานาชาติฯ อ.เกาะสมุย 1411 , 1412
5. ห้องคณบดี อาคารวิทยาลัยนานาชาติฯ อ.เกาะสมุย 1498
6. หมายเลขสำหรับโทรสาร (FAX) 1419
7. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้น 4 1420
8. สาขาววิชาธุรกิจการบิน ชั้น 1 1423
9. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ชั้น 3
1426

หน่วยงานภายใน คณะพยาบาลศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1599 077 913377
2. สำนักงานคณบดี 1500 077 913375 077 913376
3. หัวหน้าสำนักงาน 1591
4. งานแผนและงบประมาณ 1592
5. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 1593
6. ห้องปฏิบัติการพยาบาล 1595

หน่วยงานภายใน คณะนิติศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1699 077 913380
2. สำนักงานคณบดี 1600 077 913378 077 913379
3. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ชั้น 1) 1698
4. ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพฯ (ชั้น 2) 1697
5. ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ชั้น 3) 1696
6. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 1695
7. หัวหน้าสำนักงาน 1691
8. งานแผนและงบประมาณ 1692
9. งานพัสดุ 1693
10. งานวิชาการ 1610
11. ห้องพักอาจารย์ (ชั้น1) 1611
12. ฝ่ายประกันคุณภาพภายใน 1612
13. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 1613
14. ฝ่ายบริการวิชาการและฝ่ายศูนย์ช่วยเหลือฯ 1614
15. ห้องฝายวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ชั้น 1 1615
16. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสำนักงานคณบดี (นักวิทยาการคอมฯ) 1616
17. ห้องฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้น 2 1617
18. ห้องฝ่ายบริการวิชาการ ชั้น 2 1618
19. หมายเลขสำหรับโทรสาร (FAX) 1619

หน่วยงานภายใน บัณฑิตวิทยาลัย

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1799 077 913383
2. สำนักงานคณบดี 1700 077 913381 077 913382
3. ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 3 1792
4. งานทะเบียน 1793
5. ห้องวารสาร ชั้น 5 1713
6. ห้องหลักสูตรปริญญาเอก (ชั้น 9) 1720

หน่วยงานภายใน ศูนย์ภาษา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายศูนย์ภาษา
3009
077 913339
2. สำนักงานศูนย์ภาษา 3000 077 913337 077 913338
3. ห้องค้นคว้าทางภาษา 3011

หน่วยงานภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3109 077 913342
2. สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 3100 077 913340 077 913341
3. หัวหน้าสำนักงาน 3101

หน่วยงานภายใน สภามหาวิทยาลัย

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 3200 077 913345 077 913346

หน่วยงานภายใน สำนักงานอธิการบดี

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3409 077 913349
2. สำนักงานอธิการบดี 3400 077 913347 077 913348
3. งานธุรการ 3404
3. ฝ่ายยานพาหนะ 3410 077 913329
4. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 3411 077 913317
5. ห้องจัดเตรียมอาหาร กาแฟ 3412
6. ป้อมหน้ามหาวิทยาลัยฯ 3413
7. ห้องรับรองแขก VIP (วชิราลงกรณ) 3449

หน่วยงานภายใน สำนักจัดการทรัพย์สิน

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานจัดการฯ 3500 077 913344
2. ร้านหนังสือ SRU Book 3502
3. โรงน้ำ 3503
4. มินิชอป(SRU Shop) 3504 077 913319
5. ศูนย์เอกสารตำรา 077 913335
6. สำนักงานหอพัก 3505 077 913316

หน่วยงานภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานประกันฯ 3600 077-913350

หน่วยงานภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 3709 077 913353
2. สำนักงานผู้อำนวยการ 3700 077 913351 077 913352
3. หัวหน้าสำนักงาน 3701
4. งานแผนและงบประมาณ 3702

หน่วยงานภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสำนักฯ 3809 077 913356
2. หัวหน้าสำนักงาน 3801
3. ห้องสมุดท่านพุทธทาส 3803
4. งานธุรการ 3804 077 913354 077 913355

หน่วยงานภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสำนักฯ 3909 077 913359
2. งานทะเบียนและวัดผล 3902 077 913357 077 913358
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 3911
4. ฝ่ายหลักสูตร 3912
5. ฝ่ายประมวลผล 3913
6. ฝ่ายทะเบียน 3914

หน่วยงานภายใน หอสมุดกลาง

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. งานบริการยืมคืน 5801
2. งานโสตทัศนูปกรณ์ 5802
3. งานบริการวิจัยและวิทยานิพนธ์ 5803
4. งานธุรการ 5804 077 913336 077 913307
5. งานวารสาร 5811
6. งานพัฒนาทรัพยากร (ชั้น 3) 5812

หน่วยงานภายใน ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ 5100 077 913330
2. งานบริการและเครือข่าย 5101
3. ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 5102
4. ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 5103
5. ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 5115
6. งานเครือข่าย ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server Room 5118

หน่วยงานภายใน ศูนย์วิทยาศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ 5500 077 913332

หน่วยงานภายใน กองกลาง

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการกองกลาง 6009
2. งานธุรการ 6001 077 913320

หน่วยงานภายใน กองการเจ้าหน้าที่

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6100 077 913321 077 913305
2. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 6109
3. งานธุรการ 6101
4. งานพัฒนาผลงานทางวิชาการ 6102

หน่วยงานภายใน กองคลัง

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6200 077 913322
2. งานการเงิน 6201
3. งานการเงิน 6202
4. งานการเงิน 6203

หน่วยงานภายใน งานตรวจสอบภายใน

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานกองตรวจสอบภายใน 6300 077 913323 077 913304
2. ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน 6309

หน่วยงานภายใน โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 6402
2. งานขับเคลื่อนตามพระราโชบาย 6401
3. งานสนองงานพระราชดำริ 6419
4. งานธุรการ 6400 077 913324 077 913309

หน่วยงานภายใน กองนโยบายและแผนงาน

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6500 077 913325 077 913301
2. งานนโยบายและแผน 6501
3. งานงบประมาณ 6502
4. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 6504

หน่วยงานภายใน กองพัฒนานักศึกษา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 6609
2. งานบริหารทั่วไป 6600 077 913326 077 913327
3. งานบริการและสวัสดิการ หน่วยทุนการศึกษา 6601
4. งานบริการและสวัสดิการ 6602
5. งานบริการและสวัสดิการ ศูนย์ SCC 6604
6. งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา หน่วยทูบีนัมเบอร์วัน 6605
7. งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา 6612
8. งานกีฬาและนันทนาการ 6613
9. งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 6617
10 งานบริการและสวัสดิการ หน่วยทุนการศึกษา (กยศ.)
11 เลขานุการรองอธิการบดี

หน่วยงานภายใน กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6700 077 913328
2. ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ 6709
3. งานธุรการ 6711

หน่วยงานภายใน ฝ่ายพัสดุ

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 6809
2. สำนักงานพัสดุ 6801 077 913310 077 913311
3. งานธุรการ 6800
4. งานจัดซื้อจัดจ้าง 6802
5. งานด้านสัญญา 6803
6. งานจัดซื้อจัดจ้าง 6804
7. ควบคุมและจำหน่ายพัสดุ 6805
8. งานจัดซื้อจัดจ้าง 6806

หน่วยงานภายใน ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6900 077 913312
2. งานประชาสัมพันธ์ 6901
3. งานกราฟิก / วีดีทัศน์ 6902

หน่วยงานภายใน สภาคณาจารย์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สภาคณาจารย์ 6951 077 913313

หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 6954 077 913318