ข่าวเด่น มรส.

ข่าวประชาสัมพันธ์

2021-03-31

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

2021-03-29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

2021-03-09

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

2021-02-15

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวบริการวิชาการ/สังคม

นักวิจัย มรส. ลงพื้นที่บ้านท่าเคย ยกระดับศักยภาพกลุ่มแปรรูปกะปิท่าเคย

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมวิศวกรสังคม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคม เครื่องแกงปักษ์ใต้

มรส.รุกคืบแก้ปัญหาความยากจนเมืองฝนแปดแดดสี่

ข่าวสารรับสมัครงาน

2021-04-10

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2021-03-29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

2021-02-15

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

2021-02-10

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2021-02-02

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ (ฉบับที่ 2)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2021-04-09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการและถ่ายทอดสดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาหนังสือ จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนและบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

2021-04-05

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-02

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2021-04-07

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2564

2021-03-02

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2564

2021-02-23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-02-05

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

2021-01-12

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2021-03-30

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ ฯ

2021-03-24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าฯ

2021-03-23

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนชนิดอัตโนมัติสามารถไทเตรทในตัวฯ

2021-03-17

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ฯ

2021-03-15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Life-Long Learning Center : LLC

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยากรที่มีความรู้
%
ผู้อบรมมากกว่า
%
หลักสูตรมากกว่า
%

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี