ข่าวเด่น มรส.

ข่าวประชาสัมพันธ์

2021-02-15

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

2021-02-02

การรายงานตัวและทำสัญญาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

2021-01-29

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

2021-01-29

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวบริการวิชาการ/สังคม

นักวิจัย มรส. ลงพื้นที่บ้านท่าเคย ยกระดับศักยภาพกลุ่มแปรรูปกะปิท่าเคย

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมวิศวกรสังคม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคม เครื่องแกงปักษ์ใต้

มรส.รุกคืบแก้ปัญหาความยากจนเมืองฝนแปดแดดสี่

ข่าวสารรับสมัครงาน

2021-02-15

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

2021-02-10

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2021-02-02

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ (ฉบับที่ 2)

2021-02-02

การรายงานตัวและทำสัญญาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

2021-01-29

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2021-03-02

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2564

2021-02-23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-02-05

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

2021-01-12

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1

2021-01-04

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีพ.ศ.2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2021-03-01

ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการธุรกิจอาหาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-02-25

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอุตโนมัติในงานอุตสาหกรรมฯ

2021-02-19

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืชฯ

2021-02-18

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสำหรับทำความสะอาดและบำรุงผิวฯ

2021-02-15

ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง

Life-Long Learning Center : LLC

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยากรที่มีความรู้
%
ผู้อบรมมากกว่า
%
หลักสูตรมากกว่า
%

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี