ข่าวบริการวิชาการ/สังคม

มรส.พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี “วิถีชุมชนคนท่าเคย” และ”กะปิท่าเคย ภูมิปัญญาเคยขัดน้ำ”

ขอเชิญทุกท่าน “ชม” และ “แชร์” “สื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ในยุค New Normal” (เวอร์ชั่นภาษาไทย) (ตามด้วยลิงค์ youtube)

นักวิจัย มรส. ลงพื้นที่บ้านท่าเคย ยกระดับศักยภาพกลุ่มแปรรูปกะปิท่าเคย

ข่าวสารรับสมัครงาน

2021-06-21

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2021-06-21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2021-05-30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

2021-05-27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

2021-05-22

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพิ่มเติมครั้งที่ 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2021-06-23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อ VDO แนะนำชมรม TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้และเผยแพร่ผลงานการสร้างสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการอบรมการให้ความรู้เรื่องยุทธศาสตร์การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE แก่เครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการอบรมให้ความรู้และเผยแพร่ผลงานการสร้างสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2021-05-24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากอาคารศูนย์บูรณาการฯ มาติดตั้งส่วนงานสำนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ศูนย์อาหารแคนทีน(เดิม) ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลพร้อมเสารับสัญญาณ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-21

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒

2021-04-07

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2564

2021-03-02

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2564

Life-Long Learning Center : LLC

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยากรที่มีความรู้
%
ผู้อบรมมากกว่า
%
หลักสูตรมากกว่า
%

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี