ข่าวบริการวิชาการ/สังคม

มรส.ร่วมบันทึกเทปรายการ “ล่องใต้วันนี้” ประเด็นเรื่อง มรส.เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านห้วยทรายต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ยกระดับต้มโคล้งปลาเม็ง-แกงส้มกบพร้อมทาน

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านห้วยทรายขานรับ … ต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ยกระดับต้มโคล้งปลาเม็ง-แกงส้มกบพร้อมรับประทาน

การจัดการทางวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ลงพื้นที่เกาะพะงัน…นำแนวคิด “Back to the basic” ดึงวิถีการย่างมะพร้าวสู่การท่องเที่ยวพึ่งรายได้ด้วยตนเอง

ข่าวสารรับสมัครงาน

2021-07-23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

2021-07-22

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2021-07-17

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

2021-07-01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2021-06-21

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2021-07-27

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้งาน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ

2021-07-23

ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ SRU Presentation จำนวน ๑ รายการ

2021-07-23

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2021-07-23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2021-07-27

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาส ๓

2021-05-24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากอาคารศูนย์บูรณาการฯ มาติดตั้งส่วนงานสำนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ศูนย์อาหารแคนทีน(เดิม) ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลพร้อมเสารับสัญญาณ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-21

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒

2021-04-07

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2564

Life-Long Learning Center : LLC

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยากรที่มีความรู้
%
ผู้อบรมมากกว่า
%
หลักสูตรมากกว่า
%

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี