ข่าวสารนักศึกษา

ข่าวบริการวิชาการ/สังคม

มรส. ถ่ายทอดเทคนิคจัดการเว็บไซต์ พร้อมการเขียน-ถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ หวังร่วมผลิตสื่อสร้างการรับรู้ยกระดับงานแก่ ครู ตชด.

มรส.ลงพื้นที่บริการวิชาการ บ้านห้วยเสียด อ.ดอนสัก ส่งเสริม ป้องกัน รักษา พื้นฟูสุขภาพของเกษตรกรชุมชน

มรส.ส่งมอบเครื่องขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากใยมะพร้าวพร้อมชุดนิทรรศการมะพร้าวเกาะพะงัน ตอบโจทย์การใช้ประโยชน์จากพืชประจำถิ่น

ข่าววิจัย/นวัตกรรม

สวพ. ร่วมขับเคลื่อน “เมืองอัจฉริยะ”

สวพ. หนุนเสริมความรู้ด้านผังเมืองเรื่อง “ผังเมืองกับการพัฒนาเมือง”

สวพ. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ข่าวศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะฯ มรส. ร่วมสืบสานมรดกสิ่งทอ เตรียมสร้างต้นแบบลายผ้าประจำจังหวัด
สำนักศิลปะฯ มรส. ลงพื้นที่นำอารยสถาปัตย์ สู่การจัดการพื้นที่ใช้สอยของชุมชนไชยาสร้างการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง
สำนักศิลปะฯ มรส. ชูประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมวิธีการย้อมไหมโบราณ ยืน 1 ไม่เป็นรองใคร

ข่าวสารรับสมัครงาน

2022-06-30

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

2022-06-30

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2022-06-28

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 1 อัตรา

2022-06-28

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

2022-06-28

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ ณ อาคารแสดงสินค้า ซอย 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2022-06-30

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

2022-06-30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๗๘๐ สฎ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-29

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าลิขสิทธิ์ USER ข้อสอบ จำนวน ๑,๘๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-06-27

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำฯ

2022-06-27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2022-05-25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ห้อง ๕๖๐๖ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-04-22

รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2022-03-30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (e-book) อำเภอเกาะสมุยและอำเภอพุนพิน จำนวน 2 แหล่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-02-18

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน จำนวน 300 ลิขสิทธิ์

Life-Long Learning Center : LLC

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยากรที่มีความรู้
%
ผู้อบรมมากกว่า
%
หลักสูตรมากกว่า
%

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี