President News

ข่าวสารนักศึกษา

ข่าวสารรับสมัครงาน

2022-11-18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

2022-11-15

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

2022-11-14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์

2022-11-04

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2022-11-04

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านข่าวทั้งหมด

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2022-10-26

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

2022-10-18

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

2022-10-11

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๐ ตัว

2022-10-04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญในสัญญา (วิธีเฉพาะเจาะจง)

2022-09-13

ประกาศผลผู้ชนะและสารสำคัญในสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2022-10-05

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์เตาแก๊สแบบตั้งพื้นพร้อมเตาอบฯ

2022-09-28

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2,000 ตัว

2022-09-12

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดพลาสติกขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร ติดฉลาก แม่โสภา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-12

ประกาศสำนักจัดการท รัพย์ สิน มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก ขนาด ๖๐๐ มิลลิเมตร ติดฉลากราชพฤกษ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-01

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม ปี 2565

อ่านข่าวทั้งหมด

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี