ข่าวเด่น มรส.

ข่าวบริการวิชาการ/สังคม

นักวิจัย มรส. ลงพื้นที่บ้านท่าเคย ยกระดับศักยภาพกลุ่มแปรรูปกะปิท่าเคย

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมวิศวกรสังคม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคม เครื่องแกงปักษ์ใต้

มรส.รุกคืบแก้ปัญหาความยากจนเมืองฝนแปดแดดสี่

ข่าวสารรับสมัครงาน

2021-01-20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณากร (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

2021-01-20

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2021-01-19

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2021-01-15

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สังกัดโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์

2021-01-12

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2021-01-22

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตัว

2021-01-22

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-01-22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน กิจกรรม 2.1.1.8 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรม 1.2.2.2 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-21

ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการธุรกิจอาหาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Life-Long Learning Center : LLC

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยากรที่มีความรู้
%
ผู้อบรมมากกว่า
%
หลักสูตรมากกว่า
%

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี