ข่าวบริการวิชาการ/สังคม

มรภ.สุราษฎร์ธานี เริ่ม Kick Off ต่อผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพสร้างกระบวนการทำงานรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน หวังสร้างกลไกธุรกิจผนวกความรู้สู่นวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดระนอง เดินหน้าขับเคลื่อนเปิดตลาดคนไทยยิ้มได้ผลักดันพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

มรส. จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนและผังแม่บท โครงการพัฒนาแก้มลิงทุ่งปักขอตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารรับสมัครงาน

2022-01-04

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

2021-12-30

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2021-12-28

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตรา

2021-12-21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2021-12-21

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดที่พักอาศัย สำนักจัดการทรัพย์สิน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2022-01-20

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดจำลองกายวิภาคชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ ๓ มิติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

2022-01-20

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อหุ่นฝึกการพยาบาลพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔๐ ตัว

2022-01-20

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบจุดวิกฤตแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-01-20

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและความปลอดภัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-01-20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการนักกีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2022-01-21

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

2021-08-18

ประกาศรายชื่อบริษัทผู้ชนะราคาทำประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษา (บางส่วน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-08-09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบคำของบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-08-09

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-29

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับใช้งาน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2022-01-19

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองการฝึกใส่สายให้อาหารและการดูแลรูเปิดท่อหลอดลมคอ ฯ

2022-01-17

ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุง หอประชุมวชิราลงกรณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2022-01-17

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-01-06

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ

2021-12-28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ความเร็วสูงฯ

Life-Long Learning Center : LLC

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยากรที่มีความรู้
%
ผู้อบรมมากกว่า
%
หลักสูตรมากกว่า
%

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี