ข่าวประชาสัมพันธ์

2022-07-18

ประกาสสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาสผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ อาคารแสดงสินค้า ซอย 1

2022-07-04

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภุฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดที่พักอาศัย สำนักจัดการทรัพย์สิน

2022-07-01

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดที่พักอาศัย สำนักจัดการทรัพย์สิน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสารนักศึกษา

ข่าวบริการวิชาการ/สังคม

วจก. ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดันมาตรฐานสินค้าท้องถิ่นสู่แพลตฟอร์ม Digital Marketing

มรส. ถ่ายทอดเทคนิคจัดการเว็บไซต์ พร้อมการเขียน-ถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ หวังร่วมผลิตสื่อสร้างการรับรู้ยกระดับงานแก่ ครู ตชด.

มรส.ลงพื้นที่บริการวิชาการ บ้านห้วยเสียด อ.ดอนสัก ส่งเสริม ป้องกัน รักษา พื้นฟูสุขภาพของเกษตรกรชุมชน

ข่าววิจัย/นวัตกรรม

สวพ. เข้าร่วมรับโล่ในโอกาสนำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

นักวิจัย มรส. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

มรส. ร่วมลงนาม MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

ข่าวศิลปะและวัฒนธรรม

มรส.จัดกิจกรรม
สำนักศิลปะฯ มรส. ดันบุคลากรสู่การเป็นผู้นำทางศาสนพิธี เน้นฝึกทักษะ พัฒนาศักยภาพพิธีกรรมทางศาสนา
สำนักศิลปะฯ มรส. ร่วมสืบสานมรดกสิ่งทอ เตรียมสร้างต้นแบบลายผ้าประจำจังหวัด

ข่าวสารรับสมัครงาน

2022-08-11

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2022-08-08

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

2022-08-08

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2022-08-02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

2022-08-02

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตรา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2022-08-15

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เตาแก๊สแบบตั้งพื้นพร้อมเตาอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๔ เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-08-11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-08-10

ประกาศราคากลางจ้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2022-07-18

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓

2022-07-18

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-07-11

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)

2022-04-27

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

2022-04-27

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2022-07-18

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓

2022-05-25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ห้อง ๕๖๐๖ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-04-22

รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2022-03-30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (e-book) อำเภอเกาะสมุยและอำเภอพุนพิน จำนวน 2 แหล่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Life-Long Learning Center : LLC

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยากรที่มีความรู้
%
ผู้อบรมมากกว่า
%
หลักสูตรมากกว่า
%

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี