President News

ข่าวสารนักศึกษา

ข่าวสารรับสมัครงาน

2023-02-03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2023-02-01

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2023-01-31

แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2023-01-17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและเรือสำราญ (หลักสูตรสองภาษา) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

2023-01-16

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2023-02-06

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานเช่าโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน ๓,๒๐๐ ชุด

2023-02-06

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดทดลองระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าแบบมอเตอร์ติดล้อ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

2023-02-06

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดทดลองระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

2023-02-06

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดทดลองควบคุมการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

2023-02-06

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดทดลองระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

อ่านข่าวทั้งหมด

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2023-01-16

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)

2022-10-26

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

2022-10-04

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญในสัญญา (วิธีเฉพาะเจาะจง)

2022-10-02

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปี 2565

2022-10-01

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปี 2565

อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2023-01-31

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกบอร์ดวงจรเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมชุดควบคุมสวิตช์ปรับแต่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2023-01-30

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อชุดปฏิบัติการจำลองระบบควบคุมการลำเลียงโดยหุ่นยนต์แบบ AGV ในอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

2023-01-23

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ วิสาหกิจชุมชนแบบยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

2023-01-23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดสด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

2023-01-12

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกพัฒนาทักษะการผลิตสื่อมีเดียและนวัตกรรมทางดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านข่าวทั้งหมด

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี