President News

ข่าวสารนักศึกษา

ข่าวสารรับสมัครงาน

2022-09-23

ประกาศมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

2022-09-20

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักจัดการทรัพย์สิน

2022-09-20

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักจัดการทรัพย์สิน

2022-09-16

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2022-09-15

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2022-09-27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ U๒T กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลท่ามะพลา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-27

รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ โครงการ SRU Engagement 2022

2022-09-27

ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจครรภ์ก่อนคลอดฯ ๒ ตัว

2022-09-27

ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-23

ประกาศราคากลางงานซื้อโปรแกรมประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวทั้งหมด

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2022-09-13

ประกาศผลผู้ชนะและสารสำคัญในสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-18

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓

2022-07-18

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-07-11

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)

2022-04-27

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2022-09-12

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดพลาสติกขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร ติดฉลาก แม่โสภา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-09-12

ประกาศสำนักจัดการท รัพย์ สิน มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก ขนาด ๖๐๐ มิลลิเมตร ติดฉลากราชพฤกษ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-07-18

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓

2022-05-25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ห้อง ๕๖๐๖ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านข่าวทั้งหมด

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี