ข่าวบริการวิชาการ/สังคม

ขอเชิญทุกท่าน “ชม” และ “แชร์” “สื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ในยุค New Normal” (เวอร์ชั่นภาษาไทย) (ตามด้วยลิงค์ youtube)

นักวิจัย มรส. ลงพื้นที่บ้านท่าเคย ยกระดับศักยภาพกลุ่มแปรรูปกะปิท่าเคย

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมวิศวกรสังคม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคม เครื่องแกงปักษ์ใต้

ข่าวสารรับสมัครงาน

2021-04-20

ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2021-04-10

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2021-03-29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

2021-02-15

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

2021-02-10

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

2021-05-14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอลพร้อมเสารับสัญญาณ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-21

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒

2021-04-07

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2564

2021-03-02

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2564

2021-02-23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Life-Long Learning Center : LLC

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยากรที่มีความรู้
%
ผู้อบรมมากกว่า
%
หลักสูตรมากกว่า
%

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี