20 ม.ค. 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณากร (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และประกาศขยายวันรับสมัครฯ ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 นั้น

บัดดนี้ การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามเอกสารแนบประกาศนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. การสอบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยใช้ Application Line ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าร่วมกลุ่มผ่าน QR Code Line ตามห้องและรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ (ตามที่มหาวิทยาลัยกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (ลำดับที่ 1-2676) และรอบเพิ่มเติม (ลำดับที่ 1- 172) ให้ยึดที่ประกาศครั้งนี้เท่านั้น) ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564 – วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.
ทั้งนี้หากไม่เข้าร่วมกลุ่มไลน์ตามระยะเวลาที่กำหนดถือเป็นการสละสิทธิ์
3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์และในกรณีที่เป็นนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ให้เตรียมหลักฐานการศึกษาเพื่อแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย
4. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมความพร้อมของการแต่งกาย สถานที่ เพื่อให้การถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงตลอดระยะเวลาที่สัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบใน วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 ที่เว็ปไซต์ www.sru.ac.th