05 Jun 2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมหลักสูตรฝึกอบรม

การประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่างสร้างสรรค์ในการสอน Onlineวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร ดร.สุพจน์

อ่านต่อ

16 May 2021

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เรื่อง Gale eBooks and e-Journal database training for research ผ่านโปรแกรม ZOOM

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง Gale eBooks and e-Journal database training for

อ่านต่อ

14 May 2021

มรส.จับมือกองทุนสื่อฯ ร่วมเชิดชูผลงานสื่อสร้างสรรค์ในท้องถิ่นภาคใต้

แหล่งเรียนรู้ l สื่อสร้างสรรค์ l สื่อท้องถิ่น l สื่อใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

อ่านต่อ

30 Apr 2021

ประกาศ !!! ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

จากการที่มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 1/2564 อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

อ่านต่อ

29 Mar 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์มาลงทะเบียน ในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

อ่านต่อ

09 Mar 2021

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ

อ่านต่อ

15 Feb 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบบางตำบลและยังไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้มากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ