15 Feb 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบบางตำบลและยังไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้มากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

29 Jan 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD- 19) ในหลายพื้นที่ทั้งภูมิภาค ซึ่งในณะนี้เขตจังหวัดสุราษฎรนีเริ่มคลี่คลาย

อ่านต่อ

28 Jan 2021

ประกาศ ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

อ่านต่อ

26 Jan 2021

ประชาสัมพันธ์รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

“ประชาสัมพันธ์รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ เพิ่มเติม” : สำหรับผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1

อ่านต่อ

20 Jan 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณากร (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1

อ่านต่อ

12 Jan 2021

ขอเชิญคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book เพื่อประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

คัดเลือก/สั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/2RBYcPK***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-913336 หมายเลขภายใน 5812 คุณประทุมพร วีระสุข/ คุณวรรนภา ทองสมสี

อ่านต่อ

08 Jan 2021

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลและการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลและการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านต่อ