ความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) การสร้างความร่วมมือกันทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ งานวิจัย ตลอดจนการจัดการประชุมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตรที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมี ข้อตกลงร่วมกัน บันทึกความร่วมมือทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีลงนามกับ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/ประเทศ ช่วงเวลา
Charles Sturt University, Australia 20 April 2000
University of Technology, Sydney Australia 26 September 2000
The Centre for Research and International Collaboration, The Hong Kong Institute of Education, Hong Kong 21 December 2001
The International Collaboration Unite, The Indiana State University, United States 10 July 2002
Budapest Business School, Hungary 4 February 2003
October 6 University, Egypt 2003
The School of Travel and Industry Management, The University of Hawaii United States 5 April 2004
New Zealand Tourism Research Institute, Auckland University of Technology ,New Zealand 14 May 2004
The University of Danang, Vietnam 17 November 2004
Aichi University of Education, Japan 25 November 2004
JIC Educational Research Institute, Japan 15 March 2005
National Taiwan Normal University, Taiwan 20 September 2005
University of Central Florida, United States 18 August 2006
Council of Rector of Indonesian State University, Indonesia 18 September 2006
National Taiwan Normal University, Taiwan 7 November 2006
National Taichung University, Taiwan 8 November 2006
Shu-Te University, Taiwan 9 November 2006
Tung Fang Institute of Technology, Taiwan 10 November 2006
Yunnan Normal University, China 30 May 2007
Korea National University of Education, Korea 29 August 2007
Massey University, New Zealand 1 March 2008
Faculty of Education and Social Work, The University of Sydney, Australia 12 March 2008
Providence University, Taiwan 2008
Northumbria University, England 28 July 2008
De La Salle Lipa, Philippines 19 January 2009
Hezhou University, China 22 March 2009
Baise University, China 22 March 2009
Yulin Teachers University, China 22 March 2009
Guilin University of Electronic Science and Technology, China 22 March 2009
Wuzhou University, China 22 March 2009
Guangxi University of Finance and Economics, China 22 March 2009
Liuzhou City Vocational College, China 22 March 2009
Guangxi University, China 22 March 2009
Guangxi Normal University, China 22 March 2009
Hechi University, China 22 March 2009
Guilin Institute of Tourism, China 22 March 2009
Liuzhou Railway Vocational College, China 22 March 2009
Qinzhou University, China 22 March 2009
Udayana University, Indonesia 12 March 2009
Guangxi University for Nationalities, China 11 August 2009
Guangxi Teacher University (Nanning), China 12 August 2009
Nanning Webster Overseas Foundation School, China 4 June 2010
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portuguese 23 June 2010
October 6 University, Egypt 19 July 2010
Civil Aviation Training Center (สถาบันการบินพลเรือน), Thailand 26 July 2012
Aeronautical Radio of Thailand (วิทยุการบินแห่งประเทศไทย), Thailand 26 July 2012
National Taiwan Ocean University, Taiwan 12 June 2012
University of South-East Asia, Cambodia 28 November 2012
Vilnius University, Lithuania 2 May 2013
National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan 14 October 2013
National Chiayi University, Taiwan 15 October 2013
Massey University, New Zealand 24 October 2013
Auckland University of Technology, New Zealand 25 October 2013
Hezhou University, China 15 January 2014
Yangon University of Foreign Languages, Myanmar 23 January 2014
Can Tho University, Vietnam 18 February 2014
Victoria University of Wellington, New Zealand 27 March 2014
Yulin Normal University, China 21 November 2014
The Budapest Business School, Hungary 4 December 2014
Kyoto University of Foreign Studies, Japan 7 December 2014
Japan College of Foreign Languages, Japan 26 January 2015
Mandalay University, Myanmar 28 February 2015
National Pingtung University, Taiwan 13 March 2015
Chungnam National University, Korea 4 April 2015
Shinsung University, Korea 7 April  2015
Guangxi University of Finance and Economics, China 1 June 2015
Western Mindanao State University, Philippines 29 October 2015