ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

อาจารย์วสันต์ สุทธโส
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์วสันต์ สุทธโส

คณบดี

ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์

ผศ.ธาตรี คำแหง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ธาตรี คำแหง

รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล
คณบดีคณะนิติศาสตร์์

ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล

นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ

นายศักดา ศิริพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายศักดา ศิริพันธุ์

ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร

ดร.นรา พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.นรา พงษ์พานิช

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ภูภณัช รัตนชัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ภูภณัช รัตนชัย