แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อให้ผู้สนใจเลือกศึกษาในสาขาที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของแต่ละคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพัฒนามายาวนานทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆ พร้อมที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาในทุกสาขาวิชา

ในยุคเริ่มต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีชื่อว่า “วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี” ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516 และได้เปิดสอนในสาขาด้านครุศาสตร์ในรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ.2519

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้กำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถจัดการศึกษาสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากการจัดการ ศึกษาสาขาครุศาสตร์ได้

จากจุดเริ่มต้นนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในขณะนั้นได้พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ มาตามลำดับ มีการทำความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารและพัฒนาด้านกายภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างมากเมื่อมีการประการใช้ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส่งผลให้นโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาไปอย่างกว้างกวาง มีการเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มอีกหลายสาขา

ใน พ.ศ. 2542 ได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นรุ่นแรก

จากการพัฒนาด้านกฎหมายการศึกษาและแรงผลักดันด้านปัจจัยต่างๆ รอบด้านส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเติบโตและเข็มแข็งในทุกๆ ด้าน สมดังเจตนาที่มุ่งมั่นในการสร้างสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการเข้าศึกษาของนักเรียน และประชาชนทั่วไปในสาขาต่างๆ เพื่อเป้าหมายในนักศึกษาเข้าสู่วงการวิืชาการตามศักยภาพแห่งตนและตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา

จากวิทยาลัยครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

 • พ.ศ. 2516 เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็น “วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี” ตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2515 – 2516)
 • พ.ศ. 2519 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
 • พ.ศ. 2520 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
 • พ.ศ. 2518 และสภาการฝึกหัดครู ได้ออกประกาศแบ่งส่วนราชการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
 • พ.ศ. 2520 ดังนี้
  1. สำนักงานอธิการบดี
  2. คณะวิชาครุศาสตร์
  3. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คณะวิชาวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2521 เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง)
 • พ.ศ. 2522 เปิดโครงการการอบรมบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ในวันเสาร์-อาทิตย์ นักศึกษา อคป. ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เป็นรุ่นแรก
 • พ.ศ. 2523เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สขาครุศาสตร์ และงดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
 • พ.ศ. 2525 เปิดศูนย์บรมขึ้นที่วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชุมพร และเปิดสอนวิชาเอกพลศึกษาภาคปกติ เป็นโครงการร่วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร
 • พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ (ป.ทอ.) ภาคสมทบ
 • พ.ศ. 2527 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ (ป.ทอ.) เข้าศึกษาในภาคปกติ
 • พ.ศ. 2528 วิทยาลัยขยายฐานทางการศึกษากว้างขึ้น เนื่องจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 กำหนดให้วิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาอื่นได้ จึงเปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรีนอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์ ในปีนี่สภา การฝึกหัดครูได้ออกบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู จึงส่งผลให้กลุ่มวิทยาลัยครูพัฒนา เป็นสหวิทยาลัยในภาคใต้ จึงมีสภาวิทยาลัยทักษิณขึ้น ประกอบด้วย วิทยาลัยครู ทั้งหมดที่มีในภาคใต้ 5 แห่งมีสำนักงานของสหวิทยาลัยที่วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี และได้เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตัน และตอนปลาย ข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีเป็นรุ่นแรก
 • พ.ศ. 2530 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 17 เมษายน
 • พ.ศ. 2530 ให้แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ดังนี้
  1. สำนักงานอธิการบดี
  2. คณะวิชาครุศาสตร์
  3. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คณะวิชาวิทยาการจัดการ
  5. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา
  7. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
  8. สำนักกิจการนักศึกษา
  9. สำนักวางแผนและพัฒนา
  10. สำนักส่งเสริมวิชาการ
 • พ.ศ. 2532 วิทยาลัยยังคงรับนักศึกษาและนักเรียนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ได้เปิดศูนย์อบรมขึ้นที่โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
 • พ.ศ. 2533 มีโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศแคนาดากับวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาโปแกรมวิชาวิทยาการจัดการมีระยะเวลา 3 ปี อนึ่ง ในปีนี้วิทยาลัยได้เปิด วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคปกติ โดยร่วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร อีกด้วย
 • พ.ศ. 2534 การจัดการศึกษสำหรับบุคลกรประจำการซึ่งมีศูนย์อบรมที่จังหวัดชุมพรนั้น ได้เปลี่ยนไปดำเนินการที่โรงเรียนศรียภัย ในปีนี้วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลญี่ปุ่น CA) จัดโครงการทดลองการจัดตั้งศูนย์ศึกษาประจำภูมิภาคขึ้นที่วิทยาลัย เพื่อพัฒนาอาจารย์ของสหวิทยาลัยทักษิณ ด้านเคมีและคอมพิวเตอร์

สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2535 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ”

พ.ศ. 2536 ในปีนี้สาขาศิลปศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษาวิชาเอกนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และสาขาวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับอนุปริญญา และวิชาเอกเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี เพิ่มขึ้น

พ.ศ. 2538 มีประกาศใช้พระราชบัญญัติถาบันราชภัฏ พศ. 2538 และสถาบันราชภัฏสุราษฏร์ธานีได้ดำเนินภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยยังคงเปิดรับนักศึกษาและนักเรียนเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏสุราษฎร์รานึ งดรับนักเรียนสาธิต เนื่องจากสถาบันมีนโยบายที่จะขยายฐานการศึกษา จกระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโท ประกอบกับแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเปลี่ยนไป

พ.ศ. 2542 สถาบันได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรก โดยเปิดสอนในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

พ.ศ. 2543 ปรับปรุงโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เป็นโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) เพื่อเปิดรับบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดอาชีพ และเปิดศูนย์ให้กรศึกษานอกสถาบันเพิ่มขึ้นอีก 1 ศูนย์ คือ ศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบัน จังหวัดระนอง

พ.ศ. 2544 สถาบันเปิดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ และโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท) และในปีนี้ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา

พ.ศ. 2545 สถาบันเปิดรับนักศึกษาภาปกติ โดยขยายฐานในสาขาวิทยาศาสตร์มากขึ้นลดการผลิตในสาขาการศึกษาเหลือเพียงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และงดรับนักศึกษาภาคสมทบโดยปีนี้ได้เปิดศูนย์ให้กรศึกษานอกสถาบันเพิ่มอีก 1 ศูนย์ ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเปิดรับนักศึกษาปริญญาโทเพิ่มอีก 1 สาขา คือ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา และได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2546 สถาบันได้มีการพัฒนาเพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของการขยายฐานการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกหลายสาขา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ทำให้สถาบันราชภัฏทั้ง 41 แห่ง ทั่วประเทศ มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตมกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2548 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษริการออกกฎหมายกระทรวงให้จัดตั้งส่วนราชการ ดังนี้

 1. สำนักงานอธิการบดี
 2. คณะวิชาครุศาสตร์
 3. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. คณะวิชาวิทยาการจัดการ
 5. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 10. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการเปิดคณะใหม่ 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ และรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรก พร้อมทั้งเปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

พ.ศ. 2553 เปิดการเรียนการสอน สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน) ที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเปิดสอนในระดับปริญญาเอกหลักสูตรครุศสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับวิสัยทัศน์ จากเดิมเป็น “มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งประชาคมอาเซียน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” และ พ.ศ. 2556 มีการกำหนด “นโยบาย 5 สร้าง 3 พัฒนา สู่การเป็น มหาวิทยาลัย 5 มิติ” โดยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล และมีการจัดตั้งสถาบันภาษา เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากร

พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษา

พ.ศ. 2557 เปิดหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ และหลักสูตรการจัดการค้าปลีก

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปิดศูนย์กรศึกษานอกพื้นที่ จังหวัดระนอง และคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรธุรกิจการเกษตร และหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการย้ายอาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดหลังเก่า) และทำพิธีเปิดอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้มีกรปรับวิสัยทัศน์ จากเดิม “มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งประชาคมอาเซียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็น “มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และปรับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากเดิม “มุ่งส่วนรวม มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน” เป็น “มีคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” และย้ายอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า และทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และเป็นวันราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยถือเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน

พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพการแบ่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กีฬา สกอ.) ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” จัดพิธีการแข่งขันโดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีปิดสนาม โดยมีคำขวัญประจำการแข่งขัน “เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย” มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 58 สถาบันจากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม และเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จากการพัฒนาการศึกษาแลแรผลักดันด้านปัจจัยต่าง ๆ รอบด้าน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เติบโตและเข้มแข็ในทุก ๆ ด้น สมดังเจตนาที่มุ่งมั่นในการสร้างสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด

เพื่อตอบสนองความต้อการเข้าศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายให้นักศึกษาเข้าสู่วงการวิชาการตามศักยภาพแห่งตนและตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา