นโยบายและแผน

รายงานทางการเงิน

photo

เกณฑ์การปันส่วนการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

อ่านต่อ
photo

งบแสดงฐานะการเงิน

อ่านต่อ
photo

รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

อ่านต่อ
photo

รายงานงบทดลองประจำเดือน

อ่านต่อ
photo

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

อ่านต่อ
photo

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

อ่านต่อ

ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มเกี่ยวกับข้อมูลงานวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ที่ https://legal.sru.ac.th/ และ https://centerlaw.sru.ac.th/

ข้อมูลอื่น ๆ