โครงสร้างหน่วยงาน


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน่วยตรวจสอบภายใน คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง โครงการจัดตั้งกองกฏหมาย โครงการจัดตั้งกองอาคาร