โครงสร้างหน่วยงาน

สภามหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง