นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

vichai-srikwan

นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Theph

รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

bunyat-chansena

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

Wichet-musigrungsi

นายวิเชฎฐ์ มุสิกรังษี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

chutima-satjhanam-01

ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

somjit-hanujarearnkul

ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

krongchai-hattha

ศ.ดร.ครองชัย หัตถา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

Vijvut-Tjingo-2

นายวิชวุทย์ จินโต
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

Winai-Pralomkarn

ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

Therdchai-Choibamroong

ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

Sompasong -sahawat

นายสมประสงค์ สหวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

Somnuk-Aujirapongpan

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

council-wattana

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

sutap

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

natthaphat-thirarangkul-2

ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล
ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

ponkat

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

techadham-san

ผศ.เตชธรรม สังข์คร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

council-teerapat-02

นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

council-sompray-wuttichan

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

tossaporn-jindawan

อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

tawat-boonnual

ผศ.ธวัช บุญนวล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

Kanokrat

ผศ.ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

chananchita-thipyan

อ.ดร.ชนัญชิตา ทิพย์ญาณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เลขานุการกรรมการสภามหาวิทยาลัย

wasan-suttaso

นายวสันต์ สุทธโส
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

CONTACT INFO:

  •  sapasru2012@hotmail.com
  •  077-913345
  •  http://council.sru.ac.th/
  •  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100