05 Apr 2021

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุม นักศึกษาที่ไม่ได้สอบ สอบไม่ผ่าน การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (SRU ICT Test) เป็นรูปแบบออนไลน์

เนื่องจากกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพว่าที่บัณฑิตสู่การเป็นวิศวกรสังคมแนะแนวการศึกษาต่อ และตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

29 Mar 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์มาลงทะเบียน ในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

อ่านต่อ

18 Mar 2021

การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสอนของอาจาย์

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

อ่านต่อ

09 Mar 2021

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ

อ่านต่อ

02 Mar 2021

มรส. พัฒนาความรู้ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน ตชด.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านต่อ

18 Feb 2021

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เพิ่มเติม

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาภาคปกติ

อ่านต่อ

15 Feb 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบบางตำบลและยังไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้มากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

04 Feb 2021

สดช. จับมือ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งร่วมพัฒนาพลเมืองดิจิทัล

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมเฟืองฟ้า 4 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม

อ่านต่อ