12 Jan 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำรายงานการประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนาสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง