DateTitleAuthorCategories
2024/07/11ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะข่าวรับสมัครงาน2024-07-11 17:20:57
2024/07/10ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-07-10 15:19:00
2024/07/05ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-07-05 08:49:00
2024/07/04ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-07-04 11:21:21
2024/06/26ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะข่าวรับสมัครงาน2024-06-26 16:00:00
2024/06/24ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-06-24 14:15:42
2024/06/24ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-06-24 14:12:34
2024/06/24ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-06-24 14:03:45
2024/06/24ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-06-24 13:57:16
2024/06/20ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต สังกัดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2024-06-20 15:24:17
2024/06/20ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดสหวิทยาการ เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2024-06-20 15:14:26
2024/06/18ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะข่าวรับสมัครงาน2024-06-18 15:09:27
2024/06/14การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาข่าวรับสมัครงาน2024-06-14 18:58:44
2024/06/13ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-06-13 09:34:08
2024/06/10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต สังกัดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2024-06-10 17:08:11
2024/06/07แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต สังกัดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาข่าวรับสมัครงาน2024-06-07 16:35:00
2024/06/07ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-06-07 11:09:01
2024/06/07ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการข่าวรับสมัครงาน2024-06-07 08:44:48
2024/06/07ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-06-07 08:42:59
2024/05/31แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และภาษาอังกฤษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-05-31 17:12:52
2024/05/30ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความสามารถด้านการสอน และสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2024-05-30 15:34:12
2024/05/29ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2024-05-29 14:58:20
2024/05/28ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-05-28 16:45:53
2024/05/28ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-05-28 16:38:39
2024/05/24ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-05-24 14:33:06
2024/05/24แจ้งเลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-05-24 10:39:40
2024/05/24แจ้งเลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-05-24 10:27:58
2024/05/21ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวรับสมัครงาน2024-05-21 09:10:25
2024/05/20ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภททั่วไป รายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2024-05-20 10:53:31
2024/05/16ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2024-05-16 14:21:27
2024/05/13ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-05-13 17:38:05
2024/05/13ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต สังกัดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2024-05-13 10:50:50
2024/05/09ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-05-09 17:36:00
2024/05/09ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-05-09 16:13:34
2024/05/09ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-05-09 15:49:00
2024/05/08ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2024-05-08 17:01:00
2024/05/07ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวรับสมัครงาน2024-05-07 16:39:58
2024/05/03ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภททั่วไป รายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2024-05-03 16:24:13
2024/05/03ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (บัญชีและการเงิน)ข่าวรับสมัครงาน2024-05-03 15:21:50
2024/05/02ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-05-02 16:04:05
2024/05/02ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความสามารถด้านการสอน และสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-05-02 15:59:12
2024/05/01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (บัญชีและการเงิน) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2024-05-01 16:48:58
2024/05/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 1 อัตรา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-05-01 16:24:15
2024/05/01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกธุรกิจการบิน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2024-05-01 15:10:27
2024/05/01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2024-05-01 15:06:40
2024/05/01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฟิสิกส์ และสาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-05-01 14:57:27
2024/05/01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2024-05-01 09:57:49
2024/04/30ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-04-30 22:59:00
2024/04/30ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-04-30 21:56:28
2024/04/30ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวรับสมัครงาน2024-04-30 21:54:21
2024/04/30ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-04-30 21:51:26
2024/04/29ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวรับสมัครงาน2024-04-29 09:58:41
2024/04/19ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (บัญชีและการเงิน) สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-04-19 07:42:50
2024/04/18ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานช่างซ่อมบำรุง สังกัดหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2024-04-18 16:21:12
2024/04/11ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-04-11 16:36:13
2024/04/10ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ อำเภอเกาะสมุยข่าวรับสมัครงาน2024-04-10 17:44:26
2024/04/10ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและท่องเที่ยวมุกสมุย อำเภอเกาะสมุยข่าวรับสมัครงาน2024-04-10 17:40:54
2024/04/10ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2024-04-10 10:26:11
2024/04/10ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภททั่วไป รายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-04-10 09:46:03
2024/04/09ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-04-09 17:07:50
2024/04/09ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-04-09 17:04:36
2024/04/09ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-04-09 14:56:07
2024/04/05ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-04-05 13:23:20
2024/04/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-04-01 09:37:56
2024/03/28แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2024-03-28 09:57:00
2024/03/26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ อำเภอเกาะสมุยข่าวรับสมัครงาน2024-03-26 14:19:28
2024/03/26แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกธุรกิจการบิน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2024-03-26 10:00:00
2024/03/25ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2024-03-25 17:06:00
2024/03/25ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-03-25 13:28:00
2024/03/22ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-03-22 09:15:39
2024/03/19ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานช่างซ่อมบำรุง สังกัดหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2024-03-19 13:47:04
2024/03/17ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-03-17 14:33:00
2024/03/15ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-03-15 14:43:46
2024/03/11ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-03-11 17:19:27
2024/03/08ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2024-03-08 17:37:31
2024/03/07ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-03-07 16:53:01
2024/03/06ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-03-06 15:12:00
2024/03/02ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ อำเภอเกาะสมุยข่าวรับสมัครงาน2024-03-02 15:28:09
2024/03/02ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและท่องเที่ยวมุกสมุยข่าวรับสมัครงาน2024-03-02 15:20:02
2024/03/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-03-01 12:31:00
2024/02/29ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ร้านค้าNews, ข่าวรับสมัครงาน2024-02-29 15:33:47
2024/02/23ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-02-23 17:59:18
2024/02/23ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-02-23 17:56:18
2024/02/21ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-02-21 16:02:33
2024/02/21ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาข่าวรับสมัครงาน2024-02-21 15:53:48
2024/02/21ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-02-21 15:48:55
2024/02/16ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานช่างซ่อมบำรุง สังกัดหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สินNews, ข่าวรับสมัครงาน2024-02-16 16:35:43
2024/02/13แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-02-13 17:55:17
2024/02/13แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาข่าวรับสมัครงาน2024-02-13 17:53:52
2024/02/05ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2024-02-05 19:52:42
2024/02/05ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีNews, ข่าวรับสมัครงาน2024-02-05 09:37:47
2024/02/02ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2024-02-02 09:41:00
2024/02/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-02-01 08:00:00
2024/01/31ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 5 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-01-31 18:10:08
2024/01/30ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและท่องเที่ยวมุกสมุย อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-01-30 14:38:36
2024/01/26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการประมง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-01-26 18:04:45
2024/01/26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการข่าวรับสมัครงาน2024-01-26 18:02:01
2024/01/26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาข่าวรับสมัครงาน2024-01-26 17:58:44
2024/01/26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-01-26 17:56:05
2024/01/25ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งคนสวน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและท่องเที่ยวมุกสมุย อำเภอเกาะสมุยข่าวรับสมัครงาน2024-01-25 10:48:54
2024/01/22แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2024-01-22 17:06:18
2024/01/22แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการประมง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2024-01-22 17:04:07
2024/01/19แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการข่าวรับสมัครงาน2024-01-19 16:26:31
2024/01/18ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวรับสมัครงาน2024-01-18 17:41:00
2024/01/16ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สังกัดโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-01-16 17:46:00
2024/01/13ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-01-13 13:19:37
2024/01/08ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2024-01-08 10:03:00
2024/01/03ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-01-03 16:26:27
2024/01/03ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2024-01-03 16:22:19
2023/12/28ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-12-28 13:34:05
2023/12/26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวรับสมัครงาน2023-12-26 12:58:50
2023/12/26ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-12-26 08:50:00
2023/12/26ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-12-26 08:09:00
2023/12/22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งคนสวน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและท่องเที่ยวมุกสมุยข่าวรับสมัครงาน2023-12-22 15:10:25
2023/12/22ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-12-22 15:03:00
2023/12/14ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวรับสมัครงาน2023-12-14 16:12:28
2023/12/12ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-12-12 11:53:25
2023/12/08ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-12-08 19:23:19
2023/12/08ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภททั่วไป ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง สังกัดโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-12-08 19:20:45
2023/12/08ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภททั่วไป รายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2023-12-08 19:16:39
2023/12/06ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2023-12-06 16:35:55
2023/11/23ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-11-23 17:20:00
2023/11/23ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งคนสวน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและท่องเที่ยวมุกสมุย อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-11-23 17:10:54
2023/11/23ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2023-11-23 16:57:28
2023/11/22สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ร้านค้าNews, ข่าวรับสมัครงาน2023-11-22 09:28:29
2023/11/20ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-11-20 18:14:48
2023/11/20ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานช่างซ่อมบำรุง สังกัดหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สินNews, ข่าวรับสมัครงาน2023-11-20 16:57:51
2023/11/14ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-11-14 15:20:07
2023/11/13ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-11-13 13:06:00
2023/11/09แจ้งเลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-11-09 17:32:36
2023/11/08ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-11-08 16:50:05
2023/11/08ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-11-08 16:44:00
2023/11/07ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภททั่วไป รายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-11-07 17:34:07
2023/11/07ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-11-07 17:31:23
2023/11/07ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-11-07 17:27:41
2023/11/07ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-11-07 17:26:07
2023/11/03ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2023-11-03 18:31:38
2023/10/31แจ้งเลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2023-10-31 20:55:00
2023/10/31ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-10-31 14:15:46
2023/10/27ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-10-27 21:07:55
2023/10/27ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-10-27 21:04:42
2023/10/27ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-10-27 15:52:00
2023/10/21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2023-10-21 16:20:42
2023/10/20แจ้งเลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-10-20 16:45:52
2023/10/19แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-10-19 09:27:19
2023/10/16แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2023-10-16 16:45:47
2023/10/16ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีNews, ข่าวรับสมัครงาน2023-10-16 10:34:00
2023/10/13แจ้งเลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-10-13 14:16:00
2023/10/05ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวรับสมัครงาน2023-10-05 15:25:19
2023/10/05ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-10-05 15:17:31
2023/10/05ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-10-05 15:06:22
2023/09/25แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-09-25 13:07:24
2023/09/22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-09-22 17:39:56
2023/09/15ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวรับสมัครงาน2023-09-15 08:46:00
2023/09/15ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-09-15 08:37:00
2023/09/07ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-09-07 18:41:02
2023/09/03ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-09-03 18:43:00
2023/08/31ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานช่างซ่อมบำรุง สังกัดหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2023-08-31 15:22:00
2023/08/25ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-08-25 15:40:00
2023/08/25ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานช่างซ่อมบำรุง สังกัดหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2023-08-25 14:59:00
2023/08/24ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาการจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ และของที่ระลึก ในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 กิจกรรม ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566News, ข่าวรับสมัครงาน2023-08-24 14:34:21
2023/08/22ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-08-22 14:00:00
2023/08/22ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สังกัดคณะวิทยาการจัดการข่าวรับสมัครงาน2023-08-22 13:59:00
2023/08/18ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-08-18 13:19:37
2023/08/10ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งนักวิชาการกิจกรรมหอพัก สังกัดหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สินNews, ข่าวรับสมัครงาน2023-08-10 09:21:19
2023/08/08ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-08-08 16:44:54
2023/08/08ประกาศ เรื่องการจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ และของที่ระลึกในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 กิจกรรม ในระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566News, ข่าวรับสมัครงาน2023-08-08 16:38:20
2023/08/08ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2023-08-08 15:05:14
2023/08/04ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งนักวิชาการกิจกรรมหอพัก สังกัดหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีNews, ข่าวรับสมัครงาน2023-08-04 15:20:56
2023/07/27ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานช่างซ่อมบำรุง สังกัดหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สินNews, ข่าวรับสมัครงาน2023-07-27 15:11:04
2023/07/21ประกาศผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ร้านค้า ศูนย์อาหาร SRU ร้านหมายเลข 19News, ข่าวรับสมัครงาน2023-07-21 10:01:56
2023/07/19ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2023-07-19 16:25:47
2023/07/19ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-07-19 16:23:05
2023/07/17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สังกัดคณะวิทยาการจัดการข่าวรับสมัครงาน2023-07-17 16:31:55
2023/07/14ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งนักวิชาการกิจกรรมหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีNews, ข่าวรับสมัครงาน2023-07-14 16:28:26
2023/07/14ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานช่างซ่อมบำรุง สังกัดหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สินNews, ข่าวรับสมัครงาน2023-07-14 16:10:47
2023/07/14ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่องการเช่าพื้นที่ร้านค้า ศูนย์อาหาร SRU ร้านหมายเลข 19 เพื่อประกอบธุรกิจNews, ข่าวรับสมัครงาน2023-07-14 15:58:55
2023/07/13ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-07-13 15:27:58
2023/07/11แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สังกัดคณะวิทยาการจัดการข่าวรับสมัครงาน2023-07-11 09:20:05
2023/07/04ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-07-04 15:32:55
2023/07/04ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-07-04 15:30:09
2023/07/04ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2023-07-04 11:35:22
2023/07/04ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ สังกัดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจข่าวรับสมัครงาน2023-07-04 11:22:15
2023/07/04ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2023-07-04 11:17:10
2023/07/04ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-07-04 11:00:29
2023/06/28ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-06-28 16:03:39
2023/06/26แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-06-26 19:38:25
2023/06/26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-06-26 15:35:47
2023/06/23ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566ข่าวรับสมัครงาน2023-06-23 17:06:38
2023/06/23ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ สังกัดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566ข่าวรับสมัครงาน2023-06-23 17:02:37
2023/06/23ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานว่อมบำรุง สังกัดหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สินNews, ข่าวรับสมัครงาน2023-06-23 10:02:00
2023/06/19ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-06-19 16:51:12
2023/06/19ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-06-19 16:48:51
2023/06/19ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-06-19 16:46:09
2023/06/16แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ สังกัดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจข่าวรับสมัครงาน2023-06-16 14:59:15
2023/06/14ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2023-06-14 17:10:12
2023/06/12ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2023-06-12 16:12:14
2023/06/06ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ (เปลี่ยนแปลงวันดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2566)ข่าวรับสมัครงาน2023-06-06 13:45:38
2023/06/02ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-06-02 15:16:56
2023/05/30ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-05-30 13:09:11
2023/05/29แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-05-29 13:45:38
2023/05/29ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-05-29 12:11:35
2023/05/29ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-05-29 10:05:19
2023/05/26ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-05-26 10:45:19
2023/05/16ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-05-16 15:48:18
2023/05/16ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภททั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สังกัดโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-05-16 15:41:01
2023/05/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-05-01 13:17:23
2023/04/20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2023-04-20 20:40:00
2023/03/28ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-03-28 15:39:08
2023/03/21ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข่าวรับสมัครงาน2023-03-21 12:50:47
2023/03/09ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-03-09 11:43:36
2023/03/03ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข่าวรับสมัครงาน2023-03-03 10:06:29
2023/03/01การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมข่าวรับสมัครงาน2023-03-01 15:10:41
2023/02/06ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2023-02-06 11:02:00
2023/02/03ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข่าวรับสมัครงาน2023-02-03 16:49:49
2023/02/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-02-01 09:31:00
2023/01/31แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข่าวรับสมัครงาน2023-01-31 12:48:20
2023/01/17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและเรือสำราญ (หลักสูตรสองภาษา) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2023-01-17 11:16:36
2023/01/16ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2023-01-16 16:54:17
2023/01/14ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการโรงแรม สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2023-01-14 10:58:30
2023/01/06ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2023-01-06 16:10:50
2023/01/05ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สินNews, ข่าวรับสมัครงาน2023-01-05 15:15:00
2023/01/05ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดหอพักนักศึกษาNews, ข่าวรับสมัครงาน2023-01-05 10:36:00
2022/12/28ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2022-12-28 17:17:04
2022/12/23ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2022-12-23 14:36:00
2022/12/14ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2022-12-14 10:12:30
2022/12/06ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุยข่าวรับสมัครงาน2022-12-06 16:13:02
2022/12/06ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการโรงแรม สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุยข่าวรับสมัครงาน2022-12-06 16:06:39
2022/12/01แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2022-12-01 11:38:00
2022/11/18ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2022-11-18 12:15:59
2022/11/15ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566News, ข่าวรับสมัครงาน2022-11-15 16:51:00
2022/11/14ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2022-11-14 15:45:10
2022/11/04ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2022-11-04 13:40:07
2022/11/04ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-11-04 13:34:37
2022/10/31ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุยข่าวรับสมัครงาน2022-10-31 11:12:01
2022/10/31แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2022-10-31 10:50:54
2022/10/28ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาเหมาบริการชุดครุยวิทยฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565News, ข่าวรับสมัครงาน2022-10-28 13:46:58
2022/10/25ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2022-10-25 17:11:15
2022/10/21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2022-10-21 10:55:00
2022/10/17ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุยข่าวรับสมัครงาน2022-10-17 16:45:42
2022/10/12ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-10-12 16:22:25
2022/10/12ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-10-12 15:14:19
2022/10/12แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2022-10-12 15:10:44
2022/10/11ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2022-10-11 16:46:01
2022/10/11ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-10-11 10:52:16
2022/10/11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2022-10-11 10:00:23
2022/10/07แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2022-10-07 17:18:42
2022/10/06ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานีเรื่อง การเหมาบริการชุดครุยวิทยฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565News, ข่าวรับสมัครงาน2022-10-06 14:18:00
2022/10/06แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2022-10-06 09:53:54
2022/10/05ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีรับพระราชทานปริญาบัตร และวันฝึกซ้อมประจำปี2565News, ข่าวรับสมัครงาน2022-10-05 09:14:00
2022/10/04ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข่าวรับสมัครงาน2022-10-04 14:51:35
2022/10/03ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานศูนย์อาหาร สังกัดศูนย์อาหาร สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-10-03 16:19:00
2022/09/26ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ร้านค้าข่าวรับสมัครงาน2022-09-26 15:47:00
2022/09/23ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2022-09-23 14:35:04
2022/09/21ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สังกัดโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-09-21 13:23:00
2022/09/20ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-09-20 09:03:49
2022/09/20ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-09-20 09:02:25
2022/09/16ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2022-09-16 16:49:43
2022/09/15ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีNews, ข่าวรับสมัครงาน2022-09-15 16:10:00
2022/09/15ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-09-15 10:28:00
2022/09/14ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข่าวรับสมัครงาน2022-09-14 16:56:29
2022/09/14ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-09-14 14:05:39
2022/09/13ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2022-09-13 15:09:27
2022/09/12ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภททั่วไป ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุยข่าวรับสมัครงาน2022-09-12 08:46:00
2022/09/09ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-09-09 18:51:00
2022/09/05ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สังกัดโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-09-05 16:39:00
2022/09/05ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-09-05 09:22:55
2022/09/05ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-09-05 09:15:09
2022/08/26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรมข่าวรับสมัครงาน2022-08-26 10:07:41
2022/08/25ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข่าวรับสมัครงาน2022-08-25 14:06:12
2022/08/24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2022-08-24 15:21:34
2022/08/24ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2022-08-24 13:57:31
2022/08/23ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-08-23 17:04:00
2022/08/23ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-08-23 17:03:00
2022/08/23ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-08-23 09:32:17
2022/08/22แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-08-22 16:30:49
2022/08/19ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-08-19 16:15:00
2022/08/19ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-08-19 16:01:00
2022/08/11ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวรับสมัครงาน2022-08-11 13:58:19
2022/08/08ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-08-08 16:51:18
2022/08/08ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-08-08 16:39:58
2022/08/02ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-08-02 14:30:19
2022/08/02ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-08-02 14:05:44
2022/08/02ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-08-02 14:02:23
2022/08/01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-08-01 15:03:12
2022/07/21ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-07-21 08:50:00
2022/07/20ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-07-20 16:50:43
2022/07/18ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ อาคารแสดงสินค้า ซอย 1News, ข่าวรับสมัครงาน2022-07-18 15:19:48
2022/07/11ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-07-11 10:08:48
2022/07/08ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัด SRU Cleaner สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-07-08 16:50:00
2022/07/07ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัด SRU Cleaner สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-07-07 16:55:00
2022/07/04ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภุฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดที่พักอาศัย สำนักจัดการทรัพย์สินNews, ข่าวรับสมัครงาน2022-07-04 10:40:00
2022/07/01ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดที่พักอาศัย สำนักจัดการทรัพย์สินNews, ข่าวรับสมัครงาน2022-07-01 10:32:00
2022/06/30ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-06-30 15:40:31
2022/06/30ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-06-30 11:42:27
2022/06/28ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-06-28 16:32:25
2022/06/28ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-06-28 16:19:35
2022/06/28ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ ณ อาคารแสดงสินค้า ซอย 1News, ข่าวรับสมัครงาน2022-06-28 10:04:00
2022/06/27ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัด SRU Cleaner สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-06-27 10:16:00
2022/06/22ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดที่พักอาศัย สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-06-22 11:19:00
2022/06/20ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ร้านค้าNews, ข่าวรับสมัครงาน2022-06-20 08:44:00
2022/06/15ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-06-15 10:44:25
2022/06/14ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-06-14 13:36:20
2022/06/14ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข่าวรับสมัครงาน2022-06-14 10:24:41
2022/06/07ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข่าวรับสมัครงาน2022-06-07 10:15:00
2022/05/31ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีNews, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวเด่น มรส.2022-05-31 14:58:00
2022/05/27ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัด SRU Cleaner สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-05-27 09:01:16
2022/05/19ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัด SRU Cleaner สำนักจัดการทรัพย์สินNews, ข่าวรับสมัครงาน2022-05-19 15:15:00
2022/05/06ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-05-06 13:01:16
2022/05/06ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-05-06 12:55:40
2022/05/03ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัด SRU Cleaner สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-05-03 08:57:00
2022/05/03ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2022-05-03 08:53:00
2022/04/25ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-04-25 13:37:23
2022/04/22ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-04-22 20:46:44
2022/04/05ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-04-05 13:34:06
2022/04/04ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-04-04 15:46:42
2022/03/25ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอสมุยข่าวรับสมัครงาน2022-03-25 16:05:54
2022/03/25ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-03-25 14:26:23
2022/03/10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวรับสมัครงาน2022-03-10 16:05:52
2022/02/09ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2022-02-09 10:16:54
2022/01/24ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข่าวรับสมัครงาน2022-01-24 11:54:46
2022/01/04แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปข่าวรับสมัครงาน2022-01-04 14:15:47
2021/12/30ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-12-30 10:07:00
2021/12/28ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-12-28 08:30:00
2021/12/21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข่าวรับสมัครงาน2021-12-21 16:48:05
2021/12/21ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดที่พักอาศัย สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2021-12-21 11:21:00
2021/12/14ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2021-12-14 16:10:06
2021/12/14ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรมข่าวรับสมัครงาน2021-12-14 16:06:02
2021/12/13ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักจัดการภูมิทัศน์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-12-13 16:26:43
2021/12/13ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดที่พักอาศัย สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2021-12-13 16:09:00
2021/12/09ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการข่าวรับสมัครงาน2021-12-09 11:14:30
2021/12/07ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-12-07 14:04:34
2021/12/03ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-12-03 08:30:00
2021/11/29ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-11-29 10:23:37
2021/11/26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-11-26 13:17:15
2021/11/24ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดที่พักอาศัย สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2021-11-24 11:10:32
2021/11/23ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-11-23 14:03:06
2021/11/22ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการข่าวรับสมัครงาน2021-11-22 15:45:08
2021/11/17ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-11-17 13:11:00
2021/11/05ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564ข่าวรับสมัครงาน2021-11-05 09:43:54
2021/11/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-11-01 13:02:17
2021/11/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-11-01 12:56:39
2021/11/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-11-01 12:51:08
2021/10/19ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2021-10-19 15:23:07
2021/09/30ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5ข่าวรับสมัครงาน2021-09-30 15:11:14
2021/09/30ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-09-30 13:37:20
2021/09/27ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการข่าวรับสมัครงาน2021-09-27 16:26:37
2021/09/27ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5ข่าวรับสมัครงาน2021-09-27 13:06:57
2021/09/23มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ครั้งที่ 5ข่าวรับสมัครงาน2021-09-23 11:29:27
2021/09/03ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-09-03 11:51:45
2021/09/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการข่าวรับสมัครงาน2021-09-01 10:15:00
2021/07/30ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4ข่าวรับสมัครงาน2021-07-30 14:38:34
2021/07/23ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4ข่าวรับสมัครงาน2021-07-23 14:18:42
2021/07/22ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-07-22 10:44:15
2021/07/17ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4ข่าวรับสมัครงาน2021-07-17 15:17:46
2021/07/01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-07-01 10:58:36
2021/06/21ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-06-21 11:15:13
2021/06/21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-06-21 11:06:36
2021/05/30ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3ข่าวรับสมัครงาน2021-05-30 12:07:32
2021/05/27ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)ข่าวรับสมัครงาน2021-05-27 14:01:58
2021/05/22ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพิ่มเติมครั้งที่ 3ข่าวรับสมัครงาน2021-05-22 16:24:34
2021/05/21ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-05-21 14:15:24
2021/04/20ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-04-20 16:34:01
2021/04/10ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิจัย/วัดผลและประเมินผล สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-04-10 09:00:00
2021/03/29ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2News, ข่าวรับสมัครงาน2021-03-29 13:26:37
2021/02/15ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติมNews, ข่าวรับสมัครงาน2021-02-15 15:43:46
2021/02/10ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2021-02-10 16:08:42
2021/02/02ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ (ฉบับที่ 2)ข่าวรับสมัครงาน2021-02-02 10:26:28
2021/02/02การรายงานตัวและทำสัญญาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)News, ข่าวรับสมัครงาน2021-02-02 08:55:40
2021/01/29ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)News, ข่าวรับสมัครงาน2021-01-29 21:17:52
2021/01/29ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สังกัดโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2021-01-29 10:56:31
2021/01/28ประกาศ ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)News, ข่าวรับสมัครงาน2021-01-28 18:54:41
2021/01/20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณากร (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)News, ข่าวรับสมัครงาน2021-01-20 16:52:41
2021/01/20ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-01-20 12:22:03
2021/01/19ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2021-01-19 15:24:25
2021/01/15ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สังกัดโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ข่าวรับสมัครงาน2021-01-15 10:45:05
2021/01/12ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2021-01-12 15:28:20
2021/01/12ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2021-01-12 15:21:30
2021/01/12ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2021-01-12 14:55:21
2020/12/29ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-12-29 02:42:53
2020/12/29ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-12-29 02:39:58
2020/12/25ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนังงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดข่าวรับสมัครงาน2020-12-25 09:04:36
2020/12/21แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-12-21 02:56:14
2020/12/03ประกาศยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-12-03 05:37:31
2020/12/01ประกาศสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัดหอพักนักศึกษาข่าวรับสมัครงาน2020-12-01 06:41:56
2020/11/30ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-11-30 03:27:03
2020/10/27ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-10-27 09:41:54
2020/10/26ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-10-26 04:16:12
2020/10/26ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-10-26 03:47:53
2020/10/18ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-10-18 01:58:21
2020/09/29ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-09-29 02:31:00
2020/09/22ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-09-22 10:13:52
2020/09/22ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา – จิตวิทยาและการแนะแนว สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-09-22 10:11:39
2020/08/28ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-08-28 02:10:27
2020/08/25แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-08-25 07:48:46
2020/08/24แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-08-24 09:35:20
2020/08/17แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-08-17 08:07:49
2020/08/10ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-08-10 09:31:51
2020/08/10ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-08-10 08:49:35
2020/07/29ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-07-29 07:03:26
2020/07/21แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-07-21 09:31:31
2020/07/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-07-01 05:24:45
2020/05/19ประกาศรับสมัครและและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2020-05-19 07:34:31
2020/05/19ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2020-05-19 07:25:03
2020/03/18แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และเลื่อนวันดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-03-18 09:18:43
2020/03/14ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-03-14 01:40:22
2020/03/09ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-03-09 05:29:26
2020/03/09ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2020-03-09 05:21:50
2020/03/02ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-03-02 03:58:34
2020/02/26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-02-26 04:50:20
2020/02/17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งคนสวน สังกัดศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยวมุกสมุย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-02-17 04:27:29
2020/02/11ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2020-02-11 04:43:31
2020/02/07ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-02-07 07:25:22
2020/02/04ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งคนสวน สังกัดศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยวมุกสมุย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-02-04 02:16:24
2020/01/31ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-01-31 09:41:17
2020/01/16ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2020-01-16 08:59:55
2019/12/17ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-12-17 02:53:39
2019/11/29ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-11-29 02:45:30
2019/11/25แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-11-25 03:04:11
2019/10/30ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-10-30 06:35:45
2019/10/21ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีสากล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-10-21 09:31:00
2019/09/10ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-09-10 07:32:07
2019/09/05ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-09-05 05:04:08
2019/08/28ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-08-28 08:01:37
2019/08/22ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-08-22 09:32:16
2019/08/21ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-08-21 04:09:04
2019/08/21ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งคนสวน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-08-21 04:03:21
2019/08/13ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-08-13 02:56:14
2019/08/08ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-08-08 06:50:51
2019/08/08ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-08-08 06:46:36
2019/08/07ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-08-07 05:04:45
2019/08/07ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งคนสวน สังกัดศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยวมุกสมุย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-08-07 05:00:37
2019/08/06ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-08-06 08:03:56
2019/08/03แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-08-03 02:58:17
2019/08/02ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-08-02 08:13:43
2019/07/22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-07-22 07:06:16
2019/07/18ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-07-18 03:52:34
2019/07/15ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-07-15 04:51:25
2019/07/15ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-07-15 04:46:25
2019/07/12ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งคนสวน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-07-12 09:47:48
2019/07/09ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-07-09 08:31:39
2019/07/07ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-07-07 02:51:30
2019/07/07ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-07-07 02:42:49
2019/07/02ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-07-02 08:35:59
2019/07/02ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-07-02 08:13:13
2019/06/28ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-06-28 09:20:45
2019/06/21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-06-21 07:42:43
2019/06/19ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-06-19 08:44:04
2019/06/19ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-06-19 08:38:18
2019/06/17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-06-17 04:57:58
2019/06/14แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์สอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-06-14 09:18:21
2019/06/14ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-06-14 05:27:02
2019/06/14ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-06-14 02:30:00
2019/05/27แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา จากเดิม “วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562” เป็น “วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562”ข่าวรับสมัครงาน2019-05-27 03:57:01
2019/05/27แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา จากเดิม “วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562” เป็น “วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562”ข่าวรับสมัครงาน2019-05-27 03:52:57
2019/05/23ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-05-23 09:51:03
2019/05/23ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-05-23 07:36:24
2019/05/23ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-05-23 01:49:38
2019/05/22ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-05-22 03:34:33
2019/05/16ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-05-16 07:03:59
2019/05/07ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-05-07 08:16:25
2019/05/03แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-05-03 08:32:53
2019/05/03ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัด SRU Cleaner สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2019-05-03 01:59:49
2019/04/29ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-04-29 02:00:53
2019/04/26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-04-26 09:20:42
2019/04/25ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-04-25 07:53:16
2019/04/23ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัด SRU Cleaner (เพิ่มเติม)ข่าวรับสมัครงาน2019-04-23 01:54:05
2019/04/22แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-04-22 08:55:43
2019/04/18ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดข่าวรับสมัครงาน2019-04-18 09:32:33
2019/04/17ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำกลุ่มพื้นฐานการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-04-17 02:33:27
2019/04/17ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-04-17 02:18:53
2019/03/28ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2019-03-28 02:04:14
2019/03/27ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2019-03-27 04:25:00
2019/03/27ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัด SRU Cleaner สำนักจัดการทรัพย์สินข่าวรับสมัครงาน2019-03-27 02:02:10
2019/03/22ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-03-22 09:37:19
2019/03/15ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ระงับประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม สังกัดวิทยาลัยนานาชาติกรท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562ข่าวรับสมัครงาน2019-03-15 04:49:48
2019/03/13ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-03-13 03:15:20
2019/03/12ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-03-12 03:53:10
2019/03/08แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็ยบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2019-03-08 03:34:30
2019/03/06ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-03-06 09:44:52
2019/03/05ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-03-05 03:17:52
2019/03/04แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2019-03-04 07:11:51
2019/02/28ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-02-28 07:46:51
2019/02/21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา และสาขาวิชาสังคมวิทยา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2019-02-21 08:41:24
2019/02/15ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-02-15 07:26:38
2019/02/12ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 3 อัตรา และกลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-02-12 09:11:54
2019/02/10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-02-10 05:08:21
2019/02/05ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-02-05 04:07:23
2019/01/28ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา และสาขาวิชาสังคมวิทยา จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-01-28 07:22:23
2019/01/25ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นพนักงานจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งนักวิชาการหอพัก สังกัดหอพักนักศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุยข่าวรับสมัครงาน2019-01-25 03:56:45
2019/01/21ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมข่าวรับสมัครงาน2019-01-21 07:03:50
2019/01/16ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-01-16 06:42:55
2019/01/13ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-01-13 01:32:40
2019/01/13ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา และสังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2019-01-13 01:29:40
2019/01/10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งนักวิชาการหอพัก สังกัดหอพักนักศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุยข่าวรับสมัครงาน2019-01-10 06:54:03
2018/12/25ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-12-25 07:32:42
2018/12/25ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งนักวิชาการหอพัก ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเทียว อ.เกาะสมุยข่าวรับสมัครงาน2018-12-25 01:47:01
2018/12/17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-12-17 02:28:02
2018/12/12ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-12-12 07:14:07
2018/12/12ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-12-12 07:10:03
2018/12/03ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-12-03 09:57:42
2018/12/03ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-12-03 02:16:39
2018/11/26ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-11-26 02:24:20
2018/11/23ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-11-23 03:25:52
2018/11/23ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-11-23 03:20:54
2018/11/15ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-11-15 09:19:19
2018/11/09ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-11-09 08:43:08
2018/11/04ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-11-04 03:43:01
2018/11/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-11-01 08:16:35
2018/10/28ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-10-28 02:41:14
2018/10/24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-10-24 08:16:55
2018/10/04ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-10-04 07:44:01
2018/10/03ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-10-03 09:55:46
2018/10/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-10-01 09:30:55
2018/09/24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-09-24 02:01:15
2018/09/21ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-09-21 01:58:22
2018/09/13ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-09-13 09:08:06
2018/09/13ประกาศรผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และสาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา จำนวน 3 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-09-13 09:04:02
2018/09/06ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-09-06 06:51:20
2018/09/03ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2018-09-03 02:24:17
2018/09/03ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-09-03 02:16:31
2018/09/01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานีข่าวรับสมัครงาน2018-09-01 17:25:53
2018/08/15ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-08-15 07:13:23
2018/08/15ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-08-15 06:30:21
2018/08/15ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2018-08-15 06:28:05
2018/08/09ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-08-09 02:39:49
2018/08/01ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2018-08-01 07:13:02
2018/07/31ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารข่าวรับสมัครงาน2018-07-31 08:40:42
2018/07/24รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดีข่าวรับสมัครงาน2018-07-24 07:48:31
2018/07/24ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ข่าวรับสมัครงาน2018-07-24 04:55:33
2018/07/09ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-07-09 09:35:36
2018/06/30ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษาข่าวรับสมัครงาน2018-06-30 03:21:50
2018/06/24ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-06-24 07:08:33
2018/06/22ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-06-22 07:25:37
2018/06/19ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-06-19 07:32:01
2018/06/19ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ข่าวรับสมัครงาน2018-06-19 07:30:44
2018/06/16ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-06-16 01:58:29
2018/06/16ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ข่าวรับสมัครงาน2018-06-16 01:54:27
2018/06/15ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-06-15 09:01:29
2018/06/15ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-06-15 08:57:11
2018/06/15ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-06-15 08:52:20
2018/06/08ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-06-08 06:47:50
2018/06/02ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข่าวรับสมัครงาน2018-06-02 07:45:12
2018/05/30ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-05-30 09:36:33
2018/05/30ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2018-05-30 09:34:43
2018/05/30ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาข่าวรับสมัครงาน2018-05-30 09:32:37
2018/05/30ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-05-30 09:29:29
2018/05/24ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-05-24 08:21:06
2018/05/23ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จำนวน 6 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-05-23 04:19:08
2018/05/12ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนข่าวรับสมัครงาน2018-05-12 08:43:28
2018/05/09ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-05-09 05:43:18
2018/05/09ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-05-09 05:40:49
2018/05/07ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-05-07 08:07:04
2018/05/01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-05-01 03:03:45
2018/05/01ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-05-01 01:34:32
2018/04/27ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-04-27 02:59:02
2018/04/26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-04-26 11:13:46
2018/04/23ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารข่าวรับสมัครงาน2018-04-23 06:53:27
2018/04/17ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-04-17 07:17:49
2018/04/04ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-04-04 09:21:38
2018/04/04ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-04-04 09:18:58
2018/04/04ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-04-04 03:05:16
2018/04/02ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-04-02 08:14:25
2018/04/01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-04-01 09:05:39
2018/03/30ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-03-30 08:40:05
2018/03/28ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสังกัดคณะนิติศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-03-28 09:26:34
2018/03/22ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-03-22 09:43:34
2018/03/21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-03-21 10:03:40
2018/03/19ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-03-19 02:47:15
2018/03/16รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-03-16 07:15:47
2018/03/13ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน จำนวน 3 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-03-13 09:45:36
2018/03/12ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-03-12 06:36:36
2018/03/06ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-03-06 08:34:31
2018/03/06ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-03-06 08:32:21
2018/03/05ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะนิติศาสตร์ และสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-03-05 09:08:31
2018/02/28ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-02-28 09:29:48
2018/02/28ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-02-28 09:24:06
2018/02/27ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-02-27 09:13:07
2018/02/26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-02-26 08:08:36
2018/02/22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-02-22 03:40:40
2018/02/20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2018-02-20 02:06:33
2018/02/19ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-02-19 02:32:34
2018/02/17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม) และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารข่าวรับสมัครงาน2018-02-17 09:45:04
2018/02/16ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2018-02-16 13:27:41
2018/02/09ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-02-09 10:31:33
2018/02/09ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-02-09 10:28:22
2018/02/09ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะนิติศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-02-09 10:20:49
2018/02/08ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-02-08 05:53:06
2018/02/07ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวข่าวรับสมัครงาน2018-02-07 06:43:35
2018/02/02ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-02-02 03:13:08
2018/02/02ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-02-02 03:11:08
2018/01/30ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2018-01-30 07:36:57
2018/01/26ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยข่าวรับสมัครงาน2018-01-26 10:05:13
2018/01/22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม) และ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารข่าวรับสมัครงาน2018-01-22 09:56:41
2018/01/22ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-01-22 03:44:21
2018/01/22ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-01-22 03:33:53
2018/01/17ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-01-17 03:56:00
2018/01/16ประกาศรายชื่อผู้มีความเหมาะสมในการเข้าเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาบัณฑิตวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2018-01-16 07:15:53
2018/01/16ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-01-16 06:19:07
2018/01/14ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-01-14 07:18:27
2018/01/14ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก้ป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-01-14 01:51:34
2018/01/13ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-01-13 09:47:51
2018/01/13ประกาศรายชื่อผู้มีสิทฺธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยข่าวรับสมัครงาน2018-01-13 09:34:55
2018/01/10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-01-10 09:45:03
2018/01/10ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2018-01-10 09:31:35
2018/01/08ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2018-01-08 05:11:32
2018/01/05ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2018-01-05 09:38:07
2018/01/03ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ข่าวรับสมัครงาน2018-01-03 08:41:52
2017/12/29ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2017-12-29 09:14:16
2017/12/29ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2017-12-29 08:45:42
2017/12/29ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2017-12-29 02:52:26
2017/12/25ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยข่าวรับสมัครงาน2017-12-25 04:16:03
2017/12/22ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2017-12-22 10:57:09
2017/12/22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ข่าวรับสมัครงาน2017-12-22 10:02:29
2017/12/21ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตราข่าวรับสมัครงาน2017-12-21 08:35:12
2017/12/21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยข่าวรับสมัครงาน2017-12-21 07:35:22
2017/12/20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำข่าวรับสมัครงาน2017-12-20 09:16:46
2017/12/20ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ข่าวรับสมัครงาน2017-12-20 09:12:53
2017/12/15ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ข่าวรับสมัครงาน2017-12-15 09:10:56
2017/12/08ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2017-12-08 09:40:38
2017/12/01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตราข่าวรับสมัครงาน2017-12-01 10:59:46
2017/11/30ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีข่าวรับสมัครงาน2017-11-30 08:28:11
2017/11/28ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2017-11-28 09:35:04
2017/11/27ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตราข่าวรับสมัครงาน2017-11-27 08:59:48
2017/11/27ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2017-11-27 08:55:33
2017/11/22ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวรับสมัครงาน2017-11-22 04:41:22
2017/11/20ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตราข่าวรับสมัครงาน2017-11-20 02:56:09
2017/11/17ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2017-11-17 02:56:49
2017/11/13ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตราข่าวรับสมัครงาน2017-11-13 07:59:35
2017/11/13ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการข่าวรับสมัครงาน2017-11-13 07:52:41
2017/11/13ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการข่าวรับสมัครงาน2017-11-13 07:49:51
2017/11/07ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตราข่าวรับสมัครงาน2017-11-07 08:17:38
2016/12/26แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตราข่าวรับสมัครงาน2016-12-26 07:14:19
2011/08/02ใบสมัครอาจารย์พิเศษข่าวรับสมัครงาน2011-08-02 07:46:26
2010/12/21ใบสมัครหัวหน้าสำนักงานคณบดีข่าวรับสมัครงาน2010-12-21 05:44:50
2010/04/12ใบสมัครเพื่อโอนมารับราชการข่าวรับสมัครงาน2010-04-12 05:36:29
2010/03/29ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยข่าวรับสมัครงาน2010-03-29 09:53:11
2010/03/29ใบสมัครคณบดีข่าวรับสมัครงาน2010-03-29 09:22:27
2010/03/29ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไปข่าวรับสมัครงาน2010-03-29 08:36:50
2010/03/19ใบสมัครอาจารย์สัญญาจ้างข่าวรับสมัครงาน2010-03-19 07:56:00
2010/03/10ใบสมัครบุคลากรประจำตามสัญญาข่าวรับสมัครงาน2010-03-10 07:59:55