DateTitleAuthorCategories
2024/07/17ประกาศราคากลาง ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการประกอบระบบเครื่องกลและไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลประกาศราคากลาง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-07-17 11:48:35
2024/07/17ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้การผลิตสื่อและสำนักงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-07-17 11:43:51
2024/07/17ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตรแนวตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-07-17 11:30:05
2024/07/17ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ห้องพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสนเทศยุคดิจิทัลสู่การเป็นวิศวกรสังคม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-07-17 11:20:28
2024/07/17 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมผลิตสื่อการสอนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-07-17 11:12:13
2024/07/15ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมวงเวียนน้ำพุบริเวณด้านหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-07-15 10:33:32
2024/07/10ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-07-10 14:18:07
2024/07/01ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓๐ ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-07-01 11:16:34
2024/06/25ประกาศราคากลางงานเช่าโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน 3,500 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-06-25 11:01:38
2024/06/25ประกาศ ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการเกษตรกรรมสมัยใหม่แบบอัตโนมัติ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-06-25 10:24:49
2024/06/24ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเก็บข้อมูล “ศึกษาและพัฒนาควายสมุยเพื่อการอนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามกรอบแนวทาง อพ.สธ.จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-06-24 15:57:37
2024/06/24ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-06-24 15:55:40
2024/06/24ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ (ห้องราชาวดี) เพื่อการจัดการเรียนการสอนนิติศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-06-24 14:15:34
2024/06/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศราคากลาง2024-06-18 15:34:25
2024/06/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication Lab) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศราคากลาง2024-06-18 15:31:32
2024/06/18 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดการเรียนการสอน สำหรับห้องเรียนคหกรรม ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ประกาศราคากลาง2024-06-18 15:12:12
2024/06/17ประกาศราคากลางงานจ้างกำจัดปลวก จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-06-17 11:53:18
2024/06/12ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟิตเนสเซ็นเตอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-06-12 16:30:49
2024/06/12ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-06-12 16:27:05
2024/06/05ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-06-05 10:54:09
2024/06/04ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดฏิบัติการเรียนรู้นวัตกรรมกระบวนการผลิตและทดสอบระบบขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-06-04 14:47:41
2024/06/04ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับ Co-Working Space เพื่อการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-06-04 14:45:29
2024/05/31ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะพร้าวที่รับเลขจดแจ้ง (อย.) จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-05-31 15:52:00
2024/05/30ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบเสมือนจริงแฝดดิจิทัลรองรับเทคโนโลยีจักรวาลนฤมิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-05-30 16:48:31
2024/05/16ประกาศราคากลางงานจ้างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยครูชาวต่างชาติสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 รายการประกาศราคากลาง2024-05-16 16:43:34
2024/05/16ประกาศราคากลางงานจ้างการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดยครูชาวจีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 รายการประกาศราคากลาง2024-05-16 16:34:26
2024/05/13ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาแบบอาจารย์ใหญ่เสมือนจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศราคากลาง2024-05-13 16:00:40
2024/04/09ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ : องค์ความรู้สู่การปฏิบัติของครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-04-09 13:29:25
2024/04/02ประกาศ ราคากลางงานจ้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-04-02 14:39:00
2024/03/25ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-03-25 15:17:00
2024/03/25ประกาศราคากลางจ้างเดินระบบน้ำและติดตั้งสปริงเกอร์ ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี พื้น บันได และอุปกรณ์ภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-03-25 14:56:00
2024/03/21ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงทาสีภายในห้องพักอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-03-21 15:53:50
2024/03/20รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักวิภาวดีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-03-20 10:05:28
2024/03/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร จำนวน 1 คันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-03-15 16:43:29
2024/03/11ประกาศ ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นดาดฟ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-03-11 09:56:00
2024/03/07ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการปลูกผักอินทรีย์สู่ความยั่งยืน จำนวน ๔๓ รายการ จำนวน ๑ ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-03-07 13:47:08
2024/03/01ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมครุพัฒน์ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-03-01 13:43:00
2024/02/13ประกาศราคากลางงานจัดตกแต่งดอกไม้ เพื่อใช้ในโครงการวันคล้ายวันสถาปนาราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-02-13 16:50:22
2024/02/08ประกาศราคากลางซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 3 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-02-08 09:39:00
2024/02/02ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ประกอบการดำเนินงานโครงการตามรอยวรรณกรรมไทยฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-02-02 15:05:00
2024/02/01ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ประกอบการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสมรรถนะ ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-02-01 15:04:00
2024/01/25ประกาศราคากลาง จ้างจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-01-25 14:27:00
2024/01/24รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-01-24 15:32:00
2024/01/19ประกาศราคากลางงานเช่าลิขสิทธิ์แบบทดสอบ CEFR จำนวน ๑,๒๐๐ ผู้ใช้งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-01-19 16:34:42
2024/01/18ประกาศราคากลางประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-01-18 12:20:00
2024/01/18ประกาศราคากลาง งานจ้างเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมควายสมุย : กีฬาชนควายหนึ่งเดียวในประเทศไทย จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-01-18 08:59:00
2024/01/10ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเก็บข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลและสายพันธุ์หอยทะเลที่เพาะเลี้ยงในอ่าวบ้านดอน และจัดทำนวัตกรรมดิจิทัลระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์วิถีคนเลี้ยงหอย ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-01-10 14:32:00
2024/01/09ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ คันประกาศราคากลาง2024-01-09 16:10:55
2024/01/09ประกาศราคากลาง จ้างเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เรื่องราวพลังแห่งความรักช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ต่อเนื่อง จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-01-09 14:26:00
2024/01/03ประกาศ ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และรั้วโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2024-01-03 13:46:00
2023/12/22ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-12-22 14:24:00
2023/12/20ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมระบบกล้องตรวจจับภาพ และเปลี่ยนกล้องระบบออนไลน์ ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 และห้องราชพฤกษ์ 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-12-20 14:29:27
2023/12/04ประกาศราคากลาง จ้างแก้ไขน้ำรั่วพร้อมซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในห้องผู้ช่วยอธิการบดี ชั้น ๓ และห้องกองนโยบายและแผน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-12-04 14:37:00
2023/11/28ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-11-28 08:49:57
2023/11/27ประกาศราคากลางงานเช่า Google For Education Plus จำนวน 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-11-27 16:29:33
2023/11/23ประกาศราคากลางงานเช่าลิขสิทธิ์ Microsoft Office LTSC Professional Plus ๒๐๒๑ จำนวน ๑๒๐ ผู้ใช้งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-11-23 13:31:00
2023/11/23ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-11-23 13:17:00
2023/11/22ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพ “ครูของครู” จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-11-22 13:48:00
2023/11/16ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ ชนิด Mini PC พร้อมติดตั้ง จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-11-16 14:33:11
2023/11/15ประกาศราคากลางงานเช่าแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระบบอนไลน์ จำนวน 7,500 ชุดประกาศราคากลาง2023-11-15 16:36:18
2023/11/09รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-11-09 14:51:00
2023/10/26ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว จำนวน 11 รายการประกาศราคากลาง2023-10-26 13:32:00
2023/09/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้สำหรับบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมรถยนต์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-09-15 15:39:46
2023/09/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อต้นไม้จัดตกแต่งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี2566 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-09-15 14:58:34
2023/09/13ประกาศราคากลางจ้างเช่าวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-09-13 15:12:00
2023/09/12ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงโถงเส้นทางเดินของผู้แทนพระองค์ ข้างเวทีภายในหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-09-12 15:30:00
2023/09/11ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องรับรองผู้แทนพระองค์ อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-09-11 16:15:00
2023/09/11รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างผลิตสื่อและควบคุมรายการโทรทัศน์ฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2566 จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-09-11 15:42:09
2023/09/11ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี2566 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-09-11 14:50:45
2023/09/11ประกาศราคากลางจ้างประดับตกแต่งดอกไม้ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บริเวณหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-09-11 13:36:00
2023/09/07ประกาศราคากลางงานจัดซื้อโต๊ะกลมหน้าพลาสติกพร้อมผ้าคลุม จำนวน ๑๐๐ ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-09-07 16:35:16
2023/09/07ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องลดความชื้น แบบตั้งพื้น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-09-07 15:47:37
2023/09/06ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำลอง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-09-06 13:33:35
2023/09/01ประกาศ ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์แบบบูรณาการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-09-01 14:58:24
2023/08/30ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-30 10:20:00
2023/08/29ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำกี่ทอผ้าพื้นบ้าน จำนวน 3 หลังประกาศราคากลาง2023-08-29 14:51:00
2023/08/29ประกาศราคากลางงานจ้างจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-29 13:16:06
2023/08/29ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตเอกสารดิจิทัลเรื่องเล่ากระบวนการพัฒนานวัตกรรมของครูผู้สอนและครูต้นแบบและคลังนวัตกรรม จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-29 12:51:41
2023/08/29ประกาศราคากลางงานจ้างถ่ายทำการผลิตสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนของครูต้นแบบ จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-29 12:24:04
2023/08/28ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์รถไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-28 11:00:00
2023/08/24ประกาศคุณลักษณะและราคากลาง ชุดติดต่อสื่อสารแบบไร้สายพร้อมหูฟัง และชุดไมโครโฟนไร้สายแบบคาดศรีษะ จำนวน 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-24 12:15:29
2023/08/24ประกาศราคากลางจ้างเหมาจ้างพัฒนาเว็บไซด์และระบบนำเข้าข้อมูลมรดกสิ่งทอภาคใต้ จำนวน 1 งานประกาศราคากลาง2023-08-24 10:32:00
2023/08/23ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-23 17:31:13
2023/08/23ประกาศราคากลาง เช่าระบบ Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade จำนวน 1 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-23 15:41:57
2023/08/18ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตชุดเอกสารประกอบการอบรมครู ระยะที่ ๔ จำนวน ๘๙๐ เล่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-18 14:33:00
2023/08/16ประกาศ ราคากลางงานซื้อชุดปฏิบัติการจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-16 10:02:14
2023/08/15ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเก็บข้อมูลและสร้างนวัตกรรมดิจิทัลระบบบริหารจัดการภูมิปัญญาสุราพื้นถิ่นในพื้นที่พระราโชบายจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-15 15:19:00
2023/08/10ประกาศ ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-10 16:18:00
2023/08/10ประกาศราคากลาง จ้างจัดนิทรรศการ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-10 15:35:00
2023/08/10ประกาศราคากลาง จ้างจัดนิทรรศการ จำนวน 1 งานประกาศราคากลาง2023-08-10 11:57:00
2023/08/08ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตชุดเอกสารประกอบการอบรมครู ระยะที่ ๓ จำนวน ๘๖๐ เล่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-08 14:19:00
2023/08/04ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-08-04 16:18:00
2023/07/27ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตชุดเอกสารประกอบการอบรมครู ระยะที่ ๒ จำนวน ๙๖๐ เล่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-27 15:55:00
2023/07/27ประกาศราคากลางซื้อชุดจำลองกายวิภาคชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ 3 มิติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-27 11:09:15
2023/07/21ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมพื้นถนนที่ชำรุดบริเวณศูนย์อาหาร SRU จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-21 15:54:27
2023/07/20ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือ (สูจิบัตร) จำนวน ๓๐๐ เล่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-20 14:18:39
2023/07/20ประกาศราคากลางจ้างประดับตกแต่งดอกไม้ ภายในหอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อใช้ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๖ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-20 12:37:00
2023/07/13ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำกระเป๋าพร้อมสกรีนสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓,๓๐๐ ใบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-13 13:29:00
2023/07/12ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตชุดเอกสารประกอบการอบรมครู ระยะที่ ๑ จำนวน ๙๙๐ เล่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-12 14:38:00
2023/07/12ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-12 13:02:41
2023/07/10ประกาศราคากลางจัดซื้อพันธุ์ไม้ และวัสดุ เพื่อใช้ในงานภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๘ รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-10 13:41:20
2023/07/07ประกาศราคากลาง จ้างผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ ๔ ผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-07 15:34:00
2023/07/04ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและถนอมอาหารด้วยวิธีการอบแห้งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-04 15:11:56
2023/07/03ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาการถอดบทเรียนกลวิธีการสอนพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบของครูต้นแบบใน ๑๑ จังหวัด จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-03 15:59:00
2023/07/03ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการถอดบทเรียนครูต้นแบบในเขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-03 15:48:00
2023/07/03ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการถอดบทเรียนครูต้นแบบในเขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-03 15:40:00
2023/07/03ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-07-03 15:20:00
2023/06/29ประกาศราคากลาง ซื้อชุดจำลองกายวิภาคชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ 3 มิติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-06-29 16:11:16
2023/06/26ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์พัฒนาและยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-06-26 17:44:57
2023/06/22ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมารถยนต์สำหรับงานบริการทางวิชาการ จำนวน ๑ งาน  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-06-22 16:03:32
2023/06/22ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุสำหรับงานบริการทางวิชาการ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-06-22 11:49:00
2023/06/21ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกซ้อมดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศราคากลาง2023-06-21 09:01:00
2023/06/16ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อนิทรรศการภาพศิลป์ส่งเสริมการอนุรักษ์พืชมะพร้าวท้องถิ่นเกาะสมุย จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-06-16 14:58:00
2023/06/16ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำลอง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-06-16 14:53:32
2023/06/16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-06-16 10:37:30
2023/06/15ประกาศ ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีภายนอกอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 1 รายการประกาศราคากลาง2023-06-15 17:00:00
2023/06/15ประกาศ ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-06-15 16:53:00
2023/06/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุเสมือนจริงตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-06-15 12:42:57
2023/06/13ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบบริหารงานโครงการเสริมสมรรถนะดิจิทัลและภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-06-13 16:28:48
2023/06/09ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 รายการประกาศราคากลาง2023-06-09 15:21:29
2023/06/02ประกาศราคากลาง งานจ้างทำ VDO ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-06-02 15:28:00
2023/06/02ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ ๕ ผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-06-02 14:40:00
2023/06/01ประกาศราคากลางเช่าโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ จำนวน 1,700 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-06-01 12:11:57
2023/05/30ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกพัฒนาทักษะการผลิตสื่อมีเดียและนวัตกรรมทางดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศราคากลาง2023-05-30 13:05:01
2023/05/26ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์แบบบูรณาการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-05-26 16:44:08
2023/05/23ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน ๒ เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-05-23 15:47:44
2023/05/11ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง AR เกี่ยวกับมะพร้าวท้องถิ่น ในรูปแบบสื่อดิจิทัล จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-05-11 14:23:00
2023/05/09ประกาศราคากลาง งานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นต้นแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-05-09 19:35:00
2023/05/09ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเตรียมอาหารในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง2023-05-09 16:46:12
2023/05/09ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและถนอมอาหารด้วยวิธีการอบแห้งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง2023-05-09 16:44:05
2023/05/09ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การช่วยชีวิต การดูแลภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัยคุกคามของชีวิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง2023-05-09 16:35:00
2023/05/08ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-05-08 16:15:00
2023/05/08ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องออกอากาศ Podcast Radio จัดรายการออนไลน์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-05-08 16:03:23
2023/05/02ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งในโรงเครื่องสำอาง จำนวน 1 รายการประกาศราคากลาง2023-05-02 09:32:20
2023/05/01ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-05-01 19:00:00
2023/04/25ประกาศ ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-04-25 16:15:00
2023/04/19ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนามูลไส้เดือนดินจากเศษอาหารและวัสดุธรรมชาติเหลือใช้ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-04-19 17:40:00
2023/03/29ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอ จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-03-29 10:24:00
2023/03/22ประกาศราคากลาง งานซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรม 1107400057 จำนวน 29 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-03-22 10:57:00
2023/03/15ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 ชุดประกาศราคากลาง2023-03-15 10:34:09
2023/03/15ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การช่วยชีวิต การดูแลภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัยคุกคามของชีวิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศราคากลาง2023-03-15 10:30:31
2023/03/08ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-03-08 16:35:00
2023/03/08ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อแนะนําประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งานประกาศราคากลาง2023-03-08 15:16:00
2023/02/23ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะสะเต็มศึกษาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-02-23 09:19:25
2023/02/17ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-02-17 15:56:51
2023/02/17ประกาศ ราคากลางงานปรับปรุงห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดสด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศราคากลาง2023-02-17 14:39:00
2023/02/17ประกาศราคากลางงานเช่าลิขสิทธิ์ข้อสอบ Digital Literacy Certification (IC3) จำนวน ๗๕๐ ข้อสอบประกาศราคากลาง2023-02-17 11:14:22
2023/02/17ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (9 ชั้น) จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-02-17 09:56:36
2023/02/09ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและถนอมอาหารด้วยวิธีการอบแห้งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-02-09 13:52:53
2023/02/09ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเตรียมอาหารในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-02-09 13:48:30
2023/02/06ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดศูนย์การเรียนรู้จำลองโรงงานอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดประกาศราคากลาง2023-02-06 14:14:05
2023/02/06ประกาศราคากลางงานเช่าลิขสิทธิ์แบบทดสอบ CEFR จำนวน ๑ รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-02-06 11:08:20
2023/02/06ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-02-06 10:59:45
2023/01/31ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและถนอมอาหารด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด      ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-31 16:46:48
2023/01/31ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องลดความชื้นฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-31 15:44:08
2023/01/30ประกาศราคากลางงานจัดซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมีด้านหลัง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 4 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-30 15:57:48
2023/01/26ประกาศราคากลางงานจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-26 10:24:35
2023/01/23ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหมึกพิมพ์ (ไตรมาส ๒) จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-23 10:48:00
2023/01/23ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการต้นแบบการผลิตยาสมุนไพร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-23 09:35:26
2023/01/23ประกาศราคากลางงานเช่าแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน 7,500 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-23 09:33:56
2023/01/19ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานการเรียนรู้สัญจรตามรอยวรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-19 11:30:40
2023/01/18ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสั่งการการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและเทคนิคการเรียนรู้การควบคุมทางไกล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-18 17:33:00
2023/01/18ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสั่งการการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและเทคนิคการเรียนรู้การควบคุมทางไกล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-18 10:07:15
2023/01/17ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-17 15:17:06
2023/01/16ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการชุดจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-16 17:27:00
2023/01/16ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการชุดจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-16 15:33:17
2023/01/12ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องออกอากาศ Podcast Radio จัดรายการออนไลน์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-12 15:47:34
2023/01/12ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้การลงทุน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-12 15:44:47
2023/01/05ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มโดยการกลั่นบริสุทธิ์ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-05 09:58:54
2023/01/04ประกาศราคากลางงานเช่าโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน 3,200 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-04 16:44:44
2023/01/04ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะสะเต็มศึกษาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-04 16:35:33
2023/01/04ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้การกระจายสินค้าระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตรสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2023-01-04 15:01:00
2022/12/16ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องลดความชื้น แบบตั้งพื้นฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-12-16 09:23:31
2022/12/07ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็งประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-12-07 17:07:01
2022/12/06ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-12-06 15:09:00
2022/12/06ประกาศราคากลางงานจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-12-06 10:43:34
2022/12/06ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการจำลองสั่งการการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-12-06 10:21:23
2022/12/06ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการจำลองระบบควบคุมการลำเลียงโดยหุ่นยนต์แบบ AGV ในอุตสาหกรรมฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-12-06 08:41:05
2022/12/06ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดสดฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-12-06 08:25:50
2022/12/06ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดศูนย์การเรียนรู้จำลองโรงงานอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-12-06 08:16:05
2022/12/02ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ โดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-12-02 10:11:20
2022/12/01ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงจ้างปรับปรุงอาคารจิตรกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-12-01 12:59:55
2022/12/01ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดสด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-12-01 10:20:08
2022/11/29ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-29 12:06:00
2022/11/29ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดฝึกบอร์ดและทรานสดิวเซอร์พร้อมชุดควบคุมสวิตซ์ปรับแต่งประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-29 12:05:00
2022/11/29ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีศูนย์วิทยาศาสตร์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-29 12:00:00
2022/11/29ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำกลั่นประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-29 11:55:00
2022/11/29ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดทดลองการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-29 11:47:00
2022/11/29ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดทดลองระบบจัดการแบตตเตอร์รี่ (BMS) รถยนต์ไฟฟ้าประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-29 11:37:00
2022/11/29ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดทดลองระบบเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าแบบมอเตอร์ติดล้อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-29 11:27:00
2022/11/23ประกาศราคากลางงานจัดซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมีทางด้านหลัง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-23 15:24:17
2022/11/22ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์การผลิตนักกฎหมายพันธุ์ใหม่ฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-22 08:29:40
2022/11/18ประกาศราคากลาง จ้างปูพื้นคอนกรีตบล็อกปูหญ้า และปลูกหญ้าบริเวณรอบหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-18 17:44:19
2022/11/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจครรภ์ก่อนคลอดฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-18 16:31:40
2022/11/17ประกาศราคากลาง เช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ประกอบเต็นท์ และเช่าเก้าอี้เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-17 14:15:03
2022/11/16ประกาศราคากลางงานเช่าแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน 7,500 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-16 10:37:27
2022/11/15ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-15 09:19:29
2022/11/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการการกลั่นน้ำมันหอมระเหยฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-15 09:15:55
2022/11/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-15 09:03:06
2022/11/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการการสกัดน้ำมันจากสมุนไพรฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-15 08:57:24
2022/11/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการต้นแบบการผลิตยาสมุนไพรฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-15 08:49:34
2022/11/14ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดเครื่องสำอางประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-14 15:39:26
2022/11/14ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-14 10:24:33
2022/11/14ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-14 10:21:30
2022/11/09ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบควบคุมความปลอดภัยภายในห้องประทับรับรอง จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-09 19:15:32
2022/11/09ประกาศราคากลาง จ้างประดับตกแต่งดอกไม้ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บริเวณหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-09 19:09:54
2022/11/08ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นจากมะพร้าวเกาะสมุย จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-08 15:04:00
2022/11/08ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-08 13:13:53
2022/11/02ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำใต้หอประชุมวชิราลงกรณ บริเวณด้านล่างจุดพักคอย รอโหลด จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-11-02 13:28:23
2022/10/26ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเก้าอี้ ภายในหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-10-26 19:33:50
2022/10/26ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน ๒ รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-10-26 14:08:33
2022/10/26ประกาศราคากลาง จ้างรถสูบสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-10-26 10:33:00
2022/10/21ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหมึกพิมพ์ (ไตรมาส ๑) จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-10-21 15:20:17
2022/10/19ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อชุดทดลองการสะสมรังสีจากดวงอาทิตย์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-10-19 13:26:50
2022/10/18ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตขวดพลาสติกพร้อมฉลากสำหรับบรรจุน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-10-18 11:38:00
2022/10/04ประกาศราคากลางงานจัดซื้อถุงขยะ ขนาด 36*45 นิ้ว จำนวน 3,600 กิโลกรัมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-10-04 10:43:10
2022/09/29ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงโรงเรือนกล้วยไม้สาขาวิชาพืชศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-29 15:55:00
2022/09/28ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-28 17:26:00
2022/09/28ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องวัดแสง Spectrometer ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-28 17:23:00
2022/09/27ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-27 10:18:00
2022/09/23ประกาศราคากลางงานซื้อโปรแกรมประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-23 16:39:00
2022/09/23ประกาศราคากลางงานซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องใช้เทคโนโลยีสูงประจำห้องปฏิบัติการสำหรับปฏิบัติงานแผนที่และส่วนประกอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-23 16:35:00
2022/09/23ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องเก็บอากาศเพื่อตรวจวัดคุณภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-23 16:32:00
2022/09/23ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 โรงเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-23 15:23:00
2022/09/22ประกาศราคากลางงานซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์แร่ธาตุในน้ำแบบใช้งานนอกสถานที่พร้อมเคมีวิเคราะห์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-22 16:35:00
2022/09/19ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2,000 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-19 16:38:33
2022/09/19ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจครรภ์ก่อนคลอดฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-19 10:57:23
2022/09/14ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เตาแก๊สแบบตั้งพื้นพร้อมเตาอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 14 เตาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-14 13:51:41
2022/09/08ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน ๑๒ เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-08 10:50:05
2022/09/07ประกาศราคากลางจัดซื้อพันธุ์ไม้ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒๕ รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-07 13:46:05
2022/09/06ประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 3,750 ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-09-06 11:27:24
2022/08/31ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้องปฏบัติการอาหารแปรรูปและเกษตรชุมชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-08-31 11:02:03
2022/08/30ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำ ตำบลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 20 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-08-30 10:44:41
2022/08/25ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2,000 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-08-25 10:17:16
2022/08/19ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-08-19 15:24:01
2022/08/17ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการโครงการ อพ.สธ. จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-08-17 16:39:00
2022/08/10ประกาศราคากลางจ้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-08-10 13:51:38
2022/08/05ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-08-05 15:53:00
2022/08/05ประกาศราคากลางงานเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ประชุมทางไกล จำนวน ๑ รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-08-05 12:43:25
2022/07/21ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องทำน้ำเย็นระบบเครื่องปรับอากาศ หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-07-21 10:22:15
2022/07/20ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ประเภทเคหะสิ่งทอ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-07-20 13:44:51
2022/07/19ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ประเภทกระเป๋า จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-07-19 13:19:27
2022/07/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-07-18 11:20:17
2022/07/07ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เตาแก๊สแบบตั้งพื้นพร้อมเตาอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 14 เตาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-07-07 14:24:31
2022/07/07ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบโลโก้สินค้า ฉลากผลิตภัณฑ์ และจัดทำบรรจุภัณฑ์สินค้า จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-07-07 09:01:00
2022/06/29ประกาศราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการดำเนินงานบริหารการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-06-29 10:11:00
2022/06/27ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-06-27 13:29:51
2022/06/23ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงดาดฟ้า ชั้น ๕ ทำความสะอาดกระจกด้านหน้าอาคาร และกำจัดรังแตน จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-06-23 10:46:04
2022/06/22ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์การบริการวิชาการ จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-06-22 18:12:00
2022/06/22ประกาศราคากลางงานเช่าลิขสิทธิ์ USER ข้อสอบ จำนวน 1,800 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-06-22 08:44:49
2022/06/15ประกาศราคากลางซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 220 ชิ้นประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-06-15 10:04:00
2022/06/15ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-06-15 09:56:00
2022/05/25ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 17 รายการ (ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-05-25 09:14:40
2022/05/25ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถบัส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-05-25 08:46:34
2022/05/17ประกาศราคากลางงานเช่าวงจรสื่อสารและการบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-05-17 16:53:15
2022/05/05ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๒ รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-05-05 11:30:26
2022/05/02ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อระบบ outlet ออกซิเจนและ outlet suction pipeline ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-05-02 16:37:00
2022/05/02ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อหุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-05-02 16:34:00
2022/04/29ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องคุปต์กาญจนากุล จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-04-29 11:16:15
2022/04/25ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหมึกพิมพ์ (ไตรมาส ๓) จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-04-25 11:20:00
2022/04/01ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาความหนืดของอาหาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-04-01 12:15:00
2022/03/28ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-03-28 14:11:38
2022/03/28ประกาศราคากลางงานเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จำนวน ๒ รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-03-28 13:45:27
2022/03/24ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นจำลองการคลอดบุตรเต็มตัวฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-03-24 15:01:10
2022/03/16ประกาศราคากลาง งานเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ประชุมทางไกล จำนวน ๑ รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-03-16 13:33:58
2022/03/10ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นฝึกการช่วยชีวิตแบบขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-03-10 15:09:33
2022/03/10ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องจำลองการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-03-10 14:06:09
2022/03/10ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-03-10 13:50:50
2022/03/07ประกาศราคากลางงานเช่าลิขสิทธิ์ USER ข้อสอบ จำนวน ๑,๘๐๐ ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-03-07 13:59:54
2022/03/03ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-03-03 11:49:23
2022/02/25ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อระบบ outlet ออกซิเจนและ outlet suction pipeline  ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-25 16:29:57
2022/02/25ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อหุ่นฝึกทำคลอด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-25 16:23:42
2022/02/25ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อหุ่นทดลองการสวนปัสสาวะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-25 16:21:00
2022/02/25ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อหุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-25 16:17:54
2022/02/25ประกาศราคากลาง จ้างต่อเติมห้องเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ ป้อมยามตำรวจมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-25 15:41:17
2022/02/25ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ชั้นคู่) จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-25 15:26:54
2022/02/25ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการทดสอบใบประกอบวิชาชีพครูและการสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน ๑ ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-25 14:12:20
2022/02/24ประกาศราคากลางจ้างปรับพื้นที่สวนป่ากระถินณรงค์บริเวณด้านหลังเรือนไทย 4 ภาคโครงการ“โคก หนองนา” โมเดล จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-24 13:12:00
2022/02/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องวัดสี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-18 16:55:00
2022/02/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 1250*840/2150 มม. ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-18 16:53:00
2022/02/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจครรภ์ก่อนคลอด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-18 16:50:00
2022/02/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดแบบเอนกประสงค์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-18 16:47:00
2022/02/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นการพยาบาลเบื้องต้นผู้ใหญ่เต็มตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-18 16:42:00
2022/02/18ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-18 14:13:30
2022/02/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-15 10:52:00
2022/02/03ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๒ รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-03 15:35:43
2022/02/03ประกาศราคากลางงานเช่าซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบประชุมทางไกล จำนวน ๔ ผู้ใช้งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-03 15:10:35
2022/02/01ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงและต่อเติมหลังคาโรงเก็บวัสดุ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-01 11:41:30
2022/02/01ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-01 09:29:54
2022/02/01ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 17 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-02-01 09:18:52
2022/01/28ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-01-28 13:09:00
2022/01/27ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-01-27 14:32:03
2022/01/25ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-01-25 15:16:43
2022/01/20ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดจำลองกายวิภาคชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ 3 มิติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-01-20 16:27:12
2022/01/13ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-01-13 16:00:14
2022/01/13ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่าย (Network Broadcasting Center) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-01-13 12:34:04
2022/01/13ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนแนววิถีใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-01-13 12:32:40
2022/01/10ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2022-01-10 18:43:00
2021/12/30ประกาศราคากลางงานจ้างต่อเติมห้องกระจกในห้องสมุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-30 15:25:17
2021/12/28ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyperconvergence ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-28 10:23:09
2021/12/24ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLC) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-24 17:03:00
2021/12/22ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์จอประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-22 17:20:00
2021/12/22ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-22 17:15:00
2021/12/22ประกาศราคากลาง งานเช่าโปรแกรมฝึกอักษะภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (ภาคปกติและภาคสมทบ) จำนวน 3,500 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-22 10:11:00
2021/12/22ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-22 10:03:00
2021/12/22ประกาศราคากลาง งานเช่าซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓๐๐ ลิขสิทธิ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-22 09:56:00
2021/12/21ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับพิสูจน์ตัวตน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-21 11:23:07
2021/12/21ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบแนวตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-21 11:19:58
2021/12/21ประกาศราคากลางงานจัดซื้อระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรเพื่อการฝึกเสมือนจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-21 11:15:19
2021/12/21ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและความปลอดภัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-21 11:09:43
2021/12/21ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบจุดวิกฤตแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-21 11:00:57
2021/12/20ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาความหนืดของอาหาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-20 17:10:00
2021/12/20ประกาศราคากลางงานจัดซื้อตู้แช่แข็งแบบแนวตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตู้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-20 17:09:00
2021/12/20ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-20 17:08:00
2021/12/20ประกาศราคากลางงานจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 1250*840/2150 มม. ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-20 17:05:00
2021/12/20ประกาศราคากลางงานจัดซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-20 17:04:00
2021/12/20ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องวัดสี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-20 17:03:00
2021/12/20ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องกัดโลหะควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-20 17:00:00
2021/12/20ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ผลภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-20 16:56:00
2021/12/20ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องเชื่อมธูปไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-20 13:02:07
2021/12/20ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องบดตัวอย่าง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-20 12:03:52
2021/12/20ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-20 11:55:12
2021/12/20ประกาศราคากลางจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-20 10:33:43
2021/12/16ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (เดิม) จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-16 14:19:18
2021/12/14ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดนิทรรศการบูธสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งานมหกรรมการวิจัย และวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-14 15:39:20
2021/12/13ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดนิทรรศการ งานมหกรรมการวิจัย และวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-13 10:03:36
2021/12/09ประกาศราคากลาง โครงการจ้างถ่ายทอดสดการจัดงานมหกรรมการวิจัย และวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 จำนวนเงิน 458,000 บาทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-09 14:49:29
2021/12/08ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นการพยาบาลเบื้องต้นผู้ใหญ่เต็มตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-08 15:07:00
2021/12/08ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดแบบเอนกประสงค์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-08 15:04:00
2021/12/08ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจครรภ์ก่อนคลอด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-08 14:57:00
2021/12/07ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นฝึกการพยาบาลพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 40 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-07 15:15:56
2021/12/07ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหุ่นจำลองการคลอดบุตรเต็มตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-07 15:14:32
2021/12/07ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-12-07 15:09:22
2021/11/25ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๒ รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-25 14:56:49
2021/11/23ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-23 14:20:13
2021/11/23ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหมึกพิมพ์ (ไตรมาส ๑) จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-23 13:55:16
2021/11/22ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพย์สิน จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-22 13:03:00
2021/11/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-18 14:54:00
2021/11/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-18 11:19:00
2021/11/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองการฝึกใส่สายให้อาหารและการดูแลรูเปิดท่อหลอดลมคอ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-18 11:17:00
2021/11/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกทำคลอด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-18 11:16:00
2021/11/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นทดลองการสวนปัสสาวะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-18 11:07:00
2021/11/11ประกาศราคากลางงานซื้อครุุภัณฑ์หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดและให้สารน้ำรุ่นมาตรฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-11 16:12:00
2021/11/11ประกาศราคากลางงานซื้อครุุภัณฑ์หุ่นแขนสำหรับเย็บแผล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-11 16:10:00
2021/11/11ประกาศราคากลางงานซื้อครุุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนเลือด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราฎษร์ธานี 2 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-11 16:08:00
2021/11/11ประกาศราคากลางงานซื้อครุุภัณฑ์หุ่นจำลองเต้านมแบบมีพยาธิสภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-11 16:05:00
2021/11/11ประกาศราคากลางงานซื้อครุุภัณฑ์หุ่นจำลองเต้านมแบบมีพยาธิสภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-11 16:03:00
2021/11/11ประกาศราคากลางงานซื้อครุุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนเลือดสำหรับแยกเม็ดเลือดแดง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-11 15:59:00
2021/11/11ประกาศราคากลางงานซื้อครุุภัณฑ์ Radiant Warmer with Resuscitation ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตู้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-11 15:58:00
2021/11/11ประกาศราคากลางงานซื้อครุุภัณฑ์ชุดจำลองแผลอุบัติเหตุขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-11 15:47:00
2021/11/11ประกาศราคากลางงานซ์้อครุภัณฑ์ม่านกั้นเตียง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 60 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-11 15:04:00
2021/11/11ประกาศราคากลางงานซื้อครุุภัณฑ์หุ่นจำลองทารกคลอดก่อนกำหนด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-11 15:03:00
2021/11/05ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถไฟฟ้า จำนวน 1 คันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-05 17:25:00
2021/11/04ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำสาขาวิชาพืชศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-11-04 15:25:37
2021/10/29ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 16:06:57
2021/10/29ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 16:04:34
2021/10/29ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอระเหยสารเคมี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 16:02:40
2021/10/29ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เตาเผาอุณหภูมิสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เตาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 15:53:36
2021/10/29ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เตาให้ความร้อน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 15:50:01
2021/10/29ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 15:46:40
2021/10/29ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 15:43:46
2021/10/29ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกล้องสเตอริโอชนิด 3 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้นและส่องลงชนิด LED ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 15:40:06
2021/10/29ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 15:33:30
2021/10/29ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 15:04:05
2021/10/29ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมมิกแมก ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 14:59:52
2021/10/29ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอาร์ก้อน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 14:56:25
2021/10/29ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดอินเตอร์เฟสสำหรับใช้ร่วมกับชุดทดลองฮีสเตอร์รีซีส ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 14:51:04
2021/10/29ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ 1 MHz – 60 MHz ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 14:46:40
2021/10/29ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ 1 MHz – 160 MHz ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-29 14:43:44
2021/10/26ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-26 16:29:02
2021/10/26ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-26 15:50:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 16:45:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดดูแลผู้ป่วย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 16:40:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบมีพยาธิสภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 16:36:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดรถเข็น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 16:27:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเย็บแผล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 16:25:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดจำลองผู้สูงอายุ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 16:22:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ (Autoclave) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 16:15:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 16:12:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อตู้อบความร้อน (Drying Oven) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 16:09:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 6.71*0.75*0.80 เมตร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 16:05:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขนาด 1.35*0.50*1.85 ม. ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 16:03:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 4.35*0.75*0.80 เมตร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 15:58:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 15:53:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 15:38:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดา ชนิด 2 กระบอกตา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 15:34:00
2021/10/18ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องระเหยสารด้วยแก๊สไนโตรเจน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 15:29:00
2021/10/18ประกาศราคากลางในการจัดซื้ัอเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-18 15:02:00
2021/10/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน ๗ รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-15 16:05:47
2021/10/14ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาระบบการเข้าชมนิทรรศการแบบเสมือนจริง 3 มิติ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (regional Research Expo 2021) และวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ภูมิภาคประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-14 14:27:00
2021/10/14ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo 2021) และวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ภูมิภาคประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-10-14 14:25:32
2021/09/20ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-09-20 13:05:35
2021/09/16ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-09-16 10:54:00
2021/09/16ประกาศราคากลางซื้อเต็นท์เพื่อใช้ทำกิจกรรมโรงพยาบาลสนามบริเวณลานจอดรถด้านข้างหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-09-16 10:49:00
2021/09/06ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเตียงพร้อมเครื่องนอน จำนวน 80 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-09-06 10:19:03
2021/09/01ประกาศราคากลางจ้างล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-09-01 15:23:15
2021/08/31ประกาศราคากลางซื้อวัสดุทำความสะอาดงานบ้านงานครัว จำนวน 54 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-08-31 14:15:11
2021/08/31ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุสำหรับทำความสะอาด จำนวน 15 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-08-31 13:38:46
2021/08/05ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 Antigen)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-08-05 16:58:32
2021/07/27ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้งาน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-07-27 15:33:20
2021/07/23ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ SRU Presentation จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-07-23 15:30:00
2021/07/22ประกาศราคากลางงานจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-07-22 09:04:00
2021/07/21ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-07-21 14:05:00
2021/07/21ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน จำนวน 7 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-07-21 12:07:00
2021/07/21ประกาศราคากลางงานซื้อชุดตรวจ COVID-19 Rapid Antigen Test สำหรับนักศึกษาพยาบาล จำนวน 800 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-07-21 12:03:00
2021/07/21ประกาศราคากลางงานเช่าฐานข้อมูลวารสารทางการพยาบาลแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ฐานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-07-21 11:59:00
2021/07/14ประกาศราคากลางงานเช่าซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบประชุมทางไกล จำนวน ๕๐ ผู้ใช้งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-07-14 14:08:00
2021/07/14ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำหรับงานจราจร จำนวน 16 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-07-14 11:41:00
2021/07/12ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การประชุมออนไลน์สำหรับห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-07-12 15:46:27
2021/06/22ประกาศราคากลางงานผลิตสื่อวีดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้กระบวนการด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-06-22 14:04:22
2021/06/09ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ควบคุมการกระจายสัญญาณ (Controller) จำนวน ๑ เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-06-09 13:45:00
2021/05/28ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ทางการพยาบาลสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-05-28 09:25:00
2021/05/25ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาลสำหรับใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 61 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-05-25 11:02:00
2021/05/24ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหมึกพิมพ์ (ไตรมาส 3) จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-05-24 14:20:00
2021/05/17ประกาศราคากลางจ้างทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-05-17 14:31:13
2021/04/29ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำตู้แสดงสินค้าชุมชน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-04-29 13:15:01
2021/03/24ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและดาราศาสตร์ จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-03-24 13:39:56
2021/03/19ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “เรียนรู้จากความสำเร็จของผู้นำ” จำนวน ๕๐๐ เล่มประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-03-19 10:15:00
2021/03/15ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเก็บข้อมูลท้องถิ่นด้านศิลปกรรม จำนวน 4 อำเภอประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-03-15 15:05:00
2021/02/15ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet CE285A จำนวน 84 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-02-15 15:47:00
2021/02/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหมึกพิมพ์ (ไตรมาส ๒) จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-02-15 15:03:24
2021/02/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนชนิดอัตโนมัติสามารถไทเตรทในตัวฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-02-15 12:40:10
2021/02/09ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 135 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-02-09 14:36:28
2021/01/26ประกาศราคากลางงานจ้างทำแบบสอบสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-01-26 17:24:00
2021/01/22ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-01-22 13:42:37
2021/01/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-01-15 10:19:35
2021/01/15ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-01-15 09:00:20
2021/01/14ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและบำรุงผิว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-01-14 15:17:55
2021/01/08ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-01-08 10:39:00
2021/01/08ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนปฏฺิบัติการฟิสิกส์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-01-08 10:06:00
2021/01/06ประกาศราคากลาง เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-01-06 05:51:49
2021/01/05ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลภัยพิบัติและสถานีเตือนภัยพิบัติภาคสนาม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-01-05 08:56:32
2021/01/05ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-01-05 08:53:41
2021/01/05ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2021-01-05 06:35:03
2020/12/25ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสะเต็มศึกษา จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2020-12-25 05:51:35
2020/12/25ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2020-12-25 03:11:20
2020/12/22ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางธรณีฟิสิกส์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2020-12-22 03:49:39
2020/12/08ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางธรณีฟิสิกส์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2020-12-08 09:10:15
2020/12/08ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จำนวน 8 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2020-12-08 07:16:46
2020/12/08ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2020-12-08 02:41:00
2020/12/08ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงโรงครัวจิตอาสา อาคารศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2020-12-08 02:36:00
2020/12/07ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2020-12-07 09:05:34
2020/12/04ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2020-12-04 01:27:55
2020/12/04ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏฺิบัติการเรียนรู้่และถ่ายทอดเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2020-12-04 01:27:04
2020/12/04ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำเร็จรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง2020-12-04 01:26:10
2020/10/21ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ CNC Plasma ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง2020-10-21 02:27:05
DateTitleAuthorCategories
2024/07/12ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2024-07-12 10:09:32
2024/06/17ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟิตเนสเซ็นเตอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2024-06-17 10:42:19
2024/06/13ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2024-06-13 18:03:39
2024/05/27ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาแบบอาจารย์ใหญ่เสมือนจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2024-05-27 15:09:51
2024/04/11ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2024-04-11 16:37:23
2024/03/01ประกาศการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้หอพักนักศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศร่างประกวดราคา, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2024-03-01 10:33:00
2024/01/10ประกาศร่าง และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2024-01-10 15:38:13
2024/01/10ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และรั้วโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2024-01-10 13:58:36
2023/11/29ประกาศร่าง TOR งานเช่า Google For Education Plus จำนวน 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-11-29 16:33:04
2023/11/29ประกาศร่าง TOR งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-11-29 16:28:12
2023/11/17ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระบบออนไลน์ จำนวน 7,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-11-17 15:05:02
2023/11/10ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-11-10 14:40:00
2023/10/02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศร่างประกวดราคา, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-10-02 09:01:00
2023/09/15ประกาศร่าง TOR เครื่องลดความชื้น แบบตั้งพื้น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-09-15 15:45:35
2023/09/11ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำลอง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-09-11 13:24:35
2023/09/08ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อเครื่องลดความชื้น แบบตั้งพื้น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๙ เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-09-08 14:09:55
2023/09/05ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์แบบบูรณาการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-09-05 14:09:55
2023/08/22ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-08-22 15:17:07
2023/08/22ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-08-22 14:02:02
2023/08/15ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีภายนอกอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-08-15 16:47:55
2023/08/15ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-08-15 16:05:41
2023/08/10ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกซ้อมดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-08-10 13:45:13
2023/07/14ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-07-14 09:40:34
2023/07/10ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและถนอนอาหารด้วยวิธีการอบแห้งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-07-10 14:30:34
2023/07/05ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุเสมือนจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-07-05 14:58:09
2023/06/28ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาและยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-06-28 13:36:32
2023/06/26ประกาศ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกซ้อมดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-06-26 17:03:37
2023/06/21ประกาศ ร่างประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีภายนอกอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-06-21 17:00:26
2023/06/21ประกาศร่าง ประกวดราคาเช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Microsoft) เพื่อการปฏิบัติการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 300 ลิขสิทธิ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-06-21 08:43:33
2023/06/19ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา, ประกาศร่างประกวดราคา2023-06-19 16:59:24
2023/06/13ประกาศร่าง และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องออกอากาศ Podcast Radio จัดรายการออนไลน์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-06-13 17:09:35
2023/05/31ประกาศร่าง และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกพัฒนาทักษะการผลิตสื่อมีเดียและนวัตกรรมทางดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-05-31 15:59:36
2023/05/30ประกาศร่าง และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-05-30 16:34:11
2023/05/30ประกาศร่าง และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกการวิเคาะห์สถานการณ์แบบบูรณาการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-05-30 14:06:45
2023/05/11ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและถนอมอาหารด้วยวิธีการอบแห้งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-05-11 15:59:29
2023/05/10ประกาศร่าง และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องออกอากาศ Podcast Radio จัดรายการออนไลน์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ชุดประกาศร่างประกวดราคา2023-05-10 16:55:28
2023/05/10ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเตรียมอาหารในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-05-10 08:28:00
2023/05/10ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การช่วยชีวิต การดูแลภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัยคุกคามของชีวิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-05-10 08:22:00
2023/04/26ประกาศร่าง และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-04-26 15:35:30
2023/03/20ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การช่วยชีวิต การดูแลภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัยคุกคามของชีวิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-03-20 15:16:52
2023/03/20ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-03-20 15:12:51
2023/03/15ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-03-15 16:34:47
2023/03/01ประกาศร่าง TOR งานซื้อชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะสะเต็มศึกษาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-03-01 14:59:45
2023/02/22ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดสด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศร่างประกวดราคา2023-02-22 14:50:18
2023/02/15ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและถนอมอาหารด้วยวิธีการอบแห้งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-02-15 13:51:51
2023/02/15ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเตรียมอาหารในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-02-15 13:48:51
2023/02/09ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและถนอมอาหารด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศร่างประกวดราคา2023-02-09 13:11:36
2023/02/09ประกาศร่าง TOR งานซื้อชุดศูนย์การเรียนรู้จำลองโรงงานอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ     ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-02-09 13:10:43
2023/02/02ประกาศร่าง และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมีทางด้านหลัง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-02-02 11:55:11
2023/02/02ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อเครื่องลดความชื้น แบบตั้งพื้น ตำบลขุนทะเล  เครื่องลดความชื้น แบบตั้งพื้น ตำบลขุนทะเล        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-02-02 11:32:07
2023/01/30ประกาศร่าง TOR งานซื้อตู้ปลอดเชื้อฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-01-30 16:00:46
2023/01/25ประกาศร่าง TOR งานซื้อชุดปฏิบัติการต้นแบบการผลิตยาสมุนไพรฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-01-25 14:04:11
2023/01/25ประกาศร่าง TOR งานเช่าแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 7,500 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-01-25 14:03:02
2023/01/13ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องออกอากาศ Podcast Radio จัดรายการออนไลน์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-01-13 16:58:31
2023/01/09ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะสะเต็มศึกษาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-01-09 13:01:06
2023/01/05ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2023-01-05 15:01:36
2022/12/23ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดสด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-12-23 09:12:39
2022/12/08ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจครรภ์ก่อนคลอด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-12-08 17:19:58
2022/12/08ประกาศร่าง TOR งานเช่าแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน 7,500 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-12-08 16:46:20
2022/12/08ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อชุดปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ วิสาหกิจชุมชนแบบยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-12-08 16:41:35
2022/12/08ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อชุดปฏิบัติการการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ประกาศร่างประกวดราคา2022-12-08 16:32:00
2022/12/08ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจิตรกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง โดยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-12-08 16:31:28
2022/12/08ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อชุดปฏิบัติการต้นแบบการผลิตยาสมุนไพร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-12-08 16:30:27
2022/12/08ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์การผลิตนักกฎหมายพันธุ์ใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-12-08 16:29:39
2022/12/08ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดสด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ โดยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-12-08 16:26:35
2022/11/25ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-11-25 13:31:23
2022/11/25ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อชุดปฏิบัติการการกลั่นน้ำมันหอมระเหยฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-11-25 13:12:12
2022/11/22ประกาศร่างประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-11-22 15:10:35
2022/11/17ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดเครื่องสำอางแบบอัตโนมัติฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-11-17 15:58:23
2022/11/16ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-11-16 09:18:31
2022/09/22ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อหุ่นการพยาบาลเบื้องต้นผู้ใหญ่เต็มตัวฯ 5 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-09-22 16:03:00
2022/09/20ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อหุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดแบบเอนกประสงค์ฯ 5 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-09-20 14:43:37
2022/09/20ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจครรภ์ก่อนคลอดฯ 2 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-09-20 14:42:11
2022/03/28ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 17รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-03-28 16:27:33
2022/02/07ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-02-07 13:52:59
2022/01/28ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสถานีฝึกสมรรถนะด้านการจัดการภัยภิบัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-01-28 09:04:08
2022/01/25ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดจำลองกายวิภาคชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ 3 มิติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-01-25 16:25:09
2022/01/19ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสัตวศาสตร์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2022-01-19 16:18:38
2021/12/29ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรเพื่อการฝึกเสมือนจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-29 15:48:00
2021/12/29ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-29 15:46:00
2021/12/29ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เตา 4 หัวเตามีเตาอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 14 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-29 12:07:00
2021/12/28ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบจุดวิกฤตแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-28 16:52:00
2021/12/28ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและความปลอดภัย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-28 16:48:00
2021/12/28ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ผลภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-28 15:43:00
2021/12/28ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-28 15:39:00
2021/12/28ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาความหนืดของอาหาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-28 15:19:00
2021/12/28ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-28 15:14:00
2021/12/24ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมธูปไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-24 17:20:22
2021/12/24ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบแนวตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-24 17:18:03
2021/12/24ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับพิสูจน์ตัวตน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-24 17:15:25
2021/12/24ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่าง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-24 17:12:37
2021/12/24ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-24 16:40:00
2021/12/24ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-24 16:34:00
2021/12/24ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งแบบแนวตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-24 16:29:00
2021/12/24ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 1250*840/2150 มม. ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-24 16:22:00
2021/12/21ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจครรภ์ก่อนคลอด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-12-21 15:23:00
2021/02/03ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จัหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2021-02-03 11:23:57
2020/12/25ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางธรณีฟิสิกส์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-12-25 07:12:21
2020/12/18ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสมาร์ทเทคโนโลยี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-12-18 09:27:58
2020/12/04ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-12-04 10:35:36
2020/11/06ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งประจำห้องเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-11-06 10:29:19
2020/10/30ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-30 09:04:19
2020/10/28ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-28 08:06:55
2020/10/22ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-22 09:16:18
2020/10/22ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานซื่อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียนอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-22 08:14:54
2020/10/22ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-22 08:13:48
2020/10/19ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลภัยพิบัติและสถานีเตือนภัยพิบัติภาคสนาม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-19 09:43:21
2020/10/19ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-19 09:38:24
2020/10/19ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนรู้แขนกลพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-19 09:31:41
2020/10/19ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางด้านดิน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-19 09:21:06
2020/10/19ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-19 09:16:21
2020/10/19ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-19 09:04:28
2020/10/16ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบัญชี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-16 09:14:50
2020/10/12ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-12 10:03:25
2020/10/05ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสมาร์ทเทคโนโลยี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-05 09:42:06
2020/10/05ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์แบบสมองกลฝังตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-05 09:34:07
2020/10/01ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-01 08:32:24
2020/10/01ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-10-01 08:29:46
2020/09/29ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-29 07:45:09
2020/09/25ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-25 08:52:04
2020/09/24ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-24 07:04:24
2020/09/23ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างกอสร้างปรับปรุงห้อง Co-Working Space ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-23 04:21:42
2020/09/23ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง Micro Teaching สำหรับผู้เรียน 40 คน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-23 04:19:31
2020/09/23ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (coding) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-23 04:10:09
2020/09/23ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรือนผักอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและระบบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-23 02:49:01
2020/09/21ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนออนไลน์ (100 ที่นั่ง) จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-21 12:43:24
2020/09/21ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางรังสี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-21 12:35:36
2020/09/21ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-21 09:20:56
2020/09/18ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-18 09:38:52
2020/09/18ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมีศูนย์วิทยาศาสตร์ ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-18 09:31:42
2020/09/18ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-18 09:25:26
2020/09/16ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา2020-09-16 04:19:07
DateTitleAuthorCategories
2024/07/19 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมหลังคาและอุปกรณ์อาคารปฏิบัติการเซรามิก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-07-19 15:58:31
2024/07/10ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการเกษตรกรรมสมัยใหม่แบบอัตโนมัติ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-07-10 15:35:32
2024/07/04ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงรองรับการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid Auditorium Hall) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-07-04 17:37:24
2024/07/01ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-07-01 16:45:16
2024/07/01ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-07-01 16:30:29
2024/06/28ประกาศประกวดราคาเช่าโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน 3500 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-06-28 16:51:24
2024/06/28ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดการเรียนการสอน สำหรับห้องเรียนคหกรรม ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-06-28 16:44:57
2024/06/26ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ (ห้องราชาวดี) เพื่อการจัดการเรียนการสอนนิติศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-06-26 15:44:03
2024/06/24ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟิตเนสเซ็นเตอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-06-24 15:02:31
2024/06/24ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-06-24 14:58:41
2024/06/12ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้นวัตกรรมกระบวนการผลิตและทดสอบระบบขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-06-12 17:31:34
2024/06/12ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบเสมือนจริงแฝดดิจิทัลรองรับเทคโนโลยีจักรวาลนฤมิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-06-12 17:30:06
2024/06/12ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับ Co-Working Space เพื่อการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-06-12 17:28:35
2024/06/12ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาแบบอาจารย์ใหญ่เสมือนจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-06-12 14:51:28
2024/04/23ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-04-23 11:26:48
2024/01/18ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และรั้วโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-01-18 10:10:04
2024/01/17ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2024-01-17 17:50:01
2023/12/07ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-12-07 09:05:40
2023/12/07ประกาศประกวดราคาเช่า Google For Education Plus จำนวน 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-12-07 09:00:40
2023/11/24ประกาศประกวดราคาเช่าแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระบบอนไลน์ จำนวน 7,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-11-24 15:03:15
2023/11/21ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-11-21 14:52:22
2023/09/25ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้น แบบตั้งพื้น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-09-25 09:34:25
2023/09/19ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำลอง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-09-19 10:57:55
2023/09/13ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์แบบบูรณาการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-09-13 09:32:28
2023/08/31ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-08-31 12:38:24
2023/08/31ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-08-31 12:28:21
2023/08/28ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-08-28 12:37:36
2023/08/23ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีภายนอกอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-08-23 10:17:07
2023/08/23ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกซ้อมดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-08-23 10:03:00
2023/08/04ประกาศประกวดราคาซื้อชุดจำลองกายวิภาคชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ 3 มิติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-08-04 16:32:09
2023/07/21ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-07-21 14:18:26
2023/07/20ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและถนอมอาหารด้วยวิธีการอบแห้งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-07-20 09:02:47
2023/07/12ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุเสมือนจริงฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-07-12 08:49:30
2023/07/10ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำลอง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-07-10 14:00:37
2023/07/05ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาและยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-07-05 15:34:22
2023/07/05ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกซ้อมดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-07-05 14:40:42
2023/07/04ประกาศประกวดราคาซื้อชุดจำลองกายวิภาคชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ 3 มิติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-07-04 15:07:19
2023/07/04ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-07-04 13:46:27
2023/06/29ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีภายนอกอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา2023-06-29 16:18:35
2023/06/28 ประกาศ ประกวดราคาเช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Microsoft) เพื่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 300 ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-06-28 16:22:19
2023/06/27ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องออกอากาศ Podcast Radio จัดรายการออนไลน์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-06-27 10:24:31
2023/06/26ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์แบบบูรณาการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-06-26 17:43:50
2023/06/19ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา, ประกาศร่างประกวดราคา2023-06-19 16:59:24
2023/06/14ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกพัฒนาทักษะการผลิตสื่อมีเดียและนวัตกรรม ทางดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศประกวดราคา2023-06-14 08:54:14
2023/06/14ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเตรียมอาหารในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-06-14 08:33:00
2023/05/24ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การช่วยชีวิต การดูแลภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัยคุกคามของชีวิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา2023-05-24 14:29:56
2023/05/16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-05-16 09:12:57
2023/05/10ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา2023-05-10 10:29:18
2023/03/29ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-03-29 15:05:37
2023/03/22ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะสะเต็มศึกษาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐานตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-03-22 16:56:45
2023/03/22ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-03-22 16:47:19
2023/03/02ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดสด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศประกวดราคา2023-03-02 16:44:14
2023/03/02ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเตรียมอาหารในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-03-02 09:03:49
2023/03/02ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและถนอมอาหารด้วยวิธีการอบแห้งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-03-02 09:01:47
2023/02/21ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและถนอมอาหารด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-02-21 09:17:57
2023/02/21ประกาศประกวดราคาซื้อชุดศูนย์การเรียนรู้จำลองโรงงานอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ    ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-02-21 08:30:35
2023/02/15ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้น แบบตั้งพื้น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-02-15 09:34:39
2023/02/09ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-02-09 13:14:04
2023/02/02ประกาศประกวดราคาเช่าแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน 7,500 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-02-02 10:52:09
2023/02/02ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการต้นแบบการผลิตยาสมุนไพร ตำบลขุนทะเล ชุดปฏิบัติการต้นแบบการผลิตยาสมุนไพร ตำบลขุนทะเล         ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-02-02 10:51:06
2023/02/02ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-02-02 10:49:50
2023/01/27ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้การลงทุน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-01-27 11:46:56
2023/01/27ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-01-27 11:45:16
2023/01/20ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้การกระจายสินค้าระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตรสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-01-20 12:22:33
2023/01/20ประกาศประกวดราคาเช่าโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน 3,200 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-01-20 12:21:14
2023/01/20ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสั่งการการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและเทคนิคการควสบคุมทางไกลฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-01-20 09:01:07
2023/01/20ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มโดยการกลั่นบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา2023-01-20 08:47:34
2023/01/20ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะสะเต็มศึกษาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-01-20 08:26:13
2023/01/19ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการชุดจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-01-19 16:37:51
2023/01/16ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้การลงทุน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-01-16 16:57:47
2023/01/12ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกพัฒนาทักษะการผลิตสื่อมีเดียและนวัตกรรมทางดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา2023-01-12 15:42:15
2023/01/09ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มโดยการกลั่นบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-01-09 13:14:36
2023/01/09ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้น แบบตั้งพื้น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-01-09 13:02:58
2023/01/09ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดสด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2023-01-09 08:52:33
2022/12/26ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมีทางด้านหลัง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-26 10:11:00
2022/12/26ประกวดราคาซื้อชุดฝึกบอร์ดวงจรเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมชุดควบคุมสวิตช์ปรับแต่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-26 10:04:00
2022/12/23ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีของศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-23 14:30:25
2022/12/23ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองระบบควบคุมการลำเลียงโดยหุ่นยนต์แบบ AGV ในอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                             ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-23 12:58:15
2022/12/23ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์การเรียนรู้จำลองโรงงานอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                      ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-23 12:56:59
2022/12/23ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสั่งการการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-23 12:53:44
2022/12/23ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-23 12:53:12
2022/12/23ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดสด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-23 12:52:35
2022/12/23ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจิตรกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-23 09:02:22
2022/12/22ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบจัดการแบตเตอร์รี่ (BMS) รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 17:06:22
2022/12/22ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 17:03:35
2022/12/22ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าแบบมอเตอร์ติดล้อ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 17:00:00
2022/12/22ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาดนตรีสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 16:48:30
2022/12/22ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศขั้นสูงพร้อมชุดเก็บข้อมูลแบบเวลาจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 16:42:11
2022/12/22ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบหุ่นยนต์แขนกล 4.0 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 16:37:42
2022/12/22ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบบอร์ดสาธิตหน้าห้องเรียน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 16:33:24
2022/12/22ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 14:19:43
2022/12/22ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำกลั่น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 14:16:29
2022/12/22ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ       สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 14:03:49
2022/12/22ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกเเข็ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 13:44:39
2022/12/22ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจครรภ์ก่อนคลอด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 08:45:21
2022/12/22ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการต้นแบบการผลิตยาสมุนไพร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 08:44:00
2022/12/22ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์การผลิตนักกฎหมายพันธุ์ใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 08:43:07
2022/12/22ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 08:42:11
2022/12/22ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ วิสาหกิจชุมชนแบบยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 08:41:15
2022/12/22ประกวดราคาเช่าแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน 7,500 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-22 08:40:07
2022/12/09ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกพัฒนาทักษะการผลิตสื่อมีเดียและนวัตกรรมทางดนตรี 1 ชุด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-09 17:21:51
2022/12/09ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-09 17:19:31
2022/12/08ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-08 10:46:51
2022/12/08ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-08 10:44:31
2022/12/08ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการกลั่นน้ำมันหอมระเหย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-08 08:48:43
2022/12/08ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดเครื่องสำอางแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-12-08 08:47:29
2022/09/28ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นการพยาบาลเบื้องต้นผู้ใหญ่เต็มตัวฯ 5 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-09-28 09:33:32
2022/09/27ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจครรภ์ก่อนคลอดฯ 2 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-09-27 12:26:32
2022/09/22ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เตาแก๊สแบบตั้งพื้นพร้อมเตาอบฯ จำนวน 14 เตาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-09-22 16:06:49
2022/09/20ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 2,000 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-09-20 12:42:33
2022/09/15ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-09-15 13:44:18
2022/09/12ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารแปรรูปและเกษตรชุมชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-09-12 11:37:12
2022/09/01ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารแปรรูปและเกษตรชุมชนฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-09-01 14:47:06
2022/08/31ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 2,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-08-31 08:55:57
2022/08/08ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-08-08 14:36:43
2022/07/20ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-07-20 09:13:25
2022/07/08ประกาศประกวดราคาเช่าลิขสิทธิ์ USER ข้อสอบ จำนวน 1,800 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-07-08 09:22:41
2022/06/29ร่างประกาศประกวดราคาเช่าลิขสิทธิ์ USER ข้อสอบ จำนวน 1,800 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-06-29 13:23:35
2022/05/18ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาขาสัตวศาสตร์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-05-18 11:05:55
2022/05/03ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-05-03 14:22:05
2022/04/12ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-04-12 13:49:11
2022/04/12ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองการคลอดบุตรเต็มตัวฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-04-12 08:30:39
2022/03/24ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-03-24 13:36:27
2022/03/07ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพแลเสียงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนแนววิถีใหม่ฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-03-07 15:11:56
2022/03/07ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่ายฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-03-07 15:10:22
2022/03/07ประกาศร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-03-07 15:06:18
2022/03/07ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบ outlet ออกซิเจนและ outlet suction pipeline ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-03-07 14:07:29
2022/03/07ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นทดลองการสวนปัสสาวะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-03-07 14:04:59
2022/03/07ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-03-07 14:03:24
2022/03/07ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทำคลอด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-03-07 13:59:43
2022/03/01ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร B คณะวิทยาการจัดการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-03-01 09:55:30
2022/02/18ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร B คณะวิทยาการจัดการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-02-18 16:24:30
2022/02/18ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-02-18 16:16:41
2022/02/11ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งแบบแนวตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-02-11 16:32:00
2022/02/11ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองการคลอดบุตรเต็มตัวฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-02-11 09:52:53
2022/01/19ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyperconvergence ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-01-19 16:20:52
2022/01/12ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เตา 4 หัวเตามีเตาอบ จำนวน 14 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-01-12 14:22:00
2022/01/10ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดแบบเอนกประสงค์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-01-10 13:55:00
2022/01/10ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจครรภ์ก่อนคลอด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-01-10 13:47:00
2022/01/10ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นการพยาบาลเบื้องต้นผู้ใหญ่เต็มตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-01-10 13:38:00
2022/01/10ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งแบบแนวตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตู้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-01-10 11:58:00
2022/01/10ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 1250*840/2150 มม. ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-01-10 11:47:00
2022/01/07ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-01-07 15:12:47
2022/01/06ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2022-01-06 14:40:59
2021/12/28ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-12-28 10:39:03
2021/12/21ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดแบบเอนกประสงค์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-12-21 15:03:00
2021/12/21ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นการพยาบาลเบื้องต้นผู้ใหญ่เต็มตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-12-21 14:54:00
2021/12/17ประกาศร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-12-17 10:22:04
2021/12/17ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-12-17 10:06:35
2021/12/03ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-12-03 14:31:04
2021/11/29ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกทำคลอด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-11-29 12:02:16
2021/11/29ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-11-29 12:00:27
2021/11/29ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นทดลองการสวนปัสสาวะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-11-29 11:58:16
2021/11/29ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองการฝึกใส่สายให้อาหารและการดูแลรูเปิดท่อหลอดลมคอ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-11-29 11:55:37
2021/11/19ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-11-19 09:30:02
2021/11/17ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-11-17 13:18:18
2021/11/03ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-11-03 16:46:48
2021/08/20ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-08-20 15:20:00
2021/08/18ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งประจำห้องเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-08-18 16:23:57
2021/08/18ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแบบมีชีวิต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-08-18 16:18:40
2021/07/29ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้งาน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศประกวดราคา2021-07-29 14:20:44
2021/07/29ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ SRU Presentation จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศประกวดราคา2021-07-29 14:18:02
2021/03/23ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-03-23 08:55:00
2021/03/15ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 135 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-03-15 09:33:21
2021/03/08ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-03-08 10:02:41
2021/03/02ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-03-02 22:36:24
2021/02/25ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนชนิดอัตโนมัติสามารถไทเตรทในตัวฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-02-25 15:41:11
2021/02/18ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-02-18 10:32:19
2021/02/16ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-02-16 13:50:13
2021/02/15ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-02-15 13:21:09
2021/02/01ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-02-01 13:20:54
2021/02/01ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสรีวิทยาของพืช ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-02-01 13:19:44
2021/01/28ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องการเรียนการสอนสมัยใหม่ smart classroom ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-01-28 17:12:13
2021/01/27ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและบำรุงผิว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-01-27 15:06:10
2021/01/27ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-01-27 08:30:35
2021/01/20ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 135 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-01-20 17:19:54
2021/01/08ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-01-08 10:46:00
2021/01/08ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการประมวลผลภาพชั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-01-08 10:42:00
2021/01/08ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-01-08 10:38:00
2021/01/08ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏฺิบัติการชีววิทยา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-01-08 10:36:00
2021/01/08ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำเร็จรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-01-08 10:34:00
2021/01/08ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏฺิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-01-08 10:20:00
2021/01/08ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนชนิดอัตโนมัติสามารถไทเตรทในตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2021-01-08 10:17:00
2020/12/25ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสมาร์ทเทคโนโลยี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-12-25 08:42:21
2020/12/22ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-12-22 06:02:55
2020/12/08ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สกัดสารและวิเคราะห์การปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-12-08 08:26:45
2020/12/08ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังเก่าและอาคารคหกรรมศาสตร์ 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-12-08 03:34:33
2020/12/04ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-12-04 10:31:16
2020/12/02ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์แบบสมองกลฝังตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-12-02 09:20:03
2020/11/27ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-27 09:46:26
2020/11/26ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-26 09:31:58
2020/11/23ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-23 03:06:57
2020/11/17ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-17 03:03:50
2020/11/16ประกาศประกวดราคาซื้ออ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-16 09:11:49
2020/11/16ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกฝนทักษะภาษาจีน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-16 09:06:34
2020/11/16ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งประจำห้องเรียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-16 09:05:45
2020/11/16ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-16 08:23:26
2020/11/09ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่าง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-09 10:44:13
2020/11/09ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับย่อยตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-09 10:43:28
2020/11/09ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-09 09:58:46
2020/11/09ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-09 08:11:17
2020/11/09ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-09 01:46:00
2020/11/05ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-05 06:55:19
2020/11/03ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีสากล ตำบลขุนทะเลอำเภอเมือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-03 11:00:41
2020/11/02ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-11-02 06:07:00
2020/11/02ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ตู้อบลมร้อน ขนาด 115 ลิตร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศประกวดราคา2020-11-02 03:10:00
2020/10/30ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบัญชี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-30 07:54:28
2020/10/29ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-29 09:29:04
2020/10/28ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-28 08:21:29
2020/10/27ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางด้านดิน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-27 07:42:04
2020/10/27ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-27 07:14:20
2020/10/27ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-27 07:03:50
2020/10/27ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลภัยพิบัติและสถานีเตือนภัย พิบัติภาคสนาม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-27 06:50:52
2020/10/27ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน (New Media Studio) พร้อมติดตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-27 06:22:48
2020/10/27ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-27 06:15:49
2020/10/27ประกาศประกวดราคาซื้อเตาเผาเซรามิกขนาดใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เตาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-27 06:02:52
2020/10/27ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบคอนกรีต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-27 05:57:19
2020/10/27ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความแข็งโลหะและอโลหะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-27 05:55:39
2020/10/26ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสรีวิทยาของพืช ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-26 09:50:55
2020/10/26ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-26 09:48:08
2020/10/26ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-26 07:43:08
2020/10/26ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำเร็จรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-26 07:10:58
2020/10/22ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการประมวลผลภาพชั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-22 08:41:10
2020/10/22ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-22 08:32:41
2020/10/22ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-22 08:21:36
2020/10/22ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-22 07:53:43
2020/10/22ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-22 07:41:04
2020/10/20ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเงินและธนาคาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-20 08:27:47
2020/10/20ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรวมอาคารวิทยาการจัดการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-20 08:24:49
2020/10/20ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-20 08:23:10
2020/10/20ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-20 06:51:51
2020/10/16ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-16 09:08:43
2020/10/16ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Smart Creativity and Innovation) พร้อมติดตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-16 08:38:19
2020/10/15ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-15 08:01:39
2020/10/12ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์แบบสมองกลฝังตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-12 10:18:50
2020/10/12ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนชนิดอัตโนมัติสามารถไทเตรทในตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-12 09:30:52
2020/10/12ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-12 07:31:04
2020/10/12ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-12 07:30:12
2020/10/08ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-08 10:12:49
2020/10/05ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายขนาดใหญ่เพื่อรองรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-05 03:17:30
2020/10/05ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าสารละลายแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-05 02:24:10
2020/10/02ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรือนผักอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและระบบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-10-02 09:16:35
2020/09/30ประกาศประกวดราคางานซื้อตู้ดูดไอระเหยของสารเคมี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ตู้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-09-30 08:56:04
2020/09/30ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมีศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-09-30 08:54:28
2020/09/28ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-09-28 08:13:00
2020/09/28ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนออนไลน์ (100 ที่นั่ง) จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-09-28 07:35:25
2020/09/28ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-09-28 07:32:37
2020/09/28ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางรังสี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-09-28 07:28:04
2020/09/28ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศประกวดราคา2020-09-28 06:48:40
DateTitleAuthorCategories
2024/07/17ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication Lab) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2024-07-17 09:46:05
2024/07/15ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ (ห้องราชาวดี) เพื่อการจัดการเรียนการสอนนิติศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2024-07-15 09:03:11
2024/07/03ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2024-07-03 15:36:56
2024/07/02ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟิตเนสเซ็นเตอร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2024-07-02 13:53:40
2024/05/13ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2024-05-13 14:58:32
2023/10/09ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-10-09 11:12:07
2023/08/22ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำลอง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-08-22 15:14:59
2023/08/11ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์แบบบูรณาการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-08-11 15:53:36
2023/08/09แจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคางานซื้อเครื่องลดความชื้น แบบตั้งพื้นฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-08-09 08:17:25
2023/08/08ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้น แบบตั้งพื้นฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-08-08 15:39:55
2023/08/08ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้น แบบตั้งพื้นฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-08-08 15:38:54
2023/07/27ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-07-27 16:51:31
2023/07/19ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกซ้อมดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-07-19 15:24:05
2023/07/19ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดจำลองกายวิภาคชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ 3 มิติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-07-19 13:54:45
2023/06/20ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและถนอมอาหารด้วยวิธีการอบแห้งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-06-20 10:30:55
2023/05/30ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-05-30 13:35:46
2023/03/30ประกาศ ยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การช่วยชีวิต การดูแลภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยคุกคามของชีวิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-03-30 15:47:43
2023/03/30ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและถนอมอาหารด้วยวิธีการอบแห้งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-03-30 15:38:25
2023/03/30ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการเตรียมอาหารในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-03-30 15:33:31
2023/02/10ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะสะเต็มศึกษาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-02-10 13:06:45
2023/01/30ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดศูนย์การเรียนรู้จำลองโรงงานอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-01-30 14:41:38
2023/01/25ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดสด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-01-25 16:46:35
2023/01/25ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลดความชื้นฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-01-25 16:19:29
2023/01/13ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-01-13 16:26:28
2023/01/13ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดไอสารเคมีทางด้านหลัง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-01-13 13:13:26
2023/01/13ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-01-13 13:09:59
2023/01/12ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาดนตรีสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-01-12 15:38:01
2023/01/12ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการต้นแบบการผลิตยาสมุนไพรฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2023-01-12 14:41:23
2022/12/27ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกพัฒนาทักษะการผลิตสื่อมีเดียและนวัตกรรมทางดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-12-27 13:41:20
2022/10/27ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกตรวจครรภ์ก่อนคลอดฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-10-27 10:22:00
2022/09/19ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 2,000 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-09-19 10:43:50
2022/09/09ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เตาแก๊สแบบตั้งพื้นพร้อมเตาอบฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-09-09 16:36:57
2022/09/09ประกาศ ยกเลิกงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารแปรรูปและเกษตรชุมชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-09-09 13:41:58
2022/08/19ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-08-19 16:00:12
2022/06/24ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประกาศยกเลิกประกวดราคา, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2022-06-24 10:55:00
2022/06/15ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีฝึกสมรรถนะด้านการจัดการภัยพิบัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-06-15 16:40:00
2022/05/17ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-05-17 16:00:00
2022/05/12เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-05-12 10:38:06
2022/05/05ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการพยาบาลพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 40 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)           ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-05-05 16:45:37
2022/04/21ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าลิขสิทธิ์ USER ข้อสอบ จำนวน ๑,๘๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-04-21 11:12:20
2022/04/18ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-04-18 16:19:00
2022/04/11ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบ outlet ออกซิเจนและ outlet suction pipeline ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-04-11 17:23:12
2022/04/07ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาขาสัตวศาสตร์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ตำบลขุนทะเล อำเภเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-04-07 09:55:35
2022/04/07ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีฝึกสมรรถนะด้านการจัดการภัยพิบัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-04-07 09:50:29
2022/03/10ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาความหนืดของอาหาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-03-10 09:57:00
2022/02/28ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองการคลอดบุตรเต็มตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ตัวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-02-28 08:16:42
2022/01/28ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 1250×840/2150 มม. ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-01-28 17:27:00
2022/01/18ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-01-18 10:04:52
2022/01/17ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2022-01-17 16:27:53
2021/09/06ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแบบมีชีวิต จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2021-09-06 16:09:00
2021/04/16ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพืชศาสตร์และห้องปฏิบัติการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2021-04-16 09:28:00
2021/03/24ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2021-03-24 13:40:06
2021/02/19ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพืชศาสตร์และห้องปฏิบัติการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2021-02-19 10:03:32
2021/02/08ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนชนิดอัตโนมัติสามารถไทเตรทในตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2021-02-08 16:25:06
2021/02/04ประกาศยกเลิกประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)ฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2021-02-04 15:37:29
2021/01/15ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ ตำบลขุนทะล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2021-01-15 10:40:00
2020/11/26ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางธรณีฟิสิกส์ฯประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2020-11-26 09:04:32
2020/11/17ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2020-11-17 04:03:24
2020/11/04ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2020-11-04 02:31:19
2020/10/26ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสมาร์ทเทคโนโลยี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2020-10-26 08:55:25
2020/10/26ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์แบบสมองกลฝังตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2020-10-26 08:48:02
2020/10/22ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (coding) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2020-10-22 08:53:29
2020/10/22ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2020-10-22 08:09:04
2020/10/21ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซืื้อครุภัณฑ์หน่วยบริการวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2020-10-21 04:00:28
2020/10/16ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนออนไลน์ (100 ที่นั่ง) จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2020-10-16 08:36:45
2020/10/15ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2020-10-15 03:00:09
2020/10/14ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2020-10-14 07:27:33
2020/08/24ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2020-08-24 02:43:18
2020/04/22ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติระบาดวิทยาโมเลกุลสาธารณสุข ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2020-04-22 08:12:42
2019/01/16ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง Smart classroom ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2019-01-16 06:46:20
2019/01/16ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2019-01-16 01:27:34
2018/12/03ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2018-12-03 10:38:00
2018/11/13ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อจุดรับสัญญาณ (Access point) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 จุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2018-11-13 09:32:57
2018/11/13ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี งหวัดสุราษฎร์ธานี 50 เครื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2018-11-13 09:29:40
2018/11/05ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 37 ที่นั่งประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2018-11-05 01:42:51
2018/11/01ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเตาเผาระบบสุญญากาศ 1,200 องศา พร้อมอุปกรณ์ระบบสุญญากาศ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2018-11-01 01:43:00
2018/10/18ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่อง RADประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2018-10-18 07:09:25
2017/12/12ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2017-12-12 02:10:21
2017/11/20ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2017-11-20 02:25:25
2017/05/23ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2017-05-23 09:47:47
2014/06/09ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลาการ จำนวน 1 หลัง เลขที่ E4/2557ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิกประกวดราคา2014-06-09 03:59:55
DateTitleAuthorCategories
2024/07/19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-19 16:12:53
2024/07/19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-19 16:08:36
2024/07/19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและซ่อมแซมม่านปรับแสง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-19 15:51:30
2024/07/19ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-19 12:28:32
2024/07/18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-18 16:17:00
2024/07/18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมวงเวียนน้ำพุบริเวณด้านหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-18 15:53:53
2024/07/15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-15 12:04:50
2024/07/15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-15 10:13:01
2024/07/15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-15 09:48:00
2024/07/15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-15 08:38:00
2024/07/12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อ ติดตั้ง ซ่อมแซมประตูและห้องน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-12 13:58:00
2024/07/12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อ ติดตั้ง ซ่อมแซมประตูและห้องน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-12 11:54:20
2024/07/12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-12 11:44:47
2024/07/11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ประชุมทางไกลและ Chat GPT จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-11 16:29:00
2024/07/11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการบูรณาการ Steam Education สู่การจัดการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-11 16:29:00
2024/07/11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการดำเนินงานกิจกรรมการบูรณาการ Steam Education สู่การจัดการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-11 16:27:00
2024/07/10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ จำนวน 3,500 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-10 16:17:04
2024/07/10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-10 15:40:07
2024/07/10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-10 15:36:08
2024/07/10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบผลงานศิลปะ ประกอบการดำเนินงานโครงการแสดงนิทรรศการผลงานอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ ๑๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-10 14:51:28
2024/07/10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำผลงานศิลปะ ประกอบการดำเนินงานโครงการแสดงนิทรรศการผลงานอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ ๑๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-10 14:46:49
2024/07/09ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครูฐานสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-09 15:54:00
2024/07/08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร Fact Sheet To Be Number One โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-08 13:10:02
2024/07/08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการกิจกรรมมหกรรม To Br Number One ระดับประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-08 10:36:13
2024/07/08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าชุดผู้นำเสนอผลงานกิจกรรม To Be Number One ระดับปรเทษ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-08 10:33:39
2024/07/08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์การนำเสนองาน กิจกรรม มหกรรม To Be Number One ระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-08 10:29:01
2024/07/05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซนเซอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-05 16:26:00
2024/07/04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-04 16:25:00
2024/07/04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-04 15:55:00
2024/07/04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารคู่มือพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ พุทธศักราช 2567 จำนวน 524 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-04 15:55:00
2024/07/03ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องและติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-03 15:51:00
2024/07/03ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อนำมาใช้ในงานซ่อมบำรุง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-03 14:57:15
2024/07/03ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-03 08:07:12
2024/07/02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกำจัดวัชพืช จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-02 14:43:23
2024/07/01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-01 16:17:00
2024/07/01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูกระเบื้อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-01 16:05:00
2024/07/01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อนำมาใช้ในงานภูมิทัศน์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-07-01 14:38:16
2024/06/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้นวัตกรรมกระบวนการผลิตและทดสอบระบบขัเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-28 17:06:13
2024/06/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับ Co-Working Space เพื่อการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-28 17:02:38
2024/06/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบเสมือนจริงแฝดดิจิทัลรองรับเทคโนโลยีจักรวาลนฤมิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-28 16:55:29
2024/06/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือองค์ความรู้การใช้รูปแบบการบริหารแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-28 16:33:36
2024/06/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (ระยะ ๒) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-28 16:25:00
2024/06/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (ระยะ ๒) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-28 16:09:00
2024/06/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (ระยะ ๒) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-28 15:56:00
2024/06/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระเป๋าพร้อมสกรีน ประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-28 15:41:00
2024/06/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปั๊มกระจายน้ำและชุดเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-28 15:16:35
2024/06/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-28 10:37:00
2024/06/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปั๊มกระจายน้ำและชุดเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-28 10:32:00
2024/06/26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-26 16:00:38
2024/06/26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดต่อแตน จำนวน ๑ งานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-26 14:45:31
2024/06/24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำยาล้างภาชนะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-24 16:47:55
2024/06/24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกอลูมิเนียมหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-24 16:19:34
2024/06/24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสธรรมดา ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ประกอบการดำเนินงานโครงการค่ายการเรียนรู้และศึกษาพัฒนาการของพื้นที่ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-24 15:42:00
2024/06/24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้าง เปลี่ยนอะไหล่ และเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ ณ อาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-24 13:43:54
2024/06/24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเครื่องบวงสรวงสังเวยและประกอบพิธีบวงสรวง โครงการทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-24 11:25:59
2024/06/24ซื้อขวดพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-24 10:38:56
2024/06/24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมที่ 2 ค่ายสานฝันสู่ชุมชนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-24 09:42:00
2024/06/21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อนำมาใช้ในงานซ่อมบำรุง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-21 12:39:00
2024/06/21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง – ขาว บริเวณรั้วหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-21 12:33:00
2024/06/19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-19 14:12:09
2024/06/18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-18 10:17:00
2024/06/18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ กิจกรรมปรับพื้นฐานทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-18 09:59:00
2024/06/18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการดำเนินงานกิจกรรมปรับพื้นฐานทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-18 09:50:00
2024/06/17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-17 11:02:06
2024/06/17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-17 10:56:58
2024/06/17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-17 10:50:47
2024/06/14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สเปรย์ปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-14 16:57:24
2024/06/14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมบูรณาการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-14 15:22:00
2024/06/14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-14 11:32:31
2024/06/14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-14 11:07:09
2024/06/14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-14 10:58:45
2024/06/14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน ม3448 สุราษฎร์ธานี และ บห1906 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-14 10:22:22
2024/06/13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศสำหรับใช้สำรวจและรวบรวมข้อมูลแผนที่ทรัพยากรวัฒนธรรม ณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่20-21 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-13 11:10:57
2024/06/12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพัก (ชุดครัว) ประจำอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-12 15:43:00
2024/06/12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าใบที่จอดรถจักรยานยนต์ อาคารราชพฤกษ์วิลเลจ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-12 11:08:00
2024/06/12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงบ้านพักสวัสดิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-12 11:03:00
2024/06/11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำดื่ม 12 ลิตรและฝาพลาสติกปิดขวดน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-11 10:20:00
2024/06/10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานธูปเทียนแพดอกไม้งานประดิษฐ์ แบบแห้งสีเหลือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-10 13:53:00
2024/06/06ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อนำมาใช้ในงานภูมิทัศน์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-06 13:52:00
2024/06/05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-05 15:46:00
2024/06/05ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2024-06-05 15:00:00
2024/06/04ประกา