23 ก.ย. 2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ครั้งที่ 5