ผังรายการ

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

09.00 – 12.00 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมยุทธศาสตร์ภาคใต้กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. การมอบนโยบาย Thailand 4.0 กับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13.30 – 14.00 น. การนำเสนอยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏโดย ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14.35 – 14.40 น. มอบของที่ระลึกแก่ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14.40 – 14.45 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมการประชุมและแขกผู้มีเกียรติ
14.45 – 15.00 น. แถลงข่าว “Thailand 4.0 กับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
14.45 – 15.00 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะประชุมร่วมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่ภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
16.30 – 17.00 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับ