23 Feb 2021

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้เกรด I ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564