18 Feb 2021

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เพิ่มเติม

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาภาคปกติ

อ่านต่อ

18 Feb 2021

ประกาศร่วมกิจกรรมฐาน 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2564 

อ่านต่อ

15 Jan 2021

ประกาศรับสมัครร่วมกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ ชั้นปีที่ 3

อ่านต่อ

12 Jan 2021

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

อ่านต่อ