25 Mar 2021

รก.อธิการบดี มรส. รับมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 มีพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด โดยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ที่สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2564 •ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. ได้รับการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมรับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี เพื่อเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ /ภาพ
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี