29 Mar 2021

คลอดแล้ว!!! พยาบาลศาสตร์ มรส. รุ่นที่ 10 พร้อมเป็นพยาบาลที่ดี ตอบสนอง ชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศ

วันนี้ ( 29 มี.ค. 64) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เป็นประธานพิธีรับมอบใบรับรองคุณวุฒิสําเร็จการศึกษา แก่ผู้สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่10 โดยมีรศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
:
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ปกครองทุกท่าน พิธีรับมอบใบรับรองคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 10 พิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตที่ได้มุมานะบากบั่น จนกระทั่งประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังในวันนี้
พยาบาลเป็นผู้ซึ่งเสียสละปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการให้บริการสุขภาพ ที่ต้องสละเวลาส่วนตัว ในการทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อดูแลผู้รับบริการให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี เสมือนหนึ่งญาติมิตรของตนเอง ดังนั้นจึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษายึดประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษยชาติเป็นที่ตั้ง ใช้องค์ความรู้อย่างเต็มความสามารถในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ
:
รักษาราชการแทนอธิการบดีมรส. กล่าวต่อไปว่า ดอกปีบที่ติดบนหน้าอกของท่านเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย เปรียบเสมือนพยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณความดี เช่นเดียวกับกลิ่นหอมของดอกปีบ และพร้อมที่จะสร้างประโยชน์ เปรียบเสมือนการเป็นสมุนไพรของดอกปีบ ถือเป็นประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาลที่คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อประกาศความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี ของวิชาชีพพยาบาล และขอให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนจดจําภาพความรักความทุ่มเทในการสอนและการเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้สอน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประชาชนในท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป
:
ด้านรศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลออกไปรับใช้สังคมช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ควบคู่ความมีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งยังปลูกฝังให้มีอัตลักษณ์ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์กำหนด คือ เป็นผู้มีน้ำใจ มีความรับผิดชอบ ทำตนให้เป็นประโยชน์ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีความสุข
:
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 10 ของเราจะต้องมีทักษะศตวรรษที่ 21 ที่จะพร้อมแข่งขันได้ทุกสถานการณ์ จะต้องเป็นคนดี คนเก่ง สามารถถ่ายทอดความรู้จากห้องเรียนผ่านลงสู่การปฏิบัติจริงได้ เป็นพยาบาลที่ดีที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นสังคมชุมชนและประเทศของเราได้ ต่อไปนักศึกษาจะมีความสามารถรอบด้านเพียงพอต่อการไปทำงานในลักษณะขององค์กรที่เป็นนานาชาติ เป็นพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งความรู้ จริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติเชิงวิชาชีพของพยาบาล
:
ในวันเดียวกันนี้ ทางคณะพยาบาศาสตร์ ได้มีการมอบโล่รางวัลจำนวน 10 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลอาจารย์พยาบาลผู้เป็นแบบอย่างดีเด่น 2.พยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกดีเด่น 3.นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 4.นักศึกษาจิตอาสา 5.นักศึกษาพฤติกรรมดีเด่น และมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มอบทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้อง และทางคณะพยาบาศาสตร์ ได้มีการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯ และผู้ปกครองของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาต่อไป
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Facebook Fanpage : สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/ccd.sru.ac.th/