27 ก.ย. 2021

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ