05 พ.ย. 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ