04 ม.ค. 2022

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หมายเหตุ : กรณีหลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสูญหาย สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ห้องกองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565