14 ม.ค. 2022

พยาบาลศาสตร์ มรส.มอบเกียรติบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่น 2

วันนี้(14 ม.ค. 65)ที่ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มาเป็นผู้มอบเกียรติบัตร และนางทัศนา นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกับมีดร. สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มรส.และคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มรส.ให้การต้อนรับ
:
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 ทุกคน เป็นการสื่อให้ทราบถึงการได้รับความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ ที่จะให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ทั้งยังบอกถึงความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าต่อการพัฒนาตนเอง ผลประจักษ์แห่งความสำเร็จ ได้บรรลุสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ขอให้นำความรู้สึกที่ดีในวันนี้มาสนับสนุนใจตนเองให้มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในระยะก่อนถึงสถานพยาบาล (Pre-hospital phase) ในแผนกฉุกเฉิน (Emergency Department) และในการส่งต่อไปยังหน่วยรักษาที่มีขีดความสามารถเหมาะสม (Interfacility transfer) ตลอดจนนำมาความรู้มาจัดบริการในหน่วยงานให้เกิดห้องฉุกเฉินคุณภาพ รวมทั้งปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรณยาบรรณวิชาชีพ
:
ด้านดร. สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. กล่าวว่าพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จับมือกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และได้จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 มีระยะเวลาการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งได้ปรับตามหลักสูตรใหม่ของสภาการพยาบาลพ..2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มีน่าคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 และ 1พฤศจิกายน 2564 ถึง 14 มกราคม 2565 ระยะเวลาในการอบรม 18 สัปดาห์ โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 37 คน จากโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ 11 เขตสุขภาพที่ 7 คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลเอกชน
:
ดร. สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. กล่าวต่อไปว่า การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 นั้น เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบกับภาวะวิกฤติฉุกเฉินทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและทันเวลาจะมีโอกาสรอดชีวิตและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด จำเป็นต้องมีทีมการแพทย์ฉุกเฉินที่มีขีดความสามารถในการช่วยชีวิตขั้นสูง พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินเป็นบุคลากรหลักในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในระยะก่อนถึงสถานพยาบาล (Pre-hospital phase) ในแผนกฉุกเฉิน(Emergency Department) และในการส่งต่อ (Interfacility transfer) จะสามารถเข้าถึงการรับบริการทันเวลามีความปลอดภัย และมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี