16 มิ.ย. 2022

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ มรส. ลงพื้นที่เยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน ๔ ภาค) หอสมุดฯ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส.

วันนี้ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มรส. ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน ๔ ภาค) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งชมหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ห้องราชพฤกษ์ ๔ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว/ภาพ
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี