15 ก.ย. 2022

อธิการบดี มรส. มอบประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ “กิจกรรมเด็กดี ต้องอวด” ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

—————————————-

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องปัจจักขภัติ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2565 ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ “กิจกรรมเด็กดี ต้องอวด” ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

1 นางสาวสุกัญญา จันทร์ชาวนา นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ผลงานเหรียญทอง จากวิ่ง 4X400 ม. การแข่งขันกรีฑามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2 นายวสุธา ไชยสุข นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตรและสังคมศาสตร์ ผลงานเหรียญทอง จากวิ่ง 4X400 ม. การแข่งขันกรีฑามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้ง ที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3 นายธีรภัทร ล่องเลี่ยม นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565 ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 นายอนุรักข์ ย่าสัน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบทความดีเด่น “ด้านวิศวกรรม” การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุม วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5 นายภูวนาถ สุริยัน นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ไดรับรางวัลระดับประเทศปี 2565 ผลงานทีมไข่เค็มอคาเดมี่ผลิตสื่อสารคดีเชิงข่าว ประเด็นเศรษฐกิจปากท้องได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทมัลติมีเดีย และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท โทรทัศน์ในโครงการ Thai PBS Young Content Creator จัดโดยไทยพีบีเอส และ กทปส. สำนักงาน กสทช.

6 นางสาวอัณศยา สมประสงค์ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลระดับประเทศปี 2565 ผลงานทีมไข่เค็มอคาเดมี่ผลิตสื่อสารคดีเชิงข่าว ประเด็นเศรษฐกิจปากท้องได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทมัลติมีเดีย และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท โทรทัศน์ในโครงการ Thai PBS Young Content Creator จัดโดยไทยพีบีเอส และ กทปส. สำนักงาน กสทช.

7 นายณัฐวุฒิ ย่องเพชร นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Asean Excellence Awards 2022 “รางวัลความเป็นเลิศสุ่สากล” สาขาผู้มีความเป็นเลิศด้านจิตอาสา จากสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย

—————————————-

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

กนกรัตน์ ศรียาภัย ข่าว

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี