15 ก.ย. 2022

มรส.ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิก (Single – use Plastic) สร้างความตื่นตัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่(14 ก.ย.65) ผศ. ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) มอบหมายให้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายสังคม มรส. ลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – use Plastic) ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศโดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – use Plastic) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความตื่นตัว สร้างความรู้ความเข้าใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัย จำนวน 59 แห่ง ผ่านพลังเยาวชน Green Youth ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว/ภาพ
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี