21 Dec 2020

แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา จากเดิม “วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563” เป็น “วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563” ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และทางเว็บไซต์ www.sru.ac.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน