22 ธ.ค. 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 82 ตำบล ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง

เปิดรับสมัครกว่า 1,640 อัตรา

ประชาชนทั่วไป 410 อัตรา

บัณฑิตจบใหม่ 820 อัตรา

นักศึกษา 410 อัตรา

โดยมีรายละเอียดการสมัครโดยสังเขปดังนี้

1) ประชาชนทั่วไป (5 อัตรา /ตำบล)

เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง และที่ว่างงาน

ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

2) บัณฑิตจบใหม่ (10 อัตรา/ตำบล)

เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา

มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานและว่างงาน

มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างดี

ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

3) นักศึกษา (5 อัตรา/ตำบล)

เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ

มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน

มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office, e-mail และ Social media ได้ดี

ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

จึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ที่มีความสนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร 077-913333 ต่อ 6602 ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร 062-989-5982

นางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว นักวิชาการศึกษาโทร 0633562225 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>https://socialengineer.sru.ac.th/