21 Dec 2020

มรส.ยกระดับการจัดการเรียน-สอน สู่การพัฒนาคุณภาพนศ.ให้สูงขึ้นอย่างสมบูรณ์

alt

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนกรสอนและเทคโนโลยีการสอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้สูงขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มีกรรูปแบบและเทคนิควิธีการสอน เพื่อให้สนองตอบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการแข่งขันของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การปรับตัวต่อการกระจายความรู้การเชื่อมโยงความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เชื่อมถึงกันทั่วโลก การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษาทำได้หลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มและพัฒนาทักษะทางสังคม รวมทั้งผู้เรียนในยุคปัจจุบันได้พัฒนาความสมารถในการเข้าถึงวิชาความรู้โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ต้องสามารถเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาและสามารถดึงดูดใจในนักศึกษามีความสนใจที่จะเรียนรู้ โดยการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้สูงขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AdmirorGallery}news-evens/01-2020-news/2020-12-21-sru{/AdmirorGallery}