12 Jan 2021

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ก่อนสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ดำเนินงานกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา นั้น

ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดจัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 (กำหนดการสอบ และรายละเอียดข้อปฏิบัติการเข้าสอบ ตามเอกสารแนบ) สำนักวิทยบริการฯ จึงขอความอนุเคราะห์คณะประสานแจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าสอบและนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในการสอบรอบภาคเรียนที่ 1/2563 ให้เข้าสอบโดยพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียดการเข้าสอบ

1.  การสอบเป็นการสอบระบบออนไลน์ ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test วัดความรู้ครอบคลุม 4 ด้าน คือ

  • การเข้าใจดิจิทัล
  • การใช้ดิจิทัล
  • การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล
  • การปรับตัวการเปลี่นแปลงดิจิทัล

2. อุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องใช้ในการสอบ ประกอบด้วย

1) อีเมลนักศึกษา  ตัวอย่างเมล 6012345678910@student.sru.ac.th

กรณี ลืมรหัสผ่าน อ่านขั้นตอนการกู้คืนรหัสผ่านได้ที่  http://m.sru.ac.th/
กรณี ไม่มีเมล สมัครเมลได้ที่ shorturl.at/rDP69

2) โทรศัพท์มือถือ
3) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกล้อง webcam ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

กรณีอุปกรณ์การสอบไม่พร้อม นักศึกษาสามารถมาใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ที่ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

3.  ขั้นตอนการสอบ

  1. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ได้ที่ https://sru.webex.com/meet/sruict01
  2. ใช้เวลาสอบประมาณ 2 ชั่วโมง
  3. เกณฑ์การสอบผ่าน ร้อยละ 50

กรณี สอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้นักศึกษา ดังนี้

1. ออกหนังสือรับรองผลการสอบให้แก่นักศึกษา
2. บันทึกกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ในฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรณี สอบไม่ผ่าน  นักศึกษาจะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยเข้าสอบ และสอบครั้งนี้ครั้งแรก จะต้องสอบรอบที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1/2564 (กำหนดการสอบศูนย์คอมพิวเตอร์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
2.สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในรอบที่ 2 นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนด (กำหนดการอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

4.  นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษาได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.sru.ac.th/ หน้าข่าวสารนักศึกษา