02 Feb 2021

การรายงานตัวและทำสัญญาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การรายงานตัวและทำสัญญาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ขอให้ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มารายงานตัวและทำสัญญาตามวันเวลา
ที่นัดหมายในแต่ละอำเภอ
ในวันที่ 4 และ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
:

หมายเหตุ :

  1. ผู้รายงานตัวแต่งกายด้วยชุดสุภาพและนำเอกสารหลักฐานมาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศ
  2. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในประกาศถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกบัญชีรายชื่อสำรองตามลำดับในภายหลัง
บุคคลที่ไปร่วมรายงานตัวขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด

:
(คลิกประกาศมหาวิทยาลัย ด้านล่าง)
ดาวน์โหลดประกาศ https://drive.google.com/file/d/1MdzU9MvU9rmd98gVkZ4rt7aDEqzNDqAU/view