16 Feb 2021

มรส.อบรม“ทักษะวิศวกรสังคม” รุ่น 1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในการปฏิบัติงาน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันนี้(16 ก.พ. 64) ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ชี้แจงพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานเเก่ผู้ผ่านการการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในการอบรม“ทักษะวิศวกรสังคม” รุ่น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณะ ทองแก้ว และทีมวิทยากร ในการบรรยายและฝึกทักษะวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมทักษะและการสร้างเครื่องมือการดำเนินงานวิศวกรสังคม (ไทม์ไลน์พัฒนาการ) ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
#U2T