16 Apr 2021

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด นำทีม มรส. ร่วมลงพื้นที่สำรวจและศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบให้ ผศ.ดร.เสน่ห์บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจและศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบูรณาการความร่วมมือกับนายอำเภอบ้านนาเดิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี สมาชิกสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อหารือและสร้างแนวทางเบื้องต้นในการบริหารจัดการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน 

ทั้งนี้ ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด กล่าวว่า พื้นที่โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ หรือเดิมที่ชาวบ้านเรียกว่า “ทุ่งปักขอ” เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านที่ตั้งและเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ขนาดใหญ่ (ทุ่งเลี้ยงสัตว์ตามกฎหมายการใช้ที่ดิน) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้จุดตัดของทางหลวงหมายเลข 41 หรือถนนสายเอเชียกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 สายอ่าวลึก–หินโงก หรือที่เรียกกันว่าถนนเซาท์เทิร์นซีบอร์ด และติดกับแม่น้ำตาปี โดยมีขนาดของพื้นที่มากกว่า2,800 ไร่ และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นพื้นที่ได้ในหลายมิติ

โดย นายอรุณ หนูขาว และผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ ได้กล่าวเสริมว่า ในช่วงเวลาหลายปีก่อนหน้านี้นับจนถึงปัจจุบันพื้นที่ทุ่งปากขอและพื้นที่โดยรอบได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนหลายโครงการ ซึ่งโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามาดำเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุนชุมชนภายในพื้นที่ตำบลทรัพย์ทวี ในโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยฯ ตามพระบรมราโชบาย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาเม็ง และผึ้งโพรง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการลงสำรวจพื้นที่เบื้องต้นในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน2564 แล้วนั้น ต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ออกหนังสือเชิญขอประชุมหารือมายังมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอดังกล่าว โดยประเด็นสำคัญที่ ดร.นรา พงษ์พานิช และคณะได้เสนอต่อที่ประชุมและเป็นมติเห็นชอบร่วมกันเป็นเบื้องต้นคือจัดทำ “โครงการสำรวจและออกแบบผังและแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ทุ่งปากขออย่างมีส่วนร่วม” (ปักขอ) เพื่อบริหารจัดการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน เช่น การพัฒนาเป็นอุทยานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์ฝึกหัดและเรียนรู้ และแปลงสาธิตต่างๆ รวมทั้งโครงการต่อยอดการบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ เป็นต้น

:

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ภาพ/ข่าว

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี