20 Apr 2021

ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัสนักศึกษา 60) ที่ผลการสอบ SRU ICT Test ไม่ผ่าน และยังไม่ได้สอบ

ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 60 ที่ผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (SRU ICT Test) ไม่ผ่าน หรือ ยังไม่ได้ทดสอบ ขอให้นักศึกษา กรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์การทดสอบ SRU ICT Test ที่นี่

เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลแล้ว ให้ติดตามข่าวสาร ที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จะแจ้งข้อมูลผ่านทางอีเมลที่นักศึกษากรอกข้อมูลมา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ