27 ก.ค. 2021

ขอปิดรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อปรับระบบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามนโยบายลดค่าธรรมการศึกษา 50%

ประกาศด่วนตามนโยบายลดค่าธรรมการศึกษา 50% ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ และภาค กศ.บท. ) และ ระดับปริญญาโท ในภาคเรียนที่ 1/2564 นั้น
“มหาวิทยาลัยขอปิดรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. – 5 ส.ค. 2564”
เพื่อปรับระบบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและแนวทางในการคืนเงินให้กับนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศแนวทางทั้งหมดในวันที่ 5 ส.ค 2564 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี www.sru.ac.th ต่อไป