22 ส.ค. 2021

ประกาศด่วน! จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าไปยืนยันลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เว็บไซต์ https://covidfund.cupt.net/ ตั้งแต่วันที่ 22-23 สิงหาคม 2564 เท่านั้น