01 ก.ย. 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ