03 ธ.ค. 2021

รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนด กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 เดือน ธันวาคม 2564 อบรมรูปแบบออนไลน์ โดยมีหลักสูตรอบรมดังนี้

หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดีโอง่าย ๆ ด้วยมือถือ
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. (3 ชั่วโมง)
>>สมัครร่วมกิจกรรม<<

หลักสูตร 2 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form
อบรมวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)
>>สมัครร่วมกิจกรรม<<

หลักสูตร 3 การใช้งาน Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
อบรมวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. (3 ชั่วโมง)
>>สมัครร่วมกิจกรรม<<
หลักสูตร 4 รวมเทคนิคจัดหน้าทำรายงานอย่างง่ายด้วย MS- Word
อบรมวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)
>>สมัครร่วมกิจกรรม<<
หลักสูตร 5 การจัดการไฟล์ PDF ง่ายๆ ด้วย Acrobat Foxit
อบรมวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)
>>สมัครร่วมกิจกรรม<<
หลักสูตร 6 อบรมการใช้ OPAC สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียน
อบรมวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)
>>สมัครร่วมกิจกรรม<<
หลักสูตร 7 การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
อบรมวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. (3 ชั่วโมง)
>>สมัครร่วมกิจกรรม<<

นักศึกษาสามารถสมัครในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ เมื่อร่วมกิจกรรมแล้วจะต้องปฏิบัติงานเงื่อนไขการอบรม เช่น ส่งผลงาน อยู่ร่วมอบรมตลอดการอบรม เมื่ออบรบเสร็จสิ้น ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จะเพิ่มกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ในะรบบให้นักศึกษา หลักสูตรละ 1 กิจกรรม

ลิงก์สำหรับการอบรมออนไลน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จะส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครก่อนวันอบรม