11 ธ.ค. 2021

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร สมัครร่วมอบรมโครงการพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบ Multimedia ด้วยระบบ MOOCs (Massive Open Online Courses)

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมัครร่วมอบรม โครงการพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบ Multimedia ด้วยระบบ MOOCs (Massive Open Online Course) ได้ที่ https://forms.gle/7Vbrnotep27cPgtRA สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรมอบรม 4 กิจกรรม อบรมผ่านช่องทางออนไลน์ Webex meeting URL : https://sru.webex.com/meet/sruict01 ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 MOOCs นวัตกรรม การศึกษา แบบเสรี ยุคดิจิทัล

วิทยากร ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่  22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมผู้สอนในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOCs

วิทยากร คุณจิระ ชนรักสุข โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 5, 12, 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายวิดีโอสำหรับรายวิชา MOOCs

วิทยากร : คุณพิทวัส เพชรโพธิ์ จาก Petpo Studio วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

วิทยากร : คุณพชรดนัย ดิษสุวรรณ Content Marketing Creator วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.