23 พ.ค. 2022

มรส.ต้อนรับคณะผู้ประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล

วันนี้(23 พ.ค. 65) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีและ อาจารย์ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา พุทธิขันธ์ ดร.วรรณี ตปนียากร คณะผู้ประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล เพื่อตรวจเยี่ยมในการประเมินสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
:
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี