09 มิ.ย. 2022

ครุศาสตร์ มรส. ผนึกกำลัง ร.ร.สุราษฎร์ธานี สร้างเครือข่ายวิชาการ วิจัย และภาษาไทย

วันนี้ (9 มิ.ย.65) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยมี อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุนี พันธ์น้อย ประธานสาขาวิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร มรส. ได้ลงนามร่วมกับ นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน สุราษฎร์ธานี และนายประทีป ศรีรุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ทางวิชาการได้ตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อบริการวิชาการในการจัดอบรมเชิงวิชาการให้กับนักเรียนและที่ปรึกษาในการพัฒนาและจัดทำวิจัยชั้นเรียนให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีและเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ พร้อมเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
_________________________
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ภาพ/ข่าว คณะครุศาสตร์ มรส.
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน