09 มิ.ย. 2022

มรส.ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG)

วันนี้ 8 มิ.ย. 2565 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชี้แจงแนวทางการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG และพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ทั่วประเทศ
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
#ศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
#มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี#U2TSRU
#PRU2TSRU